Steenschuur - verkeersbesluit en herinrichting (2021-290)

De gemeente is van plan om het noordelijke deel van de Steenschuur (tussen de Groenbrug en de Breestraat) in te richten als fietspad en af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Tegelijkertijd worden de kortparkeerplaatsen op het zuidelijk deel omgevormd tot vergunninghouders-plaatsen. Met deze brief informeren we u hier graag over.

Agenda Autoluwe Binnenstad

Begin dit jaar is de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld door de gemeenteraad. De Agenda Autoluwe Binnenstad is een programma om de komende jaren ruimte te maken voor een leefbare, groene en vitale binnenstad. Het afsluiten van het noordelijke deel van de Steenschuur voor gemotoriseerd verkeer en het inrichten als fietspad is hier een onderdeel van. Meer informatie en het laatste nieuws kunt u vinden op www.leiden.nl/autoluwebinnenstad. Op de webpagina vindt u ook informatie over de andere maatregelen uit de Agenda Autoluwe Binnenstad.

Wat vooraf ging

In de zomer van 2020 is het noordelijke deel van de Steenschuur in het kader van een proef voor zes weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en is gedurende de gehele week een ‘pop-up’ fietsenstalling geplaatst. Het doel van deze proef was om dit deel van de binnenstad aantrekkelijker te maken door meer ruimte voor de voetganger en fietser te creëren.

Hierna is de proef geëvalueerd door navraag bij de direct betrokkenen, gesprekken in de stad en een enquête op doemee.leiden.nl. Daaruit is naar voren gekomen dat een groot deel van de betrokkenen en andere belanghebbenden positief waren over deze proef.

Ontwerp

Samen met een aantal direct betrokkenen is een ontwerp voor dit deel van de Steenschuur opgesteld. Op de huidige parkeerplaatsen worden permanent fietsenrekken geplaatst en er komt een bankje en een prullenbak. Ook worden de boomspiegels vergroot en beplant. Het ontwerp treft u als bijlage bij deze brief.

Verkeersbesluit

Om het noordelijk deel van de Steenschuur definitief voor gemotoriseerd verkeer af te kunnen sluiten, is een verkeersbesluit nodig. In dit besluit is onder andere opgenomen dat dit deel van de Steenschuur een fietspad wordt en dat de kortparkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Steenschuur worden omgevormd naar vergunninghoudersplaatsen. Het verkeersbesluit is op vrijdag 22 oktober 2021 gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kan in het Stadskantoor een papieren versie van het verkeersbesluit worden ingezien. Het is mogelijk om binnen zes weken bezwaar te maken tegen dit besluit.

Werkzaamheden in januari

Het voornemen is om op maandag 10 januari 2022 met de werkzaamheden aan het noordelijke deel van de Steenschuur te starten, afhankelijk van eventueel ingediende zwaarwegende bezwaren. De Steenschuur wordt dan tussen de Groenbrug en de Breestraat met hekken afgesloten. Twee weken voorafgaand aan deze werkzaamheden worden er parkeerverbodsborden geplaatst. Tijdens de werkzaamheden kan er door zowel auto’s, motoren als fietsen niet geparkeerd worden in het werkvak. De aanliggende woningen blijven bereikbaar. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 21 januari 2022.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars

Projectmanager