Professorenwijk west - ondergrondse containers (2020-132)

Om Leiden nog schoner en mooier te maken vervangt de gemeente voor de inzameling van het restafval waar mogelijk de minicontainers door ondergrondse containers.

In de bewonersbrief van 5 februari 2019 lieten wij u hierover het volgende weten:

“Naar aanleiding van de problemen in de wijk met het inzamelen van restafval (auto’s staan geparkeerd op de aanbiedlocaties, moeilijke bereikbaarheid van de inzamelwagen en het niet goed aanbieden van de minicontainers), gaan wij onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het gebied, begrensd door De Sitterlaan, Lammenschansweg, Zeemanlaan en Lorentzkade, te voorzien van ondergrondse restafvalcontainers. Voor het GFT-afval wijzigt er niets. In de stad zijn er namelijk geen ondergrondse containers voor GFT-afval.”

Voorlopig aanwijsbesluit

Inmiddels is dat onderzoek afgerond en zijn de volgende locaties voorlopig aangewezen als plek waar ondergrondse containers geplaatst kunnen worden. Na definitieve vaststelling van de locaties, worden de ondergrondse containers geplaatst, en kunnen de minicontainers uit uw wijk verdwijnen.

straat / ter hoogte van               aantal                                               locatienr.

  • Van der Waalsstraat 5          1                                           PW01R
  • Lammenschansweg 100      1                                           PW02R
  • Lammenschansweg 110      1                                           PW03R
  • Van der Waalsstraat 54        1                                           PW04R
  • Zeemanlaan 17                   1                                           PW05R
  • Lorentzkade 29                    1                                           PW06R
  • Lorentzkade 35                    1                                           PW07R
  • Lorentzkade 46                    1                                           PW08R
  • Van ’t Hoffstraat 45              1                                           PW09R

Officiële publicatie

De officiële publicatie van de aanwijsbesluiten heeft plaatsgevonden in de rubriek Gemeente-berichten in de Stadskrant van de gemeente Leiden, op donderdag 12 maart in het Leids Nieuwsblad (digitaal te vinden via www.leiden.nl/stadskrant. U ontvangt deze bewonersbrief om u hierop te attenderen; de zienswijzentermijn is ingegaan op de dag na de publicatie. Helaas ontvangt u deze brief later dan onze bedoeling was. De situatie rondom de coronabesmetting heeft veel van onze capaciteit gevraagd,

Plattegronden met locaties inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekeningen liggen tot 24 april 2020 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, geopend maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

De locatietekeningen zijn ook digitaal te vinden als bijlage bij deze brief (2020-132) op www.leiden.nl/bewonersbrieven.

Indienen zienswijzen

U kunt tot 24 april 2020 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. mevr. C. Elstgeest, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of via www.leiden.nl/contact, onder vermelding van “zienswijze locaties ondergrondse containers”.

Definitief aanwijsbesluit

Als de eventueel binnengekomen zienswijzen beoordeeld zijn, wordt al dan niet een definitief aanwijsbesluit genomen. U wordt daar opnieuw via een brief over geïnformeerd.

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen een schritelijke reactie op hin zienswijze.

Uitvoering en ingebruikname

De daadwerkelijke plaatsing van de ondergrondse containers vindt pas plaats als het definitief aanwijsbesluit is genomen. Over de uitvoering  van de werkaamheden sturen wij een bewonersbrief. Daarin staat dan ook aangegeven hoe u een containerpas ontvangt en hoe u de ondergrondse container kunt gebruiken.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,

Cluster Beheer, gemeente Leiden

De gebeurtenissen rondom het coronavirus hebben veel impact op ons dagelijks leven.

Desondanks proberen we allemaal zo goed mogelijk door te gaan met ons werk.

De gemeente gaat dan ook verder met de voorbereidingen voor het plaatsen van ondergrondse containers, vandaar dat u deze brief ontvangt.

Voor informatie over wat de coronamaatregelen betekenen voor de gemeentelijke dienstverlening, zie www.leiden.nl/coronavirus.