Octoberhal - crisisopvang (2021-296)

Hierbij informeer ik u over het besluit van het college van Burgemeester & Wethouders over eventuele crisisopvang van vluchtelingen in Leiden. Als de gemeente een verzoek vanuit het Rijk krijgt om crisisopvang te realiseren, dan stelt de gemeente, net als eerder het geval was, de 3 Octoberhal daarvoor beschikbaar. Crisisopvang is bedoeld voor een korte periode en moet binnen enkele uren worden gerealiseerd. Mocht het zo zijn dat de 3 Octoberhal als crisisopvanglocatie wordt ingezet, dan wordt u hier vanzelfsprekend zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Toelichting besluit

Crisisopvang

Crisisopvang is opvang die binnen enkele uren gerealiseerd moet worden en opvang biedt voor een periode tussen de 72 uur tot circa 1 week.

Noodopvang

Noodopvang is opvang die binnen 2 à 3 weken gerealiseerd moet worden en opvang biedt voor een periode tussen de 3-6 maanden tot maximaal 1 jaar.

De laatste tijd neemt de vluchtelingenstroom in Nederland sterk toe. Daarom heeft het Rijk een oproep gedaan aan alle gemeenten en provincies om op zoek te gaan naar opvanglocaties. De gemeente Leiden heeft in de afgelopen weken een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke locaties in onze stad voor nood- en/of crisisopvang.

Op basis van dit onderzoek heeft de gemeente besloten om geen noodopvang te bieden. Hiervoor is op korte termijn geen passende locatie beschikbaar. Zoals aangegeven stelt de gemeente wel de 3 Octoberhal beschikbaar voor crisisopvang, zodra er een verzoek vanuit het Rijk komt. 

Aanpak crisisopvang

Als er vanuit het Rijk een verzoek komt om crisisopvang te bieden, informeren wij u zo snel mogelijk over de stappen die dan in gang worden gezet. Omdat een crisisopvang binnen enkele uren gerealiseerd moet worden, is het van belang om goed op zo’n situatie te zijn voorbereid. U kunt erop rekenen dat de gemeente maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de opvang op een veilige wijze en met zo min mogelijk overlast verloopt. Bij crisisopvang wordt er speciaal voor omwonenden en andere betrokkenen een contactpersoon bekend gemaakt, bij wie u zich kunt melden als er vragen of zorgen zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Simone Eefting - Bezuijen

Programmamanager Programma Huisvesting Statushouders