Vijf Meilaan - stand van zaken (2020-176)

Hierbij informeren wij u graag over de voortgang van het project Vijf Meilaan 210.

Nota van Uitgangspunten vastgesteld

De gemeenteraad heeft de Nota van Uitgangspunten (NvU) op 23 januari 2019 vastgesteld. In deze nota zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de gemeente haar medewerking kan verlenen aan het plan. U kunt het besluit met bijbehorende stukken vinden op: https://leiden.notubiz.nl/vergadering/564367.

Voortgang en participatie

In aanloop naar de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten heeft de toenmalige eigenaar mboRijnland twee participatieavonden georganiseerd om wensen en zorgen uit de omgeving in beeld te krijgen en u te betrekken bij de plannen.

Van Rhijn Projectontwikkeling start binnenkort met het ontwerpen van het gebouw. Participatie met de omgeving over het ontwerp vindt ook in deze fase in aanloop naar vaststelling van het bestemmingsplan plaats. Van Rhijn Projectontwikkeling neemt hierin het voortouw. In aanloop naar bredere participatie met de buurt zijn in de afgelopen periode meerdere gesprekken geweest tussen Van Rhijn Projectontwikkeling en een afvaardiging van een aantal omliggende Verenigingen van Eigenaren. Binnenkort wordt u door Van Rhijn Projectontwikkeling geïnformeerd.

Bestemmingsplanprocedure

Voordat een ontwerp bestemmingsplan (dat ruimte biedt voor het nieuwe plan) ter besluitvorming aan het college van B en W wordt voorgelegd, moet over een aantal zaken duidelijkheid bestaan. Zo moeten bijvoorbeeld bereikbaarheid, voldoende parkeervoorzieningen en financiële haalbaarheid van het plan worden aangetoond.

Van Rhijn Projectontwikkeling en de gemeente Leiden streven naar terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan vóór 2021, zodat de gemeenteraad in de eerste helft van 2021 een besluit kan nemen.

Tot slot

Mede namens Van Rhijn Projectontwikkeling vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wilt u iets vragen over deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Peter Stokkermans

Projectmanager