Variantenonderzoek fiets- en wandelverbinding Werninkterrein (2022 - 158)

Aan de hand van het kaderbesluit Werninkterrein dat op 15 juli 2021 vastgesteld is heeft u eerder een brief van ons ontvangen. Bij het kaderbesluit is ook een amendement aangenomen over een nader onderzoek naar een nieuwe directe fiets- en wandelontsluiting als aanvulling op de route die ontstaat via de te realiseren tunnel naar de Hoge Mors richting Diamantlaan en Vondellaan. De opdracht van de raad was om parallel aan het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan verschillende varianten te onderzoeken met betrekking tot een directe en hoogwaardige voet- en fietsverbinding naar de binnenstad, station Leiden Centraal en richting Leiden Zuidwest en bij dit variantenonderzoek omwonenden te betrekken. Met deze brief vertellen wij u graag over hoe het onderzoek is uitgevoerd, hoe belanghebbenden hierbij betrokken zijn, wat de uitkomst is en hoe het vervolgproces eruit ziet.

Het participatieproces

Na de zomer hebben wij een uitvraag gedaan bij omwonenden en andere belanghebbenden om deel te nemen in een klankbordgroep. In de werkgroep zaten bewoners van de Morsweg en Morskade, de Bomenbond, de Fietsersbond en de wijkvereniging Transvaal. Het ingenieursbureau Megaborn is door de gemeente ingehuurd om de mogelijke varianten in beeld te brengen.

De groep is vijf keer bijeengekomen om de opeenvolgende stappen van het onderzoek te bespreken. Er is gekozen om een beoordelingsmatrix op te stellen om een objectieve scoring op relevante criteria te kunnen weergeven. Daarnaast heeft de groep gezamenlijk een memo voor de wethouder opgesteld met de uitkomsten van het onderzoek. Toen duidelijk werd dat niet iedereen het over elk standpunt eens was is er besloten in deze memo de discussiepunten en afwijkende standpunten expliciet te benoemen. Vertegenwoordigers van de klankbordgroep hebben hun standpunten in een overleg met de wethouder persoonlijk kunnen toelichten. De Fietsersbond heeft in een separate brief haar standpunten verwoord.

Voorlopige uitkomst en vervolg

In de eerste plaats is het duidelijk geworden dat er geen pasklaar beter alternatief voor het eerder voorgestelde fietsviaduct is. Er is veel werk in gestoken, vooral ook door de leden van de klankbordgroep, om de verschillende varianten met alle voor en tegens goed op een rij te zetten. De formatie is inmiddels gereed. Het college komt, alles bij elkaar genomen, tot de conclusie dat er geen beter alternatief is voor het eerder gedane voorstel voor een fietsviaduct over de Dr. Lelylaan en besluit daarom tot verdere uitwerking en realisatie van dit fietsviaduct. Door de aanvullende onderzoeken en input die er uit de participatie is voortgekomen kiest het college wel voor een meer zorgvuldige inpassingsvariant van dit viaduct in de spoorzone. Hierbij wordt het aanwezige groen en de bestaande bomen zo veel als mogelijk behouden.

Bij de opdrachtverstrekking aan een aannemer voor de realisatie zal hier ook rekening mee worden gehouden qua uitvoeringsmethodiek.

Tenslotte constateren wij dat met het verrichte onderzoek er uitvoering is gegeven aan het amendement en dat belanghebbenden hier op de juiste wijze bij betrokken zijn. Gezamenlijk is het onderzoek uitgevoerd en de terugkoppeling aan de wethouder opgesteld en de klankbordgroep heeft zelf hun standpunten kunnen toelichten. Over de vergelijking van de varianten is op veel punten consensus binnen de werkgroep. Echter, er moet geconstateerd worden dat de leden van de klankbordgroep en de betrokken ambtenaren een andere waardering geven van bepaalde criteria. Voor omwonenden, de wijkvereniging en de Bomenbond is de impact op groen en bomen en de beleving van de omgeving een zwaarwegend punt. Ambtelijk is het risico van gevaarlijk oversteken van de Dr. Lelylaan een onacceptabele uitkomst. De Fietsersbond beziet alle varianten men name vanuit het fietsersbelang en komt zo ook weer tot een eigen standpunt. Er is onderling begrip voor deze nuancering en verschillende weging van bepaalde criteria en ook voor het feit dat dit leidt tot een andere conclusie. De uitkomst dat verschillende deelnemers tot een andere conclusie komen doet op zich niets af aan de kwaliteit van het gevoerde participatieproces.

Voor een uitgebreide beschrijving van het onderzoek en de beoordeling van de varianten verwijzen wij graag naar de openbare stukken die terug te vinden zijn op de website gemeente.leiden.nl /bestuur/publicaties/college-en-burgemeestersbesluiten/

Vervolg

Naar verwachting wordt het ontwerp-bestemmingsplan Werninkterrein in oktober 2022 ter inzage gelegd. Hiervoor worden op dit moment nog de nodige onderzoeken uitgevoerd. Het fietsviaduct zal ook onderdeel van dit ontwerp-bestemmingsplan uitmaken. Voor het ontwerp en de uitvoering van het fietsviaduct is de gemeente in overleg met ProRail aangezien het viaduct voor een deel op gronden van ProRail zal worden gebouwd.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Carlo Cornelis
Projectleider Gemeente Leiden