Tesselschadestraat - aanwijsbesluit ondergrondse afvalcontainer (2020-134)

Om Leiden nog schoner en mooier te maken vervangt de gemeente voor de inzameling van het restafval waar mogelijk de minicontainers door ondergrondse containers.

Keuze van containerlocaties

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek de locatie Tesselschadestraat / hoek Van Baerlestraat geselecteerd en deze voorlopig aangewezen.

Officiële publicatie

De officiële publicatie van de aanwijsbesluiten heeft plaatsgevonden in de rubriek Gemeente-berichten in de Stadskrant van de gemeente Leiden, op donderdag 12 maart in het Leids Nieuwsblad (digitaal te vinden via www.leiden.nl/stadskrant. U ontvangt deze bewonersbrief om u hierop te attenderen; de zienswijzentermijn is ingegaan op de dag na de publicatie. Helaas ontvangt u deze brief later dan onze bedoeling was. De situatie rondom de coronabesmetting heeft veel van onze capaciteit gevraagd.

Plattegronden met locaties inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekeningen liggen tot 24 april 2020 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, geopend maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

De locatietekeningen zijn ook digitaal te vinden als bijlage bij deze brief (2020-133) op www.leiden.nl/bewonersbrieven.

Indienen zienswijzen

U kunt tot 24 april 2020 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. mevr. C. Elstgeest, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of via www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze locaties ondergrondse containers’.

Definitief aanwijsbesluit

Als de eventueel binnengekomen zienswijzen beoordeeld zijn, wordt al dan niet een definitief aanwijsbesluit genomen. U wordt daar opnieuw via een brief over geïnformeerd.

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen een schritelijke reactie op hin zienswijze.

Uitvoering en ingebruikname

De daadwerkelijke plaatsing van de ondergrondse containers vindt pas plaats als het definitief aanwijsbesluit is genomen. Over de uitvoering  van de werkaamheden sturen wij een bewonersbrief. Daarin staat dan ook aangegeven hoe u een containerpas ontvangt en hoe u de ondergrondse container kunt gebruiken.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,

Cluster Beheer, gemeente Leiden

De gebeurtenissen rondom het coronavirus hebben veel impact op ons dagelijks leven.

Desondanks proberen we allemaal zo goed mogelijk door te gaan met ons werk.

De gemeente gaat dan ook verder met de voorbereidingen voor het plaatsen van ondergrondse containers, vandaar dat u deze brief ontvangt.

Voor informatie over wat de coronamaatregelen betekenen voor de gemeentelijke dienstverlening, zie www.leiden.nl/coronavirus.