Burgemeester en wethouders besluit - Vastleggen CO norm openbare inrichtingen

B&W-nummer 20.0496, besluit d.d. 13-10-2020

Besluit:

 1. kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit ‘Vastleggen CO-norm openbare inrichtingen’;
 2. de beantwoording van de zienswijzen vast te stellen en de belanghebbenden hiervan in kennis te stellen middels bijgaande brieven; 
 3. De raad voor te stellen de verordening tot wijziging van de APV vast te stellen waarin  het bestaande artikel 2:31 Apv ‘Verboden gedragingen’ uit wordt gebreid met sub d zodat het verboden wordt in een openbare inrichting een CO-norm van 30 ppm te overschrijden, zodat artikel 2:31 als volgt komt te luiden:
  Artikel 2:31 Verboden gedragingen
  a. de orde te verstoren;
  b. zich te bevinden na sluitingstijd, tenzij het personeel betreft, of gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn op grond van een besluit krachtens artikel 2:30, eerste lid;
  c. op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van het terras;
  d. een CO(koolmonoxide-)norm van 30 parts per million (ppm) te overschrijden.
 4. Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester om artikel 12a na de inspraak toe te voegen aan het Horecasanctiebesluit 2018.

Burgemeester besluit:

 1. Artikel 12a na de inspraak toe te voegen aan het Horecasanctiebesluit 2018, het artikel luidt als volgt:
  Artikel 12a overschrijding CO-norm door horeca activiteit shisha
  1.Indien sprake is van een overschrijding van de in artikel 2:31 sub d Apv genoemde CO-norm (30 ppm) ontvangt de ondernemer een schriftelijke waarschuwing en krijgt de ondernemer twee weken de tijd om schriftelijk aan te geven op welke wijze hij in de toekomst overschrijding van de CO-norm voorkomt.
  2. Bij een tweede overschrijding van de genoemde CO-norm wordt de shisha activiteit geschorst voor 3 maanden.
  3. Bij een derde overschrijding van de genoemde CO-norm wordt de shisha activiteit geschorst voor 6 maanden.
  4. Bij elke volgende overschrijding van de genoemde CO-norm en wanneer de overschrijding van de CO-norm hoger is dan 50 ppm is de burgemeester bevoegd om direct maatregelen (schorsing activiteit shisha of (tijdelijke) sluiting horeca-inrichting) te nemen en de stappen uit lid 2, lid 3 en lid 4 over te slaan.
 2. Artikel 9 Horecasanctiebesluit 2018 te wijzigen door de tekst van lid 3 en lid 4 om te draaien en de lidnummers te corrigeren (technische wijziging).
 3. De naam van de regeling Horecasanctiebesluit 2018 te wijzigen in Horecasanctiebeleid 2018 .

Perssamenvatting:

Het college stelt voor aan de raad om het bestaande artikel 2:31 Apv ‘Verboden gedragingen’ uit te breiden. Dit betekent dat het verboden wordt in een openbare inrichting een CO(koolmonoxide)-norm van 30 parts per million (ppm) te overschrijden. Een hoog CO(koolmonoxide)-gehalte in een horecazaak is een risico voor de gezondheid van bezoekers, personeel en omwonenden. Uit de praktijk blijkt dat in shishalounges aanzienlijke concentraties CO kunnen ontstaan.

Daarnaast heeft de burgemeester een artikel toegevoegd aan het Horecasanctiebesluit 2018. In dit artikel staat welke sanctie de burgemeester oplegt bij overschrijding van de CO-norm. Bij een eerste overschrijding krijgt de eigenaar van een horeca-inrichting  een waarschuwing en de verplichting om schriftelijk duidelijk te maken wat hij doet om een volgende overschrijding te voorkomen. Bij een tweede en derde overschrijding van de CO-norm volgt een bestuurlijke maatregel (sanctie) voor de exploitant; de burgemeester schorst de (shisha-)activiteit voor 3 maanden resp. 6 maanden. Voor shishalounges betekent dit  dat de waterpijpen gedurende die periode niet meer mogen worden aangeboden.