Plesmanlaan 100 - Inloopavond ontwikkeling

De locatie Plesmanlaan 100 (hoek Plesmanlaan/Haagse Schouwweg) te Leiden is eigendom
van Urban Interest (zowel de grond als de gebouwen).

Urban Interest wil de functie van Plesmanlaan 100 wijzigen van kantoor naar de functie wonen
met aanvullende voorzieningen. Op basis van een eerste verkenning kunnen er circa 500
woningen komen.

Voor afbeeldingen van de situatie zoals hij nu is en de mogelijke toekomstige situatie zie de pdf van deze brief (pdf, 0,93 mb).

Uitnodiging inloopavond

Mede namens Urban Interest nodigen wij u hierbij graag uit voor een inloopavond over het plan
voor Plesmanlaan 100.

Datum: dinsdag 5 februari 2019
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur vrije inloop
Locatie: Kantoor Plesmanlaan 100 Leiden, 4e verdieping

Doel en opzet van de inloopavond

Het doel van de inloopavond is omwonenden en andere belanghebbenden vanaf het begin van
het ontwikkeltraject te informeren en de mogelijkheid te bieden om hun inbreng te geven.
Urban Interest stelt op de avond het plan tentoon via verschillende panelen. U kunt tussen 19.30
en 21.30 uur binnenlopen wanneer u wilt om de plannen te bekijken en om vragen te stellen of
uw mening kenbaar te maken aan vertegenwoordigers van Urban Interest en de gemeente. Dit
kan ook via een reactieformulier dat u ter plekke kunt invullen.

Wat doen wij met uw input?

Op de website van de gemeente Leiden wordt een terugkoppeling van de avond gepubliceerd
(Inwoners en ondernemers/ Werkzaamheden in Leiden/ Bouwen aan de Stad), ongeveer drie
weken na de inloopavond.
Vervolgens stelt de gemeente aan de hand van de inbreng uit de inloopavond en in afstemming
met Urban Interest een Nota van Uitgangspunten op. Hierin worden de randvoorwaarden
beschreven waaraan het bouwinitiatief in ieder geval aan moet voldoen. Ook geeft de gemeente
in deze Nota duidelijk aan wat er is gedaan met de inbreng uit de inloopavond.

Vervolg

Nadat de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten heeft vastgesteld, werkt Urban Interest
het bouwinitiatief binnen de gestelde randvoorwaarden verder uit. Er volgt dan wederom een
inloopavond om de omwonenden bij het geheel te betrekken.

Bestemmingsplan

Omdat de functie van het gebouw wijzigt van kantoor naar wonen, moet of het bestemmingsplan
worden aangepast of moet een uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning worden
gevolgd. Te zijner tijd publiceert de gemeente hierover in de Stadskrant en ontvangt u ook een
bewonersbrief.

Wij hopen u dinsdag 5 februari te mogen begroeten en danken u alvast voor uw aanwezigheid
en mogelijke inbreng.


Met vriendelijke groet,
Ook namens Urban Interest
K. Holland
Projectmedewerker gemeente Leiden