Noordeinde - meedenken voorlopig ontwerp herinrichting (2021- 267)

De Leidse binnenstad wordt de komende jaren nog aantrekkelijker om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren. In dit kader wil de gemeente Leiden ook de openbare ruimte van het Noordeinde een opknapbeurt geven. In deze brief leest u over de aanleiding van dit project en op welke manier u kunt meedenken. Dit kan tot en met 8 november 2021.

Wat gaat er gebeuren?

De openbare ruimte van het Noordeinde wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Het gaat om het gedeelte vanaf de Wittepoortsbrug tot de kruising van het Noordeinde/Rapenburg/Kort Rapenburg. Met de herinrichting van het Noordeinde verbeteren we de verkeersveiligheid en verhogen we de kwaliteit van de openbare ruimte. Er komt een groene entree van en naar de binnenstad door middel van een 'Parkplein' ter hoogte van het Rembrandtpark als onderdeel van het Singelpark.

Tegelijkertijd wordt de 30 km/u zone vanaf de Wittepoortsbrug richting Noordeinde uitgebreid en worden de bushaltes voor iedereen toegankelijk gemaakt (denk aan rolstoelgebruikers of mensen met een rollator). De rijbaan op het smalle gedeelte van het Noordeinde wordt uitgevoerd in asfalt en voor het bredere gedeelte wordt onderzocht of hier klinkers kunnen. De stoepen worden uitgevoerd in gebakken klinkers en er worden Leidse lantaarns toegepast. De hemelwaterafvoerkolken worden opnieuw aangesloten. Dunea heeft het voornemen om de waterleiding te vervangen en Liander een deel van hun gasleiding. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden voor het parkeren van de fietsen.

In de bijlage zijn de wijzigingen op basis van de huidige situatie en het voorlopig ontwerp van het Noordeinde vermeld. Een aantal onderdelen wordt nog nader onderzocht. Het kan zijn dat deze onderdelen nog wijzigen.

Projectgebied herinrichting openbare ruimte Noordeinde (westzijde brede deel - oostzijde smalle deel)

Voorlopig ontwerp

Er ligt nu een voorlopig ontwerp waarvoor we de afgelopen tijd in gesprek zijn geweest met een aantal stakeholders en eigenaren in de straat. Ook zijn er in 2016 en 2017 al diverse meedenksessies met bewoners rondom het eerdere schetsontwerp geweest. Het project heeft daarna in de wacht gestaan, omdat nog niet duidelijk was hoe de bussen in het gebied Steenstraat-Beestenmarkt en Turfmarkt-Prinsessekade-Kort Rapenburg in de toekomst gaan rijden. Omdat nu wel duidelijk is dat de bussen over het Noordeinde blijven rijden, gaan we verder met het herinrichten van het Noordeinde.

Denkt u mee?

De gemeente Leiden hecht grote waarde aan het samen vormgeven van plannen met de stad. Samenwerking leidt immers tot betere plannen. U kent uw straat natuurlijk het beste. De gemeente deelt dit ontwerp graag met u en is benieuwd of u nog verbeteringen, suggesties of vragen heeft. Daarom nodigen wij u uit om mee te denken over het voorlopig ontwerp.

Daarnaast zijn wij benieuwd of u ideeën heeft om het fietsparkeren op het Noordeinde te verbeteren. Er ontstaat nu regelmatig een onveilige situatie, omdat er veel fietsen op de stoep staan en voetgangers daardoor uit moeten wijken naar de rijbaan. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld inpandig fietsparkeren, het opheffen van parkeerplaatsen in de zijstraten ten behoeve van fietsparkeren of een deelfiets voor de studentenhuizen. Wij horen graag of u ideeën heeft en voor welke locatie.

U vindt de plattegrond van het voorlopig ontwerp op doemee.leiden.nl, het participatieplatform van de gemeente. Als u zich op deze website registreert, kunt u van maandag 18 oktober tot en met maandag 8 november online een reactie geven op het voorlopig ontwerp. Vervolgens nemen wij de reacties door en geven we op de Doemee-pagina van het Noordeinde een terugkoppeling. Waar mogelijk worden uw ideeën, wensen en/of opmerkingen verwerkt in het definitief ontwerp. Hier wordt u op een later moment over geïnformeerd. Om iedereen de mogelijkheid te geven mee te doen aan het participatietraject kunnen ook een-op-een gesprekken via Microsoft Teams of telefoon plaatsvinden. Voel u vrij om contact op te nemen met ondergetekende via d.ploeger@leiden.nl of telefoonnummer 14 071.

Planning - vervolg na voorlopig ontwerp

De planning is om het definitief ontwerp begin 2022 klaar te hebben en het college van b en w en de gemeenteraad hier in de loop van 2022 een Uitvoeringsbesluit over te laten nemen om het project te kunnen realiseren. Afhankelijk van eventuele bezwaren op het verkeersbesluit, de planning van de Centrumroute (de Langegracht moet klaar zijn in verband met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad) en de planning van de aannemer kan de uitvoering dan begin 2023 starten.

Meer informatie

Op de website leiden.nl/noordeinde vindt u meer informatie over het project. Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor Stadsnieuws, onze digitale nieuwsbrief. Abonneer u vervolgens op ‘Binnenstad’, dan ontvangt u het laatste nieuws over het project. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger

Projectmanager

BIJLAGE

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een verkeersbesluit nodig voor het vergroten van de 30 km/u-zone, het laten vervallen van twee laad- en losvakken (ter hoogte van Noordeinde 2B) en de mindervalidenparkeerplaats (ter hoogte van Noordeinde 1). Het wijzigen van het laad- en losregime met venstertijden op het smalle deel van het Noordeinde wordt nog nader onderzocht.

De vergunning wordt medio 2022 gepubliceerd in de rubriek Gemeenteberichten van de gemeentelijke Stadskrant in het Leids Nieuwsblad. Digitaal vindt u de publicaties op www.officielebekendmakingen.nl en www.leiden.nl/stadskrant.

 

Wijzigingen op basis van de huidige situatie en het voorlopig ontwerp herinrichting Noordeinde - verbeteren verkeersveiligheid en kwaliteit openbare ruimte
 

Huidige situatie

Nieuwe situatie -– voorlopig ontwerp

Snelheidsregime - 50km/u en 30km/u

50km/u zone vanaf Wittepoortsbrug tot Rembrandtpark (Noordeinde 1) en 30km/u zone vanaf Rembrandtpark tot Breestraat.

Snelheidsregime - uitbreiden van 30km/u-zone

Alles 30 km/u zone, vanaf Wittepoortsbrug tot Breestraat volgens ‘Mobiliteitsnota Leiden 2020-2030’.

Bus/fiets/auto/voetganger

1. Het Noordeinde is een drukke route van en naar de binnenstad (bus/fiets/auto/voetganger). Er zijn veel inhaalbewegingen.

2. De rijbaanbreedte op het smalle deel varieert van ca. 5,95 - 6,20 meter.

3. De rijbaanbreedte inclusief fietssuggestie-stroken op het brede deel is ca. 9 meter breed.

 

4. De rijbaan is van asfalt.

 

 

5. De stoepbreedte op het smalle deel vormt de restmaat in het smalle profiel van het Noordeinde en varieert van ca. 1,20 - 1,50 meter. De stoepbreedte op het brede deel is verschillend.

 

6. Stoepen zijn van 30x30cm betontegels.

Bus//fiets/auto/voetganger

1. De bussen, fietsers, auto’s maken samen gebruik van de rijbaan, passend bij de richtlijnen 30 km/u zone, de fietssuggestiestrook vervalt.

2. De rijbaanbreedte op het smalle deel wordt 6 meter.

3. De rijbaanbreedte op het brede deel wordt 6 meter en splitst zich op in twee rijbanen van 3,40 meter met een groene middenberm.

4. De rijbaan op het smalle gedeelte wordt uitgevoerd in asfalt en op het bredere gedeelte wordt onderzocht of klinkers mogelijk zijn.

5. Er is geen extra ruimte beschikbaar voor de voetgangers op het smalle deel van het Noordeinde. Deze stoep wordt 1,30 - 1,60 meter breed. De stoepbreedte op het brede deel wordt minimaal 1,80 meter.

6. Stoepen worden van gebakken klinkers.

Snelheidsremmende maatregelen

1. Verkeersplateau (drempel) met voetgangers-oversteekplaats nabij Rembrandtpark.

 

Snelheidsremmende maatregelen

1. Het verkeersplateau (drempel) nabij Rembrandtpark vervalt.

2. Nabij Wittepoortsbrug, Noordeindeplein, een nieuw verkeersplateau als overgang van 50km/u (Witte Singel) naar 30km/u (Noordeinde).

3. Op het brede deel ontstaat er een lichte kromming in de rijbaan langs de nieuwe groene middenberm wat een snelheidsremmende werking heeft.

4. Nabij Noordeinde 5 wordt de toepassing van een verkeersplateau nog nader onderzocht.

5. Eventuele extra snelheidheidsremmende maatregelen op het Noordeinde worden nader onderzocht.

Voorrangssituatie zijstraten

Zijstraten/stegen op het Noordeinde; Rembrandtstraat, Sliksteeg, Weddesteeg, Oude Varkenmarkt, Valkensteeg, Kort Rapenburg.

Voorrangssituatie zijstraten

De vormgeving/voorrang op de zijstraten Rembrandtstraat en Oude Varkenmarkt wordt nader onderzocht.

Vergroening

In de huidige situatie is er geen groen in de vorm van bomen of beplanting op het Noordeinde aanwezig. Aan het brede deel ligt aan de noord- en zuidkant het Rembrandtpark.

Vergroening

Extra vergroening, in de vorm van een groene middenberm met twee bomen en beplanting, wordt toegevoegd in het brede deel volgens het ‘Beeldkwaliteitsplan Singelpark’. Aan weerszijden van de rijbaan worden ca. 4 nieuwe bomen geplant. De maximale hoogte van beplanting op en rond de middenberm is 60 cm i.v.m. zicht.

Voetgangersoversteekplaatsen

1. Zebra voor de Wittepoortsbrug aan de zijde van het Noordeindeplein.

 

2. Zebra nabij het Rembrandtpark, Singelparkroute, voetgangers lopen over het parkeerterrein van derden.

 

 

 

3. Zebra nabij de Weddesteeg. Er is weinig zicht op fietsers komende uit de Weddesteeg en andersom. Dit komt door de kleine afstand tussen de gevel van Noordeinde 4 en de rijbaan.

4. Zebra nabij kruising Noordeinde/Kort Rapenburg.

Voetgangersoversteekplaatsen

1. Deze voetgangersoversteek wordt gecombineerd met een verkeersplateau en nader uitgewerkt/onderzocht.

2. De oversteekvoorziening nabij Rembrandtpark, wordt nader uitgewerkt/onderzocht. De groene middenberm maakt het mogelijk het Noordeinde, in twee keer, op een veilige wijze over te steken. Voetgangers krijgen een eigen parkentree aan de westzijde van het parkeerterrein.

3. Oversteekvoorziening nabij Weddesteeg wordt nader uitgewerkt/onderzocht.

 

 

4. Oversteekvoorziening nabij deze kruising wordt nader uitgewerkt/onderzocht.

Bushaltes

Twee bushaltes met een abri (busroute lijn 1, 3 en 5) nabij het Rembrandtpark. De bussen halteren op de rijbaan.

Bushaltes

Verbeteren van de toegankelijkheid van de twee bushaltes met een abri (busroute lijn 1, 3 en 5).

De bussen halteren op de rijbaan, de locaties blijven nagenoeg hetzelfde. Ter plaatse van de halterende bus is de rijbaan breed genoeg om als fietser de stilstaande bus te passeren. Het is voor autoverkeer niet mogelijk de bus in te halen.

Fietsparkeren

Met name op het smalle, oostelijke deel van het Noordeinde staan veel fietsen op de stoep. Het fietsparkeren op de smalle stoep geeft een onveilige situatie, omdat voetgangers daardoor uit moeten wijken naar de rijbaan.

(Zoekgebieden) Fietsparkeren

Er worden extra fietsparkeervoorzieningen ingepast nabij Noordeinde 2D en 5. Voor het fietsparkeren op het smalle, oostelijke deel van het Noordeinde wordt gezocht naar oplossingen in de omliggende straten (Oude Varkenmarkt, (Kort) Rapenburg) of via ideeën vanuit bewoners.

Laden en lossen

1. T.h.v. de voormalige bloemenkiosk zijn twee laad-en losvakken aanwezig.

2. Op het smalle deel geldt een stilstaanverbod voor auto’s aan de even huisnummerzijde.

Laden en lossen

1. De laad- en losvakken t.h.v. de voormalige bloemenkiosk komen te vervallen.

2. Op het smalle deel geldt een stilstaanverbod voor auto’s aan beide zijden van de weg.

3. Instellen van een laad- en losregime, met venstertijden, voor bevoorrading. Op die manier worden de drukste uren van de dag voor fietsers en busverkeer ontzien. De exacte venstertijden worden nog nader onderzocht.

Algemene mindervalidenparkeerplaats

Deze ligt nabij Noordeinde 1.

Algemene mindervalidenparkeerplaats

Algemene mindervalidenparkeerplaats nabij Noordeinde 1 wordt opgeheven. Reden: Mindervalidenparkeerplaatsen worden hoofdzakelijk aangelegd nabij publieke voorzieningen en zorgfuncties.

Verlichting

Hellux-bollen aan spankabels smalle deel en op het brede deel masten met Helluxbollen.

Verlichting

Leidse wandarmaturen aan de gevel (smalle deel) en Leidse lantaarns op het brede deel.

Kabels en Leidingen

1. Hemelwaterafvoer.

2. Waterleiding verouderd.

3. Gasleiding deels verouderd.

Kabels en Leidingen

1. Hemelwaterafvoerkolken opnieuw aansluiten.

2. Waterleiding vervangen door Dunea.

3. Gedeelte gasleiding vervangen door Liander.