Posthofrotonde - veiliger voor fietsers (2023-278)

Om de veiligheid van fietsers te verbeteren, wordt de de Posthofrotonde aangepast. Met deze brief informeren we u over deze aanpassingen.

Waarom aanpassingen aan de rotonde?

Het is druk op de Posthofrotonde; vooral in de ochtendspits tussen 8:00 en 8:30 zijn er veel fietsers. Hierdoor ontstaan er conflicten tussen fietsers en auto’s en tussen fietsers onderling. Om dit structureel op te lossen zijn er aanvullende onderzoeken nodig naar de afwikkeling van al dat verkeer. Vooruitlopend daarop heeft de gemeente bekeken wat er op korte termijn mogelijk is om de verkeersveiligheid voor de fietser en voetganger te verbeteren.

Hoe zijn we tot deze maatregelen gekomen?

Het afgelopen half jaar is de situatie op de rotonde geanalyseerd. Dit is gedaan op basis van cijfers over ongevallen en verkeersdrukte, maar ook door een zogeheten camera-conflictobservatie. Daarnaast is er in april een bijeenkomst gehouden om bewoners en gebruikers te vragen naar hun ervaringen.

Welke knelpunten zien we?

 • Een grote hoeveelheid fietsers en auto’s in de piek in de spits tussen 8:00 en 8:30.
 • Op de westelijke fietsoversteek zijn de snelheden van zowel fietsers als auto’s hoog;
 • Op de zuidelijke fietsoversteek zijn de snelheden laag maar worden fietsers vaak over het hoofd gezien.
 • Op de zuidelijke fietsoversteek is het druk en komen veel verkeersstromen samen. Dit wordt door automobilisten en fietsers als onveilig ervaren;
 • De fietspaden zijn tijdens de ochtendspits te smal voor de hoeveelheid fietsers;
 • Scholieren van het Visser ’t Hooft Lyceum rijden in de ochtendspits over het voetpad naar school (ingang Braassemerstraat).

Wat wordt er aangepast?

 • De rijbaan voor auto’s op de rotonde aan de noordzijde wordt smaller gemaakt  om de snelheid te verlagen;
 • Het fietspad aan de noordwestzijde wordt aangepast om de snelheid van overstekende fietsers op de rotonde te verlagen. Automobilisten hebben dan beter zicht op de fietsers;
 • Het midden eiland van de rotonde wordt groter, zodat automobilisten langzamer moeten rijden en beter zicht hebben op de fietsers;
 • De zuidelijke fietsoversteek wordt breder ter voorkoming van conflicten tussen fietsers; 
 • Er komt een midden geleider op het fietspad voor de kiosk. Dit helpt om de fietsstromen te geleiden en conflicten tussen fietsers te voorkomen.

Lossen deze aanpassingen de problemen op?

Het zal de komende jaren nog (te) druk blijven op de Posthofrotonde. Door de grote hoeveelheden auto’s en fietsers op de rotonde zullen er veiligheidsrisico’s blijven bestaan. Dat kan nu niet volledig worden opgelost. Hiervoor is nadere studie nodig en dit wordt betrokken bij oplossingen voor de langere termijn op deze locatie. Wel wil de gemeente nu al verbetering voor de verkeersveiligheid doorvoeren die ook nu al mogelijk zijn.Door de rotonde aan te passen, verwacht de gemeente wel dat het aantal conflicten afneemt. Zo

is de verwachting dat de aanpassingen aan de zuidelijke oversteek van de rotonde het aantal conflicten tussen fietsers doen afnemen. Daarnaast zullen de snelheid remmende maatregelen op de westelijke oversteek bijdragen aan een kleinere kans op ongevallen.

Eenrichting fietsverkeer op de rotonde

Tijdens de bewonersavond is door aanwezigen voorgesteld om op de rotonde eenrichtingverkeer voor fietsers in te voeren. Deze variant is ook onderzocht, maar er blijken te veel haken en ogen aan te zitten om op korte termijn te realiseren. Dit is besproken met het wijkcomité Vogelwijk, wijkvereniging Houtkwartier en de buurtvereniging Raadsherenbuurt. De gemeente heeft daarop besloten deze variant mee te nemen als langere termijn optie.

Wanneer worden de maatregelen uitgevoerd?

Om de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken, zullen de aanpassingen aan de rotonde worden gecombineerd met werkzaamheden aan de Rijnsburgerweg en werkzaamheden in het Houtkwartier: de aanpassing van de ingang Kagerstraat en Houtlaan. Deze maatregelen worden uitgevoerd in het voorjaar van 2024. We zullen de exacte planning van de werkzaamheden bespreken met het wijkcomité Vogelwijk, wijkvereniging Houtkwartier en de buurtvereniging Raadsherenbuurt. U wordt hierover nog apart geïnformeerd.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Florien Molendijk
Projectmanager Noord-Zuidverbindingsas