Professorenwijk-west en Tesselschadestraat - aanwijsbesluit restcontainers (2020-225)

In brief 2020-132 (terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven) informeerde ik u over het voorlopig aanwijsbesluit van de locaties voor het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval. U heeft tot 24 april 2020 uw zienswijze naar voren kunnen brengen op het ter inzage gelegde en voorgelegde voorlopige aanwijsbesluit.

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de procedure.

Besluit definitieve locaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft mede op basis van de zienswijzen besloten om de volgende locaties voor ondergrondse containers voor restafval definitief aan te wijzen:

  • Van der Waalsstraat 5          1                                           PW01R
  • Lammenschansweg 100      1                                           PW02R
  • Lammenschansweg 110      1                                           PW03R
  • Van der Waalsstraat 54        1                                           PW04R
  • Zeemanlaan 17                   1                                           PW05R
  • Lorentzkade 29                    1                                           PW06R
  • Lorentzkade 35                    1                                           PW07R
  • Lorentzkade 46                    1                                           PW08R
  • Van ’t Hoffstraat 45              1                                           PW09R
  • Tesselschadestraat 38         1                                           LM02R-b

Officiële publicatie

De officiële publicatie van de aanwijsbesluiten heeft plaatsgevonden in de rubriek Gemeente-berichten in de Stadskrant van de gemeente Leiden, op donderdag 28 mei in het Leids Nieuwsblad (digitaal te vinden via www.leiden.nl/stadskrant. U ontvangt deze bewonersbrief om u hierop te attenderen; de zienswijzentermijn is ingegaan op de dag na de publicatie.

Plattegronden met definitieve locaties inzien

De definitieve locaties en de bijbehorende locatietekeningen liggen vanaf 29 mei 2020 tot 10 juli 2020 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden, geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Beroep

Indien u het met de door het college genomen aanwijsbesluit niet eens bent kunt u - als u belanghebbende bij dat besluit bent - hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan daags na publicatie van het betreffende besluit.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur) of via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,

Cluster Beheer