Schelpenkade - inloopavond ontwerp omgevingsvergunning (2019-395)

Wij nodigen u graag uit voor een inloopavond over de ontwerp omgevingsvergunning Schelpenkade 4. Op donderdag 16 januari 2020 kunt u tussen 19.00 en 20.30 uur binnenlopen bij de Buurt Ontmoetings Plek, de BOP, aan de Herenstraat 61.

Ontwerp omgevingsvergunning

De ontwerp omgevingsvergunning ‘Schelpenkade 4’ maakt de bouw mogelijk van een nieuwbouwwoning aan het Wilhelmuspad, op het perceel van het adres Schelpenkade 4. In het plan is ook een aanpassing van de openbare ruimte en van de erfafscheiding opgenomen.

Met deze brief attenderen wij u tevens op de publicatie van de ontwerp omgevingsvergunning in de Gemeenteberichten van de gemeentelijke Stadskrant van 19 december jl.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter inzage tot en met 30 januari 2020. Een digitale versie is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl of via de website van de gemeente Leiden: https://vergunningen.leiden.nl/.

Een papieren versie van de stukken kan worden ingezien:

  • tot en met vrijdag 3 januari: in het stadhuis (Stadhuisplein 1);
  • vanaf maandag 6 januari: in het nieuwe Stadskantoor, naast station Leiden Centraal, aan de kant van het LUMC (Bargelaan 190).

Zienswijzeprocedure

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning indienen bij het College van B&W, t.a.v. Team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden o.v.v. ‘zienswijze omgevingsvergunning Schelpenkade 4’.

Digitaal indienen is mogelijk via www.leiden.nl/zienswijzeomgevingsvergunning. Maak voor een mondelinge zienswijze een afspraak via het secretariaat van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 071. Ingediende zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming van de omgevingsvergunning.

Inloopavond

Bij de inloopavond zijn vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig om het plan en de ruimtelijke procedure toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Verder wordt het voorliggende plan uitgelegd middels een presentatie van de aanvrager van de omgevingsvergunning.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

W. Vendrig

Team Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Leiden