Stationsgebied - Sloopwerkzaamheden voor gebouw Octagon (2020-453)

In navolging op de digitale bewonersavond informeren wij u met deze brief over de voortgang van de sloopwerkzaamheden ten behoeve van nieuwbouwproject Octagon. De presentatie die gehouden is tijdens de digitale bewonersavond zal u worden nagestuurd. Evenals de gestelde vragen en antwoorden, zodat u alles nog eens goed kunt nalezen.

De werkzaamheden door aannemer Vlasman worden in een aantal fasen uitgevoerd:

Fase 1    Inpandige sloopwerkzaamheden:  tot en met 8 december 2020

Fase 2    Sloop gebouwen & bodemsanering: 4 januari t/m maart 2021

Fase 3    Aanleg riolering:  maart t/m april 2021

Fase 4    Start bouw:  vanaf juni 2021

Met deze brief informeren we u over de afronding van fase 1 en de werkzaamheden in de eerste weken van fase 2 en wat u daarvan gaat merken.

Vooruitblik afronding fase 1

De afrondende werkzaamheden van fase 1 tot aan de kerstvakantie bestaan uit de verdere demontage en leegsloop van materialen uit de gebouwen. De in de gebouwen aanwezige asbest is op dit moment al gesaneerd. Tussen 18 december en 3 januari vinden er geen werkzaamheden plaats.

Vooruitblik eerste weken fase 2

In de eerste weken van fase 2 worden de dakpannen van de Ballonschool verwijderd voor hergebruik, waarna het gebouw wordt gesloopt met een sloopkraan.

Tijdens deze werkzaamheden kunt u als gevolg van de kraanbewegingen trillingen ervaren. Om dit te controleren en binnen de wettelijke grenswaarden te houden worden trillingsmeters geplaatst waarmee we de trillingen monitoren. Tevens kunt u geluidsoverlast ervaren van de motoren van de kranen.

Circulair slopen

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat bij de ontwikkeling van het stationsgebied aandacht wordt besteed aan duurzame ontwikkeling. In het kader van circulariteit kunt u kosteloos dakpannen van de oude school aanvragen, ter vervanging van bijvoorbeeld kapotte pannen of als reserve. Tot 15 januari kunt u een verzoek indienen via omgeving@vlasman.nl. U ontvangt van Vlasman bericht wanneer u de dakpannen kunt ophalen.

Op het project zijn onderdelen gedemonteerd voor hergebruik. Een aantal daarvan staan geadverteerd op digitale marktplaatsen: Insert (https://marktplaats.insert.nl/) en Mandel (https://materialenmarktplaats.nl). Heeft u interesse of vragen, neemt u dan contact op met Vlasman.

Bereikbaarheid en Veiligheid

  • Alle aan- en afvoerstromen van bouwverkeer gaan via het Ballonpad en het Schuttersveld. We proberen zoveel mogelijk verkeersstromen via de Stationsweg te voorkomen.
  • Transporten die het werkterrein in- en uitrijden, worden begeleid door medewerkers.
  • Transporten worden zoveel mogelijk buiten de spitstijden uitgevoerd.
  • Gedurende fase 1 legt het bouwterrein minimaal beslag op de openbare ruimte en blijft het Ballonpad goed toegankelijk.
  • Gedurende fase 2 zal op het Ballonpad een veiligheidszone afgezet worden met bouwhekken. Gedurende deze fase is hier dan een smallere doorgang. Aan de Stationsweg is ook een veiligheidszone waarmee het trottoir smaller wordt.

Informatievoorziening en communicatie

  • Elke vier weken ontvangt u een brief met actuele informatie over de werkzaamheden die de volgende vier weken uitgevoerd worden. Bij ingrijpende wijzigingen ontvangt u een extra brief.
  • Deze brief vindt u ook altijd aan de Stationsweg geplastificeerd aan de gevel.
  • Naast de bewonersbrief Octagon, kunt u zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief Stationsgebied via de projectpagina van gemeente Leiden www.leiden.nl/stationsgebied.

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze brief of tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Ageeth ten Brink, omgevingsmanager van Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v..

Zij is bereikbaar via omgeving@vlasman.nl of 0172-495770.

Voor informatie over het project stationsgebied kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de gemeente Leiden, José Biewenga. Zij is bereikbaar via  j.biewenga@leiden.nl of 06 - 5 112 9073.

 

Met vriendelijke groet,

José Biewenga

Omgevingsmanager stationsgebied Leiden