Zeeheldenbuurt - start werkzaamheden Zeeheldenpark + procedures fietsroute (2019-300)

In deze brief informeren wij u over twee belangrijke projecten in uw buurt:

  • de start van de werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van het Zeeheldenpark en de vergunning daarvoor;
  • ontwerp verkeersbesluit en aanvraag omgevingsvergunning voor het verbeteren van de fietsroute tussen de Admiraalsbrug en de Sumatrabrug.

Vergunningverlening voor de herinrichting van het Zeeheldenpark

Op 22 augustus 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de herinrichting van het Zeeheldenpark gepubliceerd in de Gemeenteberichten (onderdeel gemeentelijke Stadskrant in het Leids Nieuwsblad). Deze aanvraag is ingetrokken, omdat er een nieuwe aanvraag is ingediend. Op donderdag 17 oktober 2019 is in de Gemeenteberichten de verleende vergunning gepubliceerd. Dat betekent dat we kunnen starten met de werkzaamheden.

Werkzaamheden Zeeheldenpark

Op maandag 11 november 2019 start aannemer Krinkels met het plaatsen van hekken om het hele park om aan te geven dat het park een werkterrein is geworden. Eerst verwijdert de aannemer oude verhardingen en oude speeltoestellen. Daarna volgt het aanbrengen van nieuwe paden, beplantingsvakken, hekwerken en nieuwe speeltoestellen.

Bouwverkeer rijdt via de Admiraalsweg naar het park. Omwonenden kunnen enige geluidhinder ondervinden van de werkzaamheden. De aannemer doet er alles aan om deze hinder tot een minimum te beperken. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot maart 2020 duren.

Honden

Gedurende de werkzaamheden is er geen mogelijkheid om uw hond uit te laten in het Zeeheldenpark. Wél kunt u in het Bontekoepark uw hond aan de lijn uitlaten, maar de speelweide voor kinderen is verboden terrein voor honden, ook al zijn ze aangelijnd.

Een andere mogelijkheid is langs de oever van het Rijn-Schiekanaal, waar uw hond wel los mag lopen. Overal geldt een opruimplicht.

Vragen over de uitvoering

Heeft u tijdens de uitvoering vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer Gareth Gerritse van Team Stadsingenieurs van de gemeente, bereikbaar op (071) 5167423. Hij beantwoordt uw vragen graag.

Ontwerpbesluit en vergunningaanvraag voor het verbeteren van de fietsroute

Voor fietsroute tussen de Admiraalsbrug en de Sumatrabrug heeft het college van burgemeester en wethouders een ontwerp verkeersbesluit genomen. Ook is er een omgevingsvergunning nodig.

  1. Verkeersbesluit

Om de fietsroute tussen de Admiraalsweg en de Sumatrabrug te verbeteren wordt in de hele Tasmanstraat eenrichtingverkeer van noord naar zuid ingevoerd. De bocht naar de Evertsenstraat wordt opengesteld voor verkeer. De Tasmanstraat wordt ingericht als fietsstraat. Een fietsstraat verhoogt de veiligheid voor het fietsverkeer en de voetganger omdat het autoverkeer door de inrichting van de weg langzamer rijdt. Om van de Tasmanstraat een fietsstraat te kunnen maken moet een verkeersbesluit worden genomen. Het ontwerp verkeersbesluit wordt op donderdag 31 oktober in de Gemeenteberichten gepubliceerd en is te raadplegen via de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl) vanaf 1 november 2019. Bij het besluit staat aangegeven op welke manier u kunt reageren (indienen zienswijzen).

  1. Omgevingsvergunning

Om van de Tasmanstraat een veilige, duidelijke en comfortabele fietsstraat te maken moet de straat anders ingericht worden. Voor de herinrichting is een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunningaanvraag wordt in december 2019 of januari 2020 in de Gemeenteberichten gepubliceerd.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (Leiden - keuze 3), maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur of stuur een e-mail naar Jeroen van Dijck, assistent projectmanager: j.van.dijck@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars, projectmanager

Projectbureau gemeente Leiden