Watergeuskade - stand van zaken (2020-175)

Hierbij informeren wij u graag over de voortgang van het project Watergeuskade. Er ligt een plan van Van Rhijn Projectontwikkeling om op deze locatie ongeveer 300 woningen en maximaal 7.000 m2 commerciële ruimte te realiseren. In november 2018 is een informatiebijeenkomst georganiseerd om de plannen en ideeën aan u te presenteren en u te betrekken bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten. Ook heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers uit de buurt om wensen en zorgen nog beter in beeld te krijgen.

Nota van Uitgangspunten vastgesteld

De gemeenteraad heeft de Nota van Uitgangspunten (NvU) op 17 december 2019 vastgesteld. In deze nota zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de gemeente haar medewerking kan verlenen aan deze plannen. Hiermee kan de planontwikkeling verder gaan en een bestemmingsplan worden gemaakt. U kunt het besluit met bijbehorende stukken vinden op: https://leiden.notubiz.nl/vergadering/612729.

Voortgang en participatie

Voordat we een ontwerp bestemmingsplan ter besluitvorming aan het college van B en W kunnen voorleggen, moet over een aantal zaken duidelijkheid bestaan. Over bereikbaarheid en parkeren bijvoorbeeld, maar ook de financiële haalbaarheid van het plan moet worden aangetoond. Van Rhijn Projectontwikkeling maakt een ontwerp binnen de vastgestelde kaders uit de Nota van Uitgangspunten.

Participatie met de omgeving over het ontwerp vindt ook in deze fase in aanloop naar vaststelling van het Bestemmingsplan plaats. Van Rhijn neemt hierin het voortouw. In aanloop naar de bredere participatiemomenten met de buurt vindt tussen Van Rhijn Projectontwikkeling en een zogenaamde ‘kopgroep’ uit de buurt momenteel al afstemming plaats. U wordt hierover door Van Rhijn Projectontwikkeling verder geïnformeerd. Van Rhijn Projectontwikkeling en gemeente Leiden streven naar terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan vóór 2021, zodat de gemeenteraad in de eerste helft van 2021 een besluit kan nemen.

Project herinrichting Zoeterwoudseweg-Vrijheidslaan

De Zoeterwoudseweg en de Vrijheidslaan zijn onderdeel van de doorgaande regionale fietsroute tussen het centrum van Leiden en Zoetermeer. Voor de veiligheid en het comfort van de fietser wordt deze route opnieuw ingericht. Deze plannen zijn gebaseerd op de ‘Nota Herijking Fietsroutes’ die de gemeenteraad heeft vastgesteld. De gemeente combineert werkzaamheden om overlast te beperken, om die reden worden gelijktijdig met het aanpassen van de fietsroute de bushaltes voor iedereen toegankelijk gemaakt. Ook wordt gewerkt aan de wegfundering en worden trottoirtegels vervangen. Het project Zoeterwoudseweg en de Vrijheidslaan bevindt zich op dit moment in het begin van de ontwerpfase. U ontvangt nog een uitnodiging om mee te denken over dit ontwerp. Dit alles in afstemming met het naastgelegen project Watergeuskade. Mocht u vragen hebben over het project herinrichting Zoeterwoudseweg-Vrijheidslaan, bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Vraag naar Danila Ploeger.

Tot slot

Mede namens Van Rhijn Projectontwikkeling, vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wilt u iets vragen over de Watergeuskade of naar aanleiding van deze brief? bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Vraag naar Kees Holland.

Met vriendelijke groet,

Peter Stokkermans

Projectmanager