Verdamstraat-Fruinlaan - plaatsing tijdelijke woningen (2019-379)

Op maandag 16 december is er een informatieavond voor buurtbewoners over het voornemen om tijdelijke woningen te plaatsen op het veld dat ligt op de hoek van de Fruinlaan en de Verdamstraat. We nodigen u graag voor deze avond uit.

Aanleiding extra woningen

In 2015 heeft Leiden in korte tijd een groot aantal tijdelijke en verplaatsbare woningen op verschillende locaties in de stad geplaatst. Door deze woningen aan de Leidse sociale woningvoorraad toe te voegen kon Leiden destijds vluchtelingen en mensen uit de maatschappelijke opvang woonruimte bieden, zonder dat dit gevolgen had voor de reguliere woningzoekenden. In de komende jaren blijft de woningbehoefte in Leiden toenemen. Ook is er een blijvende groei van het aantal dak- en thuislozen. Tot 2030 zijn er 8.500 extra woningen nodig om iedereen van een betaalbare en passende woning te kunnen voorzien. Er is een tekort aan sociale huurwoningen waardoor ook de doorstroom stokt voor mensen die dak- en thuisloos zijn geweest en toe zijn aan een zelfstandige woning. De tijdelijke woningen blijven dan ook nodig.

Verplaatsing woningen

De woningen die nu verplaatst worden zijn van woningcorporatie Ons Doel en staan op dit moment aan de Sumatrastraat. De ervaringen van omwonenden aan de Sumatrastraat zijn positief. De woningen worden rond het begin van het 2e kwartaal van 2020 verplaatst omdat op die plek 82 sociale woningen gebouwd gaan worden. Op de locatie hoek van de Fruinlaan en de Verdamstraat wordt een vergunning voor de woningen afgegeven voor een periode van tien jaar.

Onderzoek naar geschikte plek

De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar een geschikte plek in de stad voor de tijdelijke woningen. In totaal zijn er 28 locaties onderzocht waaruit maar enkele passende plekken naar voren kwamen. De gemeenteraad heeft er nu de voorkeur aan gegeven om de woningen van Ons Doel in een sociaal economisch sterke wijk te plaatsen. Op basis van de criteria die de gemeenteraad heeft aangegeven is het veld op de hoek van de Fruinlaan en de Verdamstraat naar voren gekomen. Deze plek is niet nieuw, maar was al in beeld in een eerder onderzoek. De verplaatsing gaat ten koste van een deel van het aanwezige groen en speelruimte. Dit is helaas niet te voorkomen, maar wij bekijken waar in de buurt het mogelijk is om dit te compenseren.

Bewoners

Vier woningen zijn bewoond door reguliere huurders van Ons Doel. Twaalf van de zestien woningen zijn toegewezen aan mensen die om verschillende redenen dakloos zijn geweest. Zij wonen ongeveer een jaar lang onder begeleiding van stichting De Binnenvest in de units. Daarna stromen zij door naar een reguliere woning.

De informatieavond

Tijdens de avond is er gelegenheid in gesprek te gaan met betrokken partijen (waaronder gemeente, Ons Doel en de Binnenvest) over waarom het plaatsen van tijdelijke woonunits in de stad nodig is. Ook lichten we toe waarom de keuze is gevallen op het veld op de hoek van de Fruinlaan en de Verdamstraat en vertellen we de vervolgstappen en planning voor het plaatsen van de units. Burgemeester Henri Lenferink en wethouder Marleen Damen zijn op deze avond aanwezig.

  • Datum: maandag 16 december
  • Tijd: 20.30 tot 22.00 uur
  • Plaats: maula van het Bonaventura College, Burggravenlaan 2 in Leiden (de ingang van de aula is bereikbaar via de Kernstraat).

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via e-mailadres woonunits@leiden.nl (graag voor donderdag 12 december). We stellen het op prijs als u hierbij vermeldt in welke straat u woont (huisnummer niet nodig).

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden,
tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

College van Burgemeester en Wethouders