Zeeheldenbuurt - verbeteren fietsroute (2021-050)

Op 23 april 2020 hebben wij u een brief gestuurd over de werkzaamheden in het Tasmanpark, en de afronding daarvan. Ook stond in die brief informatie over de procedure rondom het Verkeersbesluit ‘Instellen fietsroute tussen de Rijndijken’. Wij willen u nu graag vertellen over de stand van zaken met betrekking tot dit project.

Project Verbeteren fietsroute door de Zeeheldenbuurt

Het doel is de fietsroute en daarmee de verkeersveiligheid voor fietsers tussen de Hoge Rijndijk en de Lage Rijndijk (door de Zeeheldenbuurt) te verbeteren. Deze verbeteringen bestaan in hoofdlijnen uit het verbeteren van de fietsroute over de Tasmanstraat en het verbeteren van twee fietsoversteken om daarmee  een veiligere, duidelijkere, meer herkenbare fietsroute tussen de Rijndijken te kunnen realiseren. Hiervoor zullen de volgende onderdelen uitgevoerd worden:

  • het aanleggen van een veiligere fietsoversteek over de Admiraalsweg en de J.C. de Rijpstraat;
  • het aanleggen van een rood asfalt fietspad tussen de Sumatrabrug en de Tasmanstraat;
  • het verbreden van het Evertsenpad en het daar aanbrengen van rood asfalt;
  • het verbreden van de Tasmanstraat, het invoeren van eenrichtingsverkeer op het oostelijke deel van deze straat en het aanleggen van een fietsstraat in deze straat.

Het ontwerp is op een aantal punten aangepast naar aanleiding van voorstellen van  bewoners, waarvoor wij hen graag willen bedanken.

Wat vooraf ging

Op 8 juni 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen een aantal bewoners van de Zeeheldenbuurt en de wethouders Ashley North en Marleen Damen. Aanleiding waren de zienswijzen die door bewoners waren ingediend tegen het Verkeersbesluit. Na dit gesprek zijn de zienswijzen beantwoord en is het definitieve Verkeersbesluit op 26 juni 2020 gepubliceerd.

Stand van zaken

Momenteel is de stand van zaken van dit project als volgt.

Beroep

In augustus 2020 is door een aantal bewoners beroep aangetekend tegen bovenstaand Verkeersbesluit bij de Rechtbank. Er is nog niet bekend wanneer het beroep behandeld wordt.

Definitief Ontwerp vastgesteld

Het Definitieve Ontwerp (DO) van de fietsroute is in december 2020 vastgesteld. Bijgaand treft u een impressie van het DO aan. Indien u het DO via de mail wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar Jeroen van Dijck (zie onderaan deze brief). Ook  kunt u het DO op de facebookpagina van de Zeeheldenbuurt of via www.zeeheldenbuurtleiden.nl nader bekijken.

Aanvraag omgevingsvergunning t.b.v. de aanleg van de fietsroute én een hemelwaterriool

Op 3 december 2020 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning m.b.t. het kappen en verplanten van twee bomen gepubliceerd in de Stadskrant. Op 17 december 2020 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de verbreding van de Tasmanstraat gepubliceerd. Deze omgevingsvergunningen zijn verleend en worden in de Stadskrant van

25 februari 2021 gepubliceerd. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar tegen de vergunningverlening in te dienen.

Planning

De komende tijd richten we ons op de diverse voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de fietsroute te kunnen aanleggen. Zodra er meer duidelijkheid is over het vervolg informeren wij u over het verdere verloop van het project.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 of mail naar Jeroen van Dijck, projectmedewerker: J.van.Dijck@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars
Projectmanager