Roomburg - groene kansen en samen aan de slag (2020-291)

Graag wil ik me even voorstellen: mijn naam is Leendert van Velzen en ik ben vanaf 1 juni dit jaar de nieuwe wijkbeheerder van onder andere Roomburg. Ik neem het ‘stokje’ over van Ewout Nieuwenhuijs.
Via deze weg wil ik u graag informaren over de stand van zaken van het vergroenen van Roomburg.

Vergroeningsplan

De uitvoering van het vergroeningsplan heeft helaas vertraging opgelopen door het coronavirus. Nu de maatregelen zijn versoepeld kunnen we weer verder met het plan.
Onderstaand vindt u een kort overzicht van de onderwerpen- en de voortgang. Deze onderwerpen zijn ook genoemd in de informatiemail van 9 januari 2020.

Minervalaan - Drususlaan - Octavialaan

Het ontwerp rondom de plas is gereed en dit houdt het volgende in:

  • De parkeerplaatsen aan de Drususlaan worden vervangen door groen. Rondom de plas wordt een wandelpad aangelegd in de vorm van ‘halfverharding’.
  • Het groen om de waterplas wordt omgevormd naar een bloemrijk grasland.

Dit sluit aan op de al aangebrachte verkeersremmende maatregelen en de plantvakken in de Minervalaan.
We zijn nu bezig met de voorbereidingen om het plan uit te kunnen voeren. De direct omwonenden ontvangen een brief tegen de tijd dat de uitvoering gaat starten.

Pliniuspad

Voor het Pliniuspad ziet het plan er als volgt uit:

  • Er komen extra bomen om mogelijke hittestress als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.
  • Het toevoegen van nieuw groen gaat bijdragen aan het verlevendigen van het algemene beeld.
  • Het gazon wordt omgevormd naar een bloemrijk grasland om de biodiversiteit te vergroten.
  • Er blijft voldoende ruimte voor ‘sport- en spel’.

De uitvoering gaat komend najaar/winter plaatsvinden, omdat het dan plantseizoen is.

Agrippinastraat

Bewoners van de Agrippinastraat ontvangen binnenkort een brief met daarin meer informatie over de problematiek rondom de minicontainers en het vergroenen van de straat.

Briniostraat

Vanuit de gemeente is de Briniostraat een aandachtslocatie met het oog op de verwachte hittestress. Eind vorig jaar heeft er daarom een bewonersavond plaats gevonden. Hierin hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden om de Briniostraat te vergroenen in het kader van de ‘Groene Kansen Kaart’ en ‘Samen aan de Slag’. Ook hebt u tijdens deze bewonersavond uw mening kunnen geven. Via deze weg wil ik u laten weten dat de eerste ontwerpschetsen zijn gemaakt en dat de randvoorwaarden zijn besproken. Na de zomervakantie wordt u benaderd om te participeren in dit project.

Vitruviusstraat/ Fortunaweg

Onze ontwerpers zullen na de zomervakantie een ontwerp maken voor deze stenige hoek. De ‘druppel’ op de Fortunaweg krijgt een kleurige invulling met bloembollen en kruiden. Aanplant vindt plaats in september dit jaar.

Andere locaties

Tijdens de bewonersbijeenkomst vorig jaar is door de bewoners gevraagd om ook aandacht te besteden aan andere locaties in Roomburg. Wij hebben die suggestie ter harte genomen en zo zien we vergroeningsmogelijkheden voor:

  • Het vergroten van de boomspiegels op diverse plaatsen in de wijk, al dan niet via het project ‘Samen aan de Slag’.
  • Het omvormen van de grasstroken rondom de haven tot een bloemrijk gazon.
  • Waar mogelijk extra groene stroken aanleggen in de wijk.
  • De ingangen naar het Pliniuspad vergroenen. Dit ontwerp laten we dan aansluiten op het ontwerp van Pliniuspad zelf.

Samen aan de slag

In het kader van het project ‘Samen aan de slag’ (zie www.leiden.nl/samenaandeslag) wil de gemeente graag geveltuinen toevoegen in wijkdeel Energie waar dit mogelijk is.
Daarnaast zijn er in de Junostraat al geveltuinen gerealiseerd en worden de geveltuinen in de Dianastraat deze zomer aangelegd.

Biodiversiteit

Door het omvormen van gazon naar een bloemrijk grasland op diverse locaties in de wijk ontstaat een aaneengesloten bloemenroute. Dit is van belang voor onder andere bijen en vlinders. Zo draagt Roomburg ook bij aan de biodiversiteit.
Mocht u naar aanleiding van deze informatierief nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. U kunt mij bereiken via tel. 14 071 of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen
Gemeente Leiden
Wijkbeheer en Bewonersparticipatie