College- en burgemeestersbesluiten

U vindt op deze pagina de samenvatting van de nieuwste besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Zoekt u alle besluiten, inclusief documenten? Ga dan naar de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.
Zoekt u besluiten van vóór november 2018? Die kunt u vinden in het Politiek portaal.

Collegebesluiten gemeente Leiden 30 november 2021

Met: Verordening bodemenergiesystemen gemeente Leiden 2022, Interne managementletter 2021 (Interne accountant / Interne audit functie) en boardletter 2021 Deloitte (externe accountant) en Koopovereenkomst grond Middelstegracht m.b.t. Gewoon Wonen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten gemeente Leiden 25 november

Met onder andere: Voortgangsrapportage gemeenteraad Herhuisvesting ambtenaren november 2021, begrotingswijziging en communicatieplan stadhuis, Vaststelling Verordening parkeerbelastingen gemeente Leiden 2022, overige besluiten en beantwoording schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten gemeente Leiden 23 november

Met onder andere: Derde tussentijdse voortgangsrapportage Leiden 2040 implementatie Omgevingswet, Verordening en beleidsregels bekostiging Leerlingenvervoer Leiden 2022 voor de inspraak, Procesbesluit herbestemmen kunstwerken gemeentelijke gebouwen, Raadsvoorstel jeugd- en jongerenparticipatie 2022 -2023, Vaststelling bestemmingsplan Mary Zeldenrustweg 18, Gecoördineerde ontwerp-besluitvorming Rooseveltstraat 65-79 (Scal-locatie), Burgemeestersbesluiten, overige besluiten en beantwoording schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten gemeente Leiden 16 november 2021

Met onder andere: Update Entreegebied Leiden Bioscience Park, Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2022, Wijziging Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Leiden 2020, Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen Leiden 2022, overige besluiten en schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten gemeente Leiden 9 november

Met onder andere: Ontwerpbestemmingsplan Lammenschansweg – Omega-locatie, Vaststellen collegebrief aan gemeenteraad ‘voortgang Warmte Leidse Regio en update WLQ+, Besluit college ondertekening samenwerkingsovereenkomst gemeente-mboRijnland en besluit burgemeester mandaat ondertekening door de wethouder Onderwijs, overige besluiten en beantwoording schriftelijke vragen.

Home > Bestuur > Publicaties > College- en burgemeestersbesluiten