Verdamstraat/Fruinlaan - update project tijdelijke woningen (2020-445)

Enkele maanden geleden bent u geinformeerd over de plaatsing van de tijdelijke woningen op het veld dat ligt op de hoek van de Fruinlaan en de Verdamstraat. Inmiddels zijn de woonunits geplaatst. In deze brief informeren wij u over de komst van de nieuwe bewoners, het convenant, de herinrichting van het veld, de groengroep en het beroep dat is ingediend.

Nieuwe bewoners

Vanaf eind week 49 / begin week 50 worden de woonunits bewoond door zestien nieuwe bewoners. Twaalf van hen worden begeleid door De Binnenvest en zullen na circa een jaar de stap maken naar geheel zelfstandig wonen en dan plaats maken voor nieuwe bewoners. Zie voor meer informatie en persoonlijke verhalen www.debinnenvest.nl.

Convenant

Samen met Ons Doel, De Binnenvest, een aantal omwonenden en de gemeente is een convenant opgesteld. Het is in het belang van zowel de bewoners van de tijdelijke woningen als de omwonenden in de wijk, dat er in een goede verstandhouding met elkaar kan worden samengewoond. Gezien de specifieke achtergrond van de mensen die in de tijdelijke woningen komen wonen, zijn er afspraken gemaakt waarin er bij vragen of bijvoorbeeld overlast terug kan worden gevallen op De Binnenvest, Ons Doel of de gemeente.

Herinrichting veld

Samen met een klankbordgroep van bewoners is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het overgebleven veld, het voorlopig ontwerp. De klankbordgroep heeft meegedacht over de inrichting als het gaat om gebruik van groen, sport/spel en bomen. Niet alle wensen en ideeën konden worden overgenomen, dit had te maken met beleid, belangen van de nieuwe bewoners en/of kosten. Als alles volgens planning verloopt wordt het veld in het eerste kwartaal van 2021 aangelegd, zodat er in het voorjaar en zomer weer goed gebruik van kan worden gemaakt.

Groengroep

Vanaf maandag 30 november is de groengroep gestart. Deze groep is een afvaardiging van de klankbordgroep. In deze groep wordt het voorlopig ontwerp van het veld verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld keuzes voor welke plant- en boomsoorten, wat voor soort goaltjes en eventueel andere speelelementen.

Vergunning

Er is een beroep aangetekend bij de rechtbank in Den Haag tegen het collegebesluit van 1 oktober jl. In dit collegebesluit staat dat de omgevingsvergunning voor de woonunits op goede gronden is genomen en ongewijzigd in stand blijft. Met dit beroep is de vergunning nog niet onherroepelijk geworden. Deze procedure heeft op dit moment geen gevolgen voor de werkzaamheden en bewoning die nu plaats (gaan) vinden. We zullen u informeren indien er gevolgen zijn voor dit project.

Met vriendelijke groet,

R. van Baarsen

Projectmanager

Gemeente Leiden