Rooseveltstraat - denk en praat mee over de gebiedsvisie (2020-245)

U woont of werkt in het gebied rond de Rooseveltstraat. Daarom nodigen we u uit om mee te denken over de gebiedsvisie voor het gebied Roosevelt West. Het gebied Roosevelt West is het gebied tussen de Rooseveltstraat, de Kuipers-Rietbergstraat, de Montgomerystraat en de Van der Helmlaan.

De gemeente Leiden heeft in het Ontwikkelperspectief Zuid-West vastgesteld dat het gebied Roosevelt West de komende 15-20 jaar wordt omgevormd tot een aantrekkelijk woon-werk-gebied. Hiermee krijgt het bedrijventerrein een nieuwe toekomst en realiseren we tegelijkertijd meer woningen voor de inwoners van onze stad. Bovendien wordt het gebied beter en veiliger bereikbaar en op een duurzame en klimaatbestendige wijze ingericht.

Gebiedsvisie Roosevelt West

Om in het gebied aan de slag te kunnen gaan, hebben we eerst duidelijke kaders nodig. Daarom wordt er in de komende periode een gebiedsvisie opgesteld. Deze geeft richting aan de verande-ring naar een woon-werkgebied en beschrijft in grote lijnen wat er de komende jaren in dit deel van het gebied staat te gebeu-ren. Ook wordt in de gebiedsvisie aangegeven waaraan ontwik-kelingen en initiatieven in dit gebied inhoudelijk moeten voldoen. Op die manier weet iedere initiatiefnemer in het gebied (gemeente, ontwikkelaars, ondernemers en overige partijen) wat de mogelijkheden zijn.

Denk en praat mee!

Een samenhangende en toekomstbestendige gebiedsvisie kan alleen tot stand komen na gesprekken met de omgeving. De gemeente Leiden wil graag weten hoe u denkt over mogelijke plannen en keuzes voor het gebied Roosevelt West. Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan een van de bijeenkom-sten die binnenkort plaatsvinden. De gemeente zal hierbij eerste beelden en gedachten voor de ontwikkeling van het gebied met u delen. U kunt tijdens de bijeenkomsten uw mening geven over thema’s als bereikbaarheid, leefbaarheid en het toekomstig woon-werkprogramma.

Hoe doet u mee?

De bijeenkomsten over Roosevelt West vinden plaats in de vorm van online kringgesprekken met maximaal acht deelnemers per sessie en worden aangeboden via Microsoft Teams.

Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden. U kunt uw keuze aan ons doorgeven via gebiedsvisieroosevelt@leiden.nl dan ontvangt u de link voor deelname.

  • Dinsdag 30 juni 2020 tussen 17.00 en 18.30 uur
  • Dinsdag 30 juni 2020 tussen 19.00 en 20.30 uur
  • Woensdag 1 juli 2020 tussen 17.00 en 18.30 uur
  • Woensdag 1 juli 2020 tussen 19.00 en 20.30 uur

Meer informatie

Alle informatie over het meepraten over en het maken van de gebiedsvisie vindt u op het digitale participatieplatform doemee.leiden.nl (zonder www ervoor). Als u niet wilt of kunt deelnemen aan de online bijeenkomsten neem dan contact met ons op via tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via gebiedsvisieroosevelt@leiden.nl. Dan bekijken we samen op welke manier u alsnog uw inbreng kunt geven. Nadere informatie over de ontwikkelingen rond de Roosevelt-straat vindt u op de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/rooseveltwest

Wij hopen u binnenkort online te ontmoeten!