Rhijnvreugd - Nota van uitgangspunten

U heeft vorig jaar een uitnodiging ontvangen voor een participatiebijeenkomst voor het project Rhijnvreugd, of u bent op een andere wijze bij het project betrokken. Graag informeer ik u hierbij over de voortgang van dit project.

Wat is het project Rhijnvreugd?

Rhijnvreugd is de projectnaam van de beoogde ontwikkeling aan de Hoge Rijndijk, ter hoogte van de Willem van der Madeweg, en Rhijnvreugd. Aan de oostzijde van de Hoge Rijndijk wenst Vink Bouw tussen de circa 40 en 60 woningen te realiseren. Daarnaast wil de firma Verhagen aan de westzijde van de Hoge Rijndijk het bedrijfspand verbeteren en uitbreiden. De gemeente steunt deze initiatieven vanwege de woningbehoefte en de verbetering van de entree van de stad.

Terugblik bijeenkomst juli 2018

In juli 2018 vond een bewonersavond plaats, waarin Vink Bouw en Verhagen hun plannen presenteerden. Het doel van de avond was om omwonenden en belanghebbenden vroeg in het ontwikkeltraject te informeren en de mogelijkheid te bieden om hun inbreng te geven. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de avond in goede sfeer verliep en dat de plannen werden gewaardeerd.

Men is positief over de aanheling van de lintbebouwing bij Rhijnvreugd, de meer representatieve uitstraling van het bedrijfspand van Verhagen en de verbetering van de omgevingskwaliteit.

Er werden met name zorgen geuit over mogelijke schade bij de bouwwerkzaamheden, de verkeersontsluiting en parkeren, en in verband met privacy de aansluiting en scheidingen van het plan met belendende percelen.

Instemming door het college van B en W

De gemeente heeft na de inbreng van de bewonersavond van 5 juli 2018 en in afstemming met Vink Bouw en Verhagen Leiden B.V. een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Hierin beschrijft de gemeente de uitgangspunten en randvoorwaarden waar het bouwinitiatief aan moet voldoen. Op 16 juli 2019 heeft het college van B en W ingestemd met de Nota van Uitgangspunten en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Behandeling in raadscommissie en gemeenteraad

De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de Nota van Uitgangspunten. Voordat deze in de gemeenteraad wordt besproken wordt de nota in de raadscommissie behandeld. In de raadscommissie van dinsdag 10 september en/of donderdag 12 september heeft u de gelegenheid om in te spreken. De gemeenteraad zal op donderdag 19 september een besluit nemen over de Nota van Uitgangspunten.

Mocht u tijdens de raadscommissievergadering over de Nota van Uitgangspunten het woord willen voeren dan kunt u dat uiterlijk tot 16.00 uur op de dag van de vergadering melden bij het secretariaat van de griffie via tel. (071) 5165107 of (071) 5165103. De commissiegriffier informeert u over de gang van zaken tijdens de vergadering.

De definitieve agenda en de Nota van Uitgangspunten voor het project Rhijnvreugd kunt u binnenkort vinden bij de agenda voor de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling (SO) op de website van de gemeente https://leiden.notubiz.nl/.

Wat gebeurt er na vaststelling door de gemeenteraad?

Nadat de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten heeft vastgesteld, werken Vink Bouw en Verhagen het bouwinitiatief binnen de gestelde randvoorwaarden verder uit. In de volgende fase informeren en raadplegen zij omwonenden over de uitwerking van de plannen en het ontwerp.

Omdat ook functies veranderen moet het bestemmingsplan worden aangepast. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Roy van den Ban

Projectleider