Burgemeesterbesluit - Nota van uitgangspunten Turkooislaan

Burgemeester en wethouders besluiten:Behoudens advies van de commissie

  1. In te stemmen met de concept Nota van Uitgangspunten voor de herontwikkeling aan de Turkooislaan 131
  2. De raad voor te stellen de Nota van Uitgangspunten vast te stellen met als belangrijkste onderdelen:
  • a. Herontwikkeling van de locatie, waarbij een programma wordt gerealiseerd van tussen de circa 100 en 150 kleine appartementen voor diverse doelgroepen. Uitgangspunt is uitsluitend sociale huurwoningen (100%), maar tenminste 85% van het totale programma. De woningen worden door een toegelaten instelling in exploitatie genomen.
  • b. In de uitwerking van de inrichting op het perceel en de openbare ruimte zal rekening worden gehouden met de duurzaamheidsambities uit het geldende beleidsakkoord, waarin vergroening en versterking van de biodiversiteit zijn benoemd.
  • c. De maximale hoogte van het gebouw is 30 meter. Het hoogteaccent is gepositioneerd aan de Agaatlaan zijde van het perceel. Het hoogteaccent (één) wordt conform de hoogbouwvisie niet als schijf maar slank uitgevoerd en heeft het een rustige uitstraling om de impact op het beeld te beperken. De bebouwing langs de Turkooislaan sluit qua hoogte en rooilijnen aan op de omliggende bebouwing aan de overzijde (Tijgeroogstraat).
  • d. Voorzieningen voor (fiets)parkeren, afvalinzameling en andere (installatie-) technische voorzieningen en ruimten worden op een ruimtelijk hoogwaardige en doelmatige manier ingepast in het ontwerp; waar mogelijk uit het zicht van de openbare ruimte en zo veel mogelijk inpandig.
  • e. De parkeereis wordt in beginsel op eigen terrein opgelost.
  • f. Gemeente en ontwikkelaar gaan een anterieure overeenkomst aan met als uitgangspunt dat de gemeentelijke plankosten en kosten voor herinrichting van het openbaar gebied, worden gedekt door de ontwikkelaar;
  • g. Er wordt een nieuw (postzegel) bestemmingsplan opgesteld, waarin de resultaten van de omgevingsparticipatie expliciet worden meegenomen, die ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

Perssamenvatting:

De Raad Bouwontwikkeling wenst de locatie aan de Turkooislaan 131, omsloten door de Turkooislaan, Smaragdlaan en Agaatlaan, te herontwikkelen. De gemeente steunt dit initiatief vanuit de verstedelijkingsopgave en de woningbehoefte. Er kunnen tussen de circa 100 en 150 kleine appartementen worden gerealiseerd. Het college van burgemeester en wethouders legt hiertoe een Nota van Uitgangspunten ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De Nota van Uitgangspunten geeft de kaders aan waarbinnen de locatie tot definitieve ontwikkeling kan worden gebracht.