Ontwikkelingen voormalige vuilstort "De Bult" (2022-079)

Met deze brief informeren wij u, als inwoner van de wijk Roomburg, over de laatste stand van zaken rondom de voormalige stortplaats De Bult.

In de Roomburgerpolder in Leiden bevindt zich de voormalige stortplaats De Bult met daarin een bodemverontreiniging. Sinds 2002 wordt deze verontreiniging beheerst door het grondwater weg te pompen. Uit diverse onderzoeken in de afgelopen jaren is gebleken dat ook zonder beheersing van het grondwater geen milieuhygiënische risico’s zijn te verwachten. Het grondwater rondom de stort is niet of nauwelijks verontreinigd. Het onttrokken water uit de stort zelf ook niet. Daarom heeft de gemeente gekozen voor een nieuwe aanpak voor De Bult. Die houdt in dat het grondwater de komende jaren wel gemonitord wordt, maar niet meer weggepompt wordt. Pas als uit monitoring over een reeks van jaren blijkt dat geen milieuhygiënische risico’s ontstaan, zullen de installaties om grondwater weg te pompen worden weggehaald.

Bovengenoemde aanpak is aan omwonenden gepresenteerd tijdens een informatieavond op 16 november 2021 in het clubhuis van wielervereniging Swift. Informatie over deze avond kunt u vinden op de website van de wijkverenigingen Roomburg en Meerburg, op www.roommeerburg.nl/dossier-de-bult. In deze brief infomeren wij u over de ontwikkelingen sinds de bewonersavond, en over de planning en communicatie. Daarnaast komen we zoals beloofd terug op een vraag die tijdens de informatieavond is gesteld over het eten van bramen en noten die groeien op De Bult.

Ontwikkelingen sinds de informatieavond

Voor de nieuwe aanpak is een plan opgesteld. Wettelijk heet dit een “saneringsplan”, feitelijk is dit een monitoringsplan, met daarin een terugvalscenario dat in werking treedt als uit monitoring blijkt dat zich toch ongewenste, onacceptabele verspreiding van verontreiniging voordoet. In dit plan zijn vooral metingen beschreven, die worden uitgevoerd om de verspreiding van verontreiniging te controleren. De beschreven aanpak zal stapsgewijs en gecontroleerd worden gerealiseerd. Voor het terugvalscenario blijven de huidige beheersvoorzieningen aanwezig. Ook blijft de gemeente Leiden juridisch verantwoordelijk voor de verontreiniging in De Bult, en dus ook voor eventuele schade die daaraan gekoppeld is.

Het concept saneringsplan is afgelopen periode besproken met enkele omwonenden, enkele bestuursleden van de wijkvereniging, wielervereniging Swift en het bevoegd gezag Wet bodembescherming (Omgevingsdienst West-Holland). Net als bij de voorgaande stappen hebben wij ook onderzoeksinstituut Deltares en adviesbureau Tauw om een second opinion gevraagd. Op basis van alle reacties is het saneringsplan aangepast en definitief gemaakt.

Planning en informatie

Het definitieve plan is ingediend bij de Omgevingsdienst West-Holland, die voor ons de bevoegde overheid vertegenwoordigt om een beslissing te nemen op het plan. De Omgevingsdienst zal op 16 juni 2022 de concept-beschikking publiceren via www.overheid.nl, zoek via ‘berichten over uw buurt’. Daarnaast ligt de concept-beschikking ter inzage in het Stadskantoor aan de Bargelaan 190 in Leiden op:

  • Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00
  • Donderdagavond 17.00 - 20.00
  • Zaterdagochtend 09.00 - 12.30

Bewoners en belanghebbenden kunnen hierop zienswijzen indienen van 17 juni tot en met 28 juli 2022. In de definitieve beschikking die hierna volgt, wordt ingegaan op de eventueel ingediende zienswijze(n). Tegen de definitieve beschikking kan een beroepschrift worden ingediend door degene die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling een zienswijze in te brengen inzake de ontwerpbeschikking. Dit moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het definitieve beschikking. Deze wordt op dezelfde manier bekend gemaakt als de ontwerp-beschikking.

Na de goedkeuring (beschikking) op het plan kan de nieuwe aanpak definitief van start. Naar verwachting is dit rond de zomer.

De gemeente zal de betrokken bestuursleden van de wijkvereniging, de reeds betrokken bewoners en wielervereniging blijven informeren over de resultaten van de metingen en over de te nemen stappen.

Kan ik bramen en noten eten die groeien op De Bult?

Voorafgaand en tijdens de bewonersavond op 16 november 2021 is de vraag gesteld of het eten van bramen en noten die groeien op De Bult verantwoord is. Over het antwoord op deze vraag is afstemming geweest met adviseurs binnen de gemeente en met de Omgevingsdienst West-Holland. Op De Bult is een schone leeflaag aanwezig van 0,5 tot 1,0 meter dik die gevoed wordt met regenwater. Vruchten, zoals bramen en noten, nemen uit zichzelf weinig schadelijke stoffen op. De kans op gezondheidsrisco’s door het eten van vruchten en noten die op De Bult groeien, is klein. Het blijft wel aan te raden om niet heel veel van deze vruchten en noten te eten.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Jos van Wersch
Gemeente Leiden
Senior Beleidsmedewerker
Afdeling Duurzame Leefomgeving