Terugkoppeling informatieavond Doelencomplex

Op 22 maart ontving u van mij een uitnodiging voor een bewonersavond op 1 april. Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij hebben de aanwezigen geïnformeerd over drie locaties in de binnenstad die ter compensatie worden ingezet voor de sloop van het wooncomplex ten behoeve van de Humanities Campus. Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn, stuurt de gemeente alle bewoners deze brief met informatie.

Informatieavond

De gemeenteraad besloot in juli 2017 dat het Campus Model als enige uitgangspunt werd genomen voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelengebied, de Humanities Campus. Hiermee sprak de raad zich uit over het voornemen tot sloop van de 58 woningen in uw wooncomplex. De gemeente organiseerde een informatiebijeenkomst om alle bewoners persoonlijk en als eerste te informeren over de alternatieve woonlocaties die zijn onderzocht.

De woonlocaties

Het huidige wooncomplex bestaat uit 22 grondgebonden woningen en 36 appartementen. Al deze woningen worden ter compensatie teruggebouwd. De gemeente heeft hier samen met de universiteit drie woonlocaties voor op het oog. Het uitgangspunt voor de zoektocht naar de locaties is het compenseren van de woningen in de binnenstad. De drie locaties die ingezet kunnen worden zijn:

  • Waardgracht, nieuwbouwwoningen;
  • Langegracht, ter hoogte van Stadsbouwhuis en maakt onderdeel uit van het project Energiepark e.o.;
  • Kaiserstraat, het bestaande Plexusgebouw.

Met de inzet van bovengenoemde locaties vervallen de eerder aangeboden locaties uit 2016, te weten de Kaasmarktschool en Paviusstraat.

Voor de Waardgracht en de Langegracht is het geplande moment van oplevering 2022/2023. Voor de Kaiserstraat is dit 2026. Op dit moment werken we het aanbod van de woningen en exacte aantallen per locatie verder uit. U ontvangt op een later moment aanvullende informatie.

In een volgend stadium, als duidelijk is welke woningen er precies op welke locaties komen, wordt met iedere bewoner gekeken of er interesse is voor een woning op een van de aangeboden compensatielocaties of dat er interesse is in een andere passende woning. Dit is onderdeel van het individueel maatwerkaanbod dat iedere bewoner krijgt.

Stand van zaken plannen

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor ontwikkeling van de Humanities Campus vastgesteld voor inspraak. Hiermee krijgen de plannen verder vorm. De plannen werden opgesteld aan de hand van een participatietraject met een klankbordgroep bestaande uit belanghebbenden en betrokkenen.

Nu het college de plannen heeft vastgesteld voor inspraak kan iedereen reageren van 5 april tot en met 16 mei 2019. De plannen staan vanaf vrijdag 5 april op de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/inspraak maar liggen ook ter inzage op het stadhuis en het Stadsbouwhuis.

Daarna worden het stedenbouwkundigplan en het beeldkwaliteitsplan opnieuw door het college behandeld en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Vervolgproces

De gemeente organiseert over enkele maanden een vervolgbijeenkomst om meer informatie te delen over de huisvestingsmogelijkheden. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Marloes de Klerk. Zij is telefonisch bereikbaar via 14 071 of via het contactformulier onder vermelding van Doelencomplex t.a.v. M. de Klerk.

Met vriendelijke groet,

Paul Dirkse
Wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën