Watergeuskade - uitkomsten participatie

Op donderdag 15 november vond onder grote belangstelling de eerste participatiebijeenkomst voor de beoogde ontwikkeling Watergeuskade plaats. Gemeente Leiden en Van Rhijn Bouw vertelden tijdens de avond over het plan voor het project en hoe het proces er in grote lijnen uit ziet. Het doel van de bijeenkomst was het in contact komen met omwonenden en belanghebbenden om te luisteren naar hun reacties, belangen, zorgen en wensen.

Kansen en zorgen

In grote lijn kan worden vastgesteld dat een kwaliteitsimpuls op deze locatie aan de Zoeterwoudseweg als positief wordt ervaren. Ook wordt gezien dat deze ontwikkeling hiervoor kansen biedt. Bereikbaarheid en beleefbaarheid van de Trekvliet is daarvan een voorbeeld. Evenals de keuze minder overlast gevende bedrijven op te nemen in de te ontwikkelen locatie. Daarnaast zijn ook zorgen geuit over het plan. Deze gaan voornamelijk over de hoogte van het gebouw, de consequenties voor de verkeersafwikkeling en de parkeerdruk.

Andere onderwerpen die leven in de omgeving

Tijdens de avond werden ook onderwerpen ingebracht die geen directe relatie hebben met de nieuwe ontwikkelingen, maar wel sterk leven in de omgeving. Voorbeelden zijn de toekomstige functie en inrichting van de Zoeterwoudseweg, onderhoud van de buitenruimte en (trillings)hinder van bus- en vrachtverkeer. Het is voor dit project van belang ook deze wensen en zorgen in beeld te hebben. Wanneer er mogelijkheden zijn binnen het project om deze punten op te pakken, dan wordt hier verdere uitwerking aan gegeven. Toch is het ook belangrijk om te benadrukken dat de reikwijdte van dit project beperkt is en niet hét middel is om problemen op te lossen en wensen te vervullen die al langer op wijkniveau leven. We willen voorkomen dat hier verkeerde verwachtingen over ontstaan.

Vervolg

De gemeente Leiden stelt de komende periode een Nota van Uitgangspunten op. De opbrengst van de bijeenkomst wordt samen met overige reacties meegenomen en – gewogen bij de totstandkoming van dit document. Naar verwachting zal de Nota van Uitgangspunten in het voorjaar van 2019 door het college van burgemeester en wethouders worden aangeboden aan de gemeenteraad. In bijlage I wordt het proces van de ontwikkeling geschetst, met daarbij aangeven op welke momenten belanghebbenden inbreng kunnen leveren.

Vooruitlopend op de door de gemeenteraad nog vast te stellen kaders in de Nota van Uitgangspunten wil Van Rhijn Bouw naast het hier beschreven vervolgtraject, in de komende periode ook in gesprek blijven met de omgeving over de nieuwbouwontwikkelingen. Als u daarvoor belangstelling heeft kunt dat via www.watergeuskade.nl kenbaar maken. Er is contact met de wijkvereniging Cronestein en de groep bewoners die zich hebben verenigd die woonachtig zijn aan de Zoeterwoudseweg.

Informatie

Meer informatie op www.leiden.nl/watergeuskade, met ook een overzicht van de reacties die tijdens de participatieavond zijn ingebracht. Op www.watergeuskade.nl van Van Rhijn Bouw treft u o.a. de panelen die betrekking hebben op de mogelijke verdere ontwikkeling van de locatie.

Mocht u nog vragen hebben, of een reactie willen geven dan kunt u contact opnemen met Kees Holland via 14 071.

Met vriendelijke groet,

Peter Stokkermans

Projectmanager