Rhijnvreugd - voortgang planontwikkeling (2020-298)

Hierbij informeren wij u graag over de voortgang van de ontwikkeling Rhijnvreugd. Dit is een plan aan het begin van de Hoge Rijndijk dat voorziet in de bouw van huurappartementen en grondgebonden woningen op percelen waar nu verouderde bedrijfsgebouwen staan. Deze ontwikkeling valt samen met de wens van het bedrijf Verhagen om een uitbreiding te realiseren. In de zomer van 2018 is een informatiebijeenkomst georganiseerd om de plannen en ideeën voor de plannen aan u te presenteren en u bij de plannen te betrekken.

Voortgang

Zoals u wellicht weet heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten op 17 oktober 2019 vastgesteld. Deze vormen nu op hoofdlijnen de kaders voor verdere planontwikkeling en een nog op te stellen bestemmingsplan.
Voordat we een voorlopig ontwerp en een ontwerp bestemmingsplan aan u kunnen voorleggen, moet er over een aantal zaken duidelijkheid zijn. Over bereikbaarheid en parkeren, maar ook naar de financiële haalbaarheid van de woningbouw worden nog onderzoeken verricht.
Wanneer over deze punten voldoende helderheid bestaat kunnen hierover ook afspraken met de betrokken partijen worden gemaakt. Vervolgens kan de gemeente ook werk maken van het verbeteren van de verkeerssituatie aan de Hoge Rijndijk, in relatie tot de ontwikkeling Rhijnvreugd.

Ontwerp bestemmingsplan en vervolg participatie

De verwachting is dat op de hierboven benoemde punten de komende maanden voldoende voortgang wordt geboekt zodat het ontwerptraject en de voorbereidingen voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan kunnen starten. U wordt daarover door de ontwikkelende partijen Vink Bouw en Verhagen over geïnformeerd. In deze fase zijn het deze partijen die de regie over de participatie voeren. De verwachting is dat in het najaar van 2020 een bijeenkomst wordt georganiseerd om u de plannen te laten zien en reacties daarop van u te ontvangen.

Mede namens Vink Bouw en Verhagen, vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Of u gaat naar de volgende webpagina: www.leiden.nl/rhijnvreugd.

Met vriendelijke groet,

Michel Groenendijk

Projectmanager