Vogelwijk-Raadsherenbuurt - bewonersavond herinrichting (2020-359)

De gemeente vervangt de riolering, de straten en het groen in uw wijk. Voor de zomervakantie heeft u online en telefonisch uw mening gegeven over het schetsontwerp, waarvoor onze hartelijke dank. Met deze brief nodigen we u uit om verder te praten over de plannen. We organiseren hiervoor een bijeenkomst op donderdag 8 oktober tussen 16.30 en 19.30 uur in het Driestar College. Op deze bijeenkomst nemen wij alle coronamaatregelen in acht.

Wat zijn de plannen?

De riolering in de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Bovendien wil de gemeente onder de grond vast ruimte reserveren voor de aanleg van een toekomstig energienet. Omdat de straten voor de werkzaamheden aan het riool toch open moeten, vernieuwt de gemeente meteen de openbare ruimte: straten, stoepen en het groen. Daarbij past de gemeente zogeheten klimaatadaptieve maatregelen toe. Zo wordt regenwater geïnfiltreerd (waar nodig gedraineerd) en wil de gemeente de wijken groener maken door verschillende soorten planten en bomen toe te voegen. Hiermee zijn de Vogelwijk en Raadsherenbuurt straks voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte.

Komt u ook?

Op donderdag 8 oktober organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst in het Driestar College, Vennemeerstraat 5. De bijeenkomst bestaat uit twee tijdvakken: van 16.30 tot 18.00 uur en van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt zich voor één van deze tijdvakken aanmelden. In verband met de veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus moet u zich aanmelden voor deze bijeenkomst. U kunt zich tot 5 oktober aanmelden door een mail te sturen naar Projectondersteuning.RIB@leiden.nl of te bellen naar (071) 516 56 39. Geeft u daarbij ook aan naar welk tijdvak u komt. Na 5 oktober ontvangt u van ons een mail met verdere informatie. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan het maximaal toegestaan aantal personen, dan organiseren wij een tweede bijeenkomst.

Waar vindt u nadere informatie?

Actuele ontwikkelingen over de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt kunt u volgen via www.leiden.nl/vogelwijkraadsherenbuurt.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

David van Zanten
Projectmanager Vogelwijk en Raadsherenbuurt

Samenvatting van de uitkomsten van de digitale participatie

Voor de zomervakantie heeft de gemeente via doemee.leiden.nl de bewoners van de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt naar hun mening gevraagd over diverse onderdelen van het schetsontwerp. De uitkomsten van deze participatie en hoe we deze uitwerken in het voorlopig ontwerp (VO) zetten we hieronder voor u op een rijtje.

Geen fietsstraat, wel parkeren in de Nachtegaallaan

De meeste respondenten (65% van de 244 reacties) hebben aangegeven voorstander te zijn van een gewone straat met parkeren. Diverse ambtelijke disciplines geven hier ook de voorkeur aan. In het vervolg van het ontwerpproces wordt op het noordelijke deel van de Nachtegaallaan (tussen nummer 1 en 17) een gewone straat met parkeren aan de kant van de woningen uitgewerkt.

Geen of beperkt extra parkeervakken omvormen naar groen in de Vogelwijk

In de Vogelwijk zijn op dit moment 294 parkeervakken aanwezig. De inrichting van de parkeerplaatsen gaat wijzigen, door een veranderde maatvoering die wordt gehanteerd, opstelplaatsen voor afvalinzameling die nu op parkeervakken staan, het realiseren van fietsenstallingen in de openbare ruimte en van laadplekken voor elektrische auto's. In het schetsontwerp zijn 293 parkeervakken verwerkt.
Uit de participatie is gebleken dat de meeste respondenten (ruim 80% van de in totaal 140 reacties) de voorkeur hebben om geen extra parkeervakken om te vormen naar groen. Ze geven aan dat hun wijk al groen genoeg is. Ook wordt aangegeven dat de parkeerdruk als hoog wordt ervaren.
In het proces richting het VO zal de gemeente onderzoeken of een beperkt aantal (10) parkeervakken omgevormd kanworden naar groen, of dat er geen parkeervakken omgevormd worden naar groen.

Een dode boom als klim/zit object en een tafeltennistafel plaatsen in het speelveld en stekelstruiken verwijderen of vervangen door andere biodiverse struiken

Vanuit de participatie (73 reacties) bleek dat bewoners deze wensen hebben voor het speelveld tussen de Bosuilstraat en de Leeuwerikstraat. Dit zijn weinig ingrijpende aanpassingen, die goed in te passen zijn in het ontwerp.

Volledig vergroenen van de Adriaan Pauwstraat

Voor de Adriaan Pauwstraat is in het schetsontwerp een doodlopende rijbaan opgenomen met aan weerszijden parkeren. Vanuit de Groene Hoofdstructuur is het de wens om hier een groene verbinding te realiseren. Tijdens de participatie is aan de bewoners gevraagd of zij de Adriaan Pauwstraat deels of volledig willen vergroenen.
De meeste respondenten (72% van de 50 reacties) geven de voorkeur aan het volledig vergroenen van de Adriaan Pauwstraat. Onderzocht moet worden hoe het halen en brengen van kinderen met de auto naar de school en het kinderdagverblijf opgelost kan worden. Ook verdient het laden en lossen in de straat aandacht. Bewoners van de Rijnsburgerweg die nu in de Adriaan Pauwstraat parkeren kunnen straks in de Antonie Duycklaan of langs de Rijnsburgerweg parkeren.

Realiseren van een verblijfplek aan de Johan de Wittstraat

Respondenten (in totaal 25) hebben gemengd gereageerd. Men zag positieve effecten, maar men had tegelijkertijd nog vragen over het parkeren en de bereikbaarheid van de woningen. De effecten op het parkeren zijn beperkt. Het gaat ten koste van slechts twee parkeervakken. De bereikbaarheid van de woningen blijft gegarandeerd, dit werd door respondenten als aandachtspunt aangegeven. Respondenten hebben aangegeven meer privacy te wensen door het realiseren van gevel- of voortuinen. Hieraan kan worden voldaan. De ontmoetingsplek in het Rozentuintje wordt versterkt.
In de volgende ontwerpfasen maakt de gemeente samen met een werkgroep van omwonenden een verdere uitwerking van deze verblijfsplek. Woont u in de buurt en wilt u graag meedenken over de inrichting van deze plek? Meld u zich dan aan via Projectondersteuning.RIB@leiden.nl of (071) 5165639.

De aansluiting van de Nachtegaallaan op de Rijnsburgerweg wordt nader onderzocht

Ondanks dat hier niet specifiek naar is gevraagd tijdens de participatie, is door respondenten ook gereageerd op het voornemen om aanpassing van het kruispunt te onderzoeken. Respondenten geven aan dat de wijk via de Nachtegaallaan in de spits gemakkelijker verlaten kan worden dan via de Lijsterstraat of de Blauwe Vogelweg. Dit komt doordat het kruispunt is geregeld met een verkeerslicht.
Tijdens de volgende ontwerpfase zal worden onderzocht hoe de veiligheid voor fietsers bij het kruispunt kan worden verbeterd. Hierbij worden de uitkomsten van de participatie meegenomen.