Zoeterwoudseweg - uitnodiging participatiebijeenkomst Watergeuskade

De gemeente Leiden is met Van Rhijn Bouw een intentieovereenkomst aangegaan voor de herontwikkeling van een locatie aan de Zoeterwoudseweg in Leiden (projectnaam ‘Watergeuskade’). Dit betekent dat Van Rhijn Bouw de komende maanden samen met de gemeente onderzoekt of het mogelijk is om op deze plek woningen en bedrijfsruimten te maken. Overleg met, en participatie van belanghebbenden en omwonenden is een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek.

Het gebied

Het plangebied ligt tussen de Trekvliet en de Zoeterwoudseweg. Het gaat om de percelen Zoeterwoudseweg 11d (AutoXL) tot en met Zoeterwoudseweg 5. De herontwikkeling gaat uit van sloop van de huidige bedrijfsgebouwen en nieuwbouw van een programma van appartementen en bedrijven. De gebiedsontwikkeling draagt geeft een sterke kwaliteitsverbetering voor de locatie en directe omgeving.

Informatiebijeenkomst

Wij nodigen u graag uit voor een inloopbijeenkomst op donderdag 15 november van 17.30 tot 20.00 uur in het gebouw van SportCity op de Zoeterwoudseweg 7H te Leiden.

U kunt binnenlopen om vragen te stellen. We vertellen u graag meer over het proces dat de komende maanden doorlopen wordt en horen graag uw ideeën, reacties en vragen. Uw bijdrage is waardevol bij de verdere ontwikkeling van de plannen.

Rollen

Voor de herontwikkeling is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeente Leiden heeft mede daarom een voortrekkersrol in het bekendmaken van de uitgangspunten en verwachtingen en in de participatie met de direct betrokkenen.

Van Rhijn Bouw richt zich, binnen de spelregels die de gemeente meegeeft, vervolgens op de feitelijke planvorming en voert de verdere regie over de participatie. In alle gevallen is participatie met de omgeving cruciaal voor het welslagen van de plannen.

Meer informatie

Op de webpagina www.leiden.nl/watergeuskade van de gemeente Leiden vindt u informatie over de uitgangspunten en een globale planning. Ook kunt u via deze website uw reactie geven op de plannen. Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u die stellen aan Kees Holland via 14 071 of via het contactformulier, onder vermelding van Kees Holland.

Met vriendelijke groet,

Rosseel van den Broek

Programmamanager