Vondelkwartier - Gebiedsvisie (2020-308)

In mei en juni hebben wij u gevraagd om mee te denken over de gebiedsvisie voor het Vondelkwartier. Wij hebben veel reacties ontvangen. Dat is heel fijn. Het heeft ons veel waardevolle informatie opgeleverd voor het opstellen van de gebiedsvisie. Hartelijk dank voor alle wensen, ideeën en zorgen. In deze brief leest u over de resultaten van de enquête en hoe wij deze hebben verwerkt in de gebiedsvisie. Ook leest u hoe het vervolgtraject eruit ziet.

Uitkomsten

Op verschillende manieren hebben wij contact met u gehad de afgelopen periode. Veel mensen hebben de enquête op doemee.leiden.nl ingevuld, anderen hebben ons gebeld of hebben per mail gereageerd. Ook zijn er mensen die hun reactie hebben achtergelaten bij de inspraak op het Ontwikkelperspectief de Mors. Alle reacties hebben wij geanalyseerd. Het rapport met de uitkomsten is terug te vinden op doemee.leiden.nl, project Gebiedsvisie Vondelkwartier.

De belangrijkste conclusie is dat u zeer tevreden bent over de manier waarop u woont. Daarnaast ziet u de behoefte aan extra woningen in de buurt en de stad, maar heeft een groot deel van u zorgen over met name de hoogbouw die mogelijk wordt gemaakt in het Vondelkwartier. Tot slot worden ook de voordelen van de ontwikkeling gezien; een kans om meer groen aan het gebied toe te voegen en bijvoorbeeld de kans om een aantal voorzieningen toe te voegen.

De uitkomsten hebben we meegenomen en vertaald naar de gebiedsvisie. Deze kunt u ook terugvinden op doemee.leiden.nl. In de gebiedsvisie leest u wat wij met uw reacties hebben gedaan.

Nog mooier

Wij zien, net als u, de kwaliteiten van De Mors; een rustige, fijne woonbuurt met karakteristieke bouw en een aantal goede voorzieningen. Ook zien wij dat de locaties waar nu het Motorhuis, de Mercedesdealer, de ijshal en het ROC zijn gevestigd heel anders zijn dan de rest van de Mors. Deze plekken hebben andere functies, zijn weinig uitnodigend, vormen geen geheel met de omgeving en er is weinig groen. Wij zien het toevoegen van woningen op deze plek als uitgelezen kans om de karakteristieken van de bestaande wijk door te trekken naar de nieuwe plannen én groen toe te voegen. Zorgvuldige inpassing op de bestaande wijk en vergroening van de buurt hebben hoogste prioriteit bij de uitwerking van de plannen en de inrichting van de openbare ruimte.

Hoogbouw

Op basis van de ambities van de gemeente Leiden om binnen de stad te bouwen en niet in de groene ruimte erbuiten, gezien de woningbehoefte en de kansen van woningbouw op deze locatie dichtbij het station, kiezen wij ervoor hoogbouw wel toe te staan. Wij begrijpen dat dit u zorgen baart. Wij hopen deze zorgen weg te kunnen nemen of te verminderen door een aantal specifieke zaken op te nemen in de gebiedsvisie.

Allereerst zijn er vier hoogbouwaccenten gepland. De hoogste torens (één van 70 en één van 50 meter) komen het verst bij de bestaande woningen vandaan. De andere twee (één van 30 en één van 40 meter) komen meer richting de bestaande woningen, maar ver genoeg om een logische overgang te vormen. Door de torens op deze manier in te passen, leveren ze geen of zeer beperkte schaduw op voor de bestaande woningen. In de gebiedsvisie is een indicatieve schaduwstudie terug te vinden.

Ook worden de torens zo geplaatst dat ze buiten de zichtlijnen vanuit de buurt vallen of heel zorgvuldig worden ingepast. Een aantal voorbeelduitwerkingen van hoe dit eruit kan komen te zien, is terug te vinden in de gebiedsvisie. De aansluiting op de bestaande buurt wordt zo voorgesteld dat de woningen tegenover de bestaande woningen ongeveer even hoog zijn.

Verder wordt voor het ontwerp van de woningen als eis meegegeven dat er een windonderzoek moet plaatsvinden. Op die manier zorgen we ervoor dat het klimaat op straat goed blijft.

Extra woningen brengen extra bewoners en extra verkeer met zich mee. Hoewel de verwachting is dat de meeste nieuwe bewoners qua (dagelijks) verkeer op het station en de Plesmanlaan gericht zijn, moeten de nieuwe plannen voldoen aan de nieuwe parkeernormen en wordt goed bekeken waar in- en uitritten komen en moet worden onderzocht wat het betekent voor de omliggende wijk. Dit moet per plan, maar ook voor het geheel goed worden onderbouwd.

Vervolg en besluitvorming

De gebiedsvisie wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad. De besluitvorming vindt gelijktijdig met of volgend op het Ontwikkelperspectief De Mors plaats. Naar verwachting wordt de gebiedsvisie in september behandeld door het college van burgemeester en wethouders. In november of december wordt het stuk besproken in de gemeenteraad. U heeft op dat moment ook nog de mogelijkheid om uw mening te geven. Zodra de data hiervoor bekend zijn, informeren wij u hierover op doemee.leiden.nl, www.leiden.nl/vondelkwartier en via Stadsnieuws.

Wanneer de gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad, kunnen de initiatiefnemers binnen deze kaders aan de slag met de uitwerking van hun plannen. De gemeente zorgt er dan voor dat de ambities uit de gebiedsvisie hierin terugkomen. Tijdens het ontwerpproces voeren de ontwikkelaars het gesprek met de buurt. Wanneer de initiatiefnemers de ontwikkelingen ter hand willen nemen, weten wij nu nog niet.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief of naar aanleiding van de gebiedsvisie? Bel dan naar de gemeente, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Op onderstaande momenten zijn wij beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Als u aangeeft dat u belt voor de gebiedsvisie Vondelkwartier, verbindt een medewerker u door.

Datum

Tijd

Dinsdag 18 augustus 2020

09.00 - 11.00 uur

Donderdag 20 augustus 2020

13.00 - 15.00 uur

Dinsdag 25 augustus 2020

09.00 - 11.00 uur

Donderdag 27 augustus 2020

13.30 - 15.00 uur

Dinsdag 1 september 2020

15.00 - 17.00 uur

Donderdag 3 september 2020

12.00 - 14.00 uur

Maandag 7 september 2020

13.00 - 15.00 uur

Dinsdag 8 september 2020

 

Met vriendelijke groet,

Leonie Wijsman

Projectmanager Vondelkwartier

10.00 - 12.00 uur