Roomburg - meedenksessie groen

De gemeente wil plekken in Leiden die bestraat zijn, maar waar meer groen mogelijk is, aanpakken. Niet alleen wordt de inrichting van de omgeving daarmee aantrekkelijker, maar ook helpt dit om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Graag nodigen we u uit voor een meedenksessie over de vergroeningsplannen voor een aantal locaties in Roomburg.

Deze zal plaatsvinden op

Datum:   maandag 7 oktober

Tijd:        inloop vanaf 19.00 uur, start programma 19.30 uur

Locatie:  Basisschool De Arcade, Octavialaan 61

Graag bespreken we dan met u de volgende ideeën.

Agrippinastraat

De trottoirs in de Agrippinastraat bieden mogelijkheden om te vergroenen. De plannen kunnen worden uitgevoerd met gemeentelijke beplanting. Maar als bewoners interesse hebben om de plantvakken naar eigen keuze in te richten en te onderhouden, dan is dat zeker mogelijk als daar voldoende draagvlak voor is.

Grasveld Pliniuspad

Roomburg is wat betreft hittestress als gevolg van klimaatverandering een aandachtsgebied. Bomen met een goed bladerdak bieden de mogelijkheid om het ervaren van hittestress te verkleinen en maken een woongebied ook aantrekkelijker en gezonder. Het grasveld aan het Pliniuspad is zeer geschikt om het aantal bomen in de wijk te vergroten.

Briniostraat

Enige tijd geleden is in de Junostraat en in een deel van de Briniostraat met succes een Samen aan de Slag-project met de bewoners uitgevoerd. Graag overleggen wij met u òf en hoe dit principe in het overige deel van de Briniostraat kan worden toegepast en of er bij bewoners voldoende draagvlak is om de plantvakken zelf te onderhouden.

Drususlaan, Octavialaan en Minervalaan

Voor de delen van de Drususlaan en Octavialaan aan de zijde van de plas is het voorstel om het trottoir te vervangen door een natuurlijk wandelpad van halfverharding en het talud te vergroenen met een bloemrijk grasmengsel.

Ook voor de Minervalaan is dat het idee. Dit maakt onderdeel uit van een herinrichtingsplan voor de Minervalaan, dat al eerder met de omwonenden is besproken.

Daarnaast is het voorstel om de parkeerplaatsen van het deel van de Drususlaan aan de waterzijde op te heffen en deze ook te vergroenen. Op de bewonersavond kunt u het ontwerp voor deze straatdelen rondom de plas inzien en met ons bespreken.

Toelichting programma meedenksessie

De avond begint met een korte algemene inleiding en een toelichting op de aanleiding en het verdere proces. Vervolgens kunt u per locatie deelnemen aan de meedenksessies. We sluiten vervolgens af met een korte ronde over de bevindingen.

Gedurende de avond zijn gemeentelijke groen- en ontwerpspecialisten aanwezig om te ondersteunen bij de uitwerking van de ideeën. Mocht u op de avond vragen hebben over bijvoorbeeld uw eigen tuin, dan kunt dit ook aan hen vragen. Onze deskundigen helpen u graag.

Terugkoppeling

Na de meedenksessie worden de bevindingen in de vergroeningsplannen verwerkt. U ontvangt daarna de ontwerpen zodat u op de hoogte bent van het definitieve plan. Mochten er naar uw mening dan toch zaken onvoldoende zijn uitgewerkt, dan heeft u nog enige dagen om daar op te reageren. Nieuwe ideeën kunnen niet meer in het plan worden opgenomen.

Reageren?

Graag willen wij vooraf een inschatting maken van het te verwachten aantal deelnemers. Ook willen wij u na de bewonersavond op de hoogte blijven houden van het uiteindelijk plan en later uiteraard over het verloop van de uitvoering en het eigen initiatief van bewoners.

Uw interesse voor deelname aan de meedenksessie kunt u doorgeven op het emailadres aandeslag@leiden.nl. Wanneer u graag op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen maar verhinderd bent voor deelname aan de meedenksessie, dan kunt u dat ook doorgeven op dit emailadres. In beide gevallen geeft u daarmee toestemming om u via uw emailadres op de hoogte te houden van de vergroeningsplannen. Overigens worden alle emailadressen na de planvorming en de communicatie over de uitvoering uit het bestand verwijderd.

Met vriendelijke groet,

Ewout Nieuwenhuijs

Wijkbeheerder Roodenburg en Bos- en Gasthuis

Gemeente Leiden

Samen aan de Slag

De vergroening van deze locatie is een van concrete plannen van de Groene-Kansen-kaart. Deze kaart bestaat uit ambities en concrete locaties om Leiden te vergroenen.  Met de werkwijze van Samen aan de Slag maken bewoners en gemeente gezamenlijk een nieuw ontwerp.

‘Samen aan de Slag’ geeft ruimte aan initiatieven van bewoners om de eigen leefomgeving te verfraaien door extra groen, nieuwe speelplekken, of andere fysieke aanpassingen. Het kan ook gaan om de adoptie van prullenbakken of het opruimen van zwerfvuil in de eigen buurt. De gemeente Leiden ondersteunt door mee te denken met het ontwerp en fysieke hulp te bieden bij de uitwerking, zoals de aanleg van deze nieuwe speelplek of het leveren van vuilknijpers bij zwerfvuilacties.