Langebrug verkeersveiligheid - Autoluwe binnenstad (2021-306)

Geachte heer, mevrouw,

Leiden wil stap voor stap meer ruimte creëren voor een leefbare, groene en vitale binnenstad en heeft daarvoor maatregelen opgesteld in de Agenda Autoluwe Binnenstad. Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat onze historische binnenstad nu, straks en later een fijne plek blijft. Een van de maatregelen is het vergroten van de leefbaarheid en verkeersveiligheid op de Langebrug. In deze brief vertellen wij u meer over deze maatregel en nodigen wij u uit om al uw vragen te stellen.

Verkeersmaatregel Langebrug

De Langebrug is een smalle historische straat. Door de beperkte ruimte kunnen fietsers en auto’s elkaar nauwelijks passeren en is de stoep op verschillende plekken te smal om goed over te lopen. Naast bestemmingsverkeer wordt de Langebrug ook door autoverkeer gebruikt als doorgaande route door de binnenstad. Historische smalle straten zijn niet geschikt voor veel verkeersbewegingen. Met het vaststellen van de Agenda Autoluwe Binnenstad is besloten om de doorgaande route via de Langebrug voor autoverkeer definitief af te sluiten. Deze afsluiting wordt gerealiseerd met een paaltje tussen de Papengracht en de Pieterskerkgracht. Met deze maatregel wordt het doorgaande autoverkeer uit deze straat geweerd, neemt het aantal verkeersbewegingen af en wordt de verkeersveiligheid voor de fietsers en voetgangers aanzienlijk vergroot.

Toekomstige verkeerscirculatie

Deze maatregel heeft gevolgen voor de verkeersbewegingen in andere straten in de wijk. Het betekent dat er sprake is van een afname van het totale verkeer in de gehele wijk, maar ook dat enkele andere straten relatief iets meer verkeer te verwerken krijgen. Tellingen van het autoverkeer wijzen uit dat er dagelijks ongeveer 1000 auto’s door de Langebrug rijden. Van deze auto’s is ongeveer 1/3 doorgaand verkeer. Met de knip in de Langebrug zal het doorgaand verkeer verdwijnen uit dit deel van de binnenstad. Er ontstaat een circulatie aan de oostzijde en aan de westzijde van de Pieterswijk.

  1. Aan de oostzijde zal meer verkeer door de Nieuwsteeg de wijk uit rijden. Om dit op een verkeersveilige manier mogelijk te maken zal de rijrichting in de Nieuwstraat op een tweetal plaatsen omdraaien.
  2. Om in het westelijk deel van de wijk te komen zal er meer verkeer via het Rapenburg de wijk inrijden.

De inschatting is dat deze straten de toename van het verkeer kunnen verwerken en dat de maatregel leidt tot afname van verkeer in de Pieters- en Academiewijk. De gemeente Leiden monitort voor en na het invoeren van de maatregel het effect, waardoor de verkeersdruk in de hele wijk in de gaten wordt gehouden.

Extra toelichting van de maatregelen

De gemeente heeft contact gehad met enkele bewoners en ondernemers uit de wijk en met de wijk- en ondernemersverenigingen over deze maatregel. Heeft u ook vragen? Maak dan gebruik van de telefonische vragenuren of meld u aan voor een korte wandeling in kleine groepjes door de straat.

Telefonische vragenuren

  • Dinsdag 7 december tussen 14.00 en 16.00 uur;
  • Dinsdag 14 december tussen 10.00 en 12.00 uur;
  • Woensdag 15 december tussen 10.00 en 12.00 uur.

U kunt ons bellen via telefoonnummer 14 071 - keuze 4, wanneer u aangeeft dat u belt voor het project Langebrug wordt u doorverbonden met de betrokken projectleider of verkeerskundige.

Wandeling (ca. 30 minuten) in kleine groepjes:

  • Vrijdag 10 december tussen 10.00 en 14.00 uur
  • Woensdag 15 december tussen 14.00 en 18.00 uur

Wilt u deelnemen aan de wandeling dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar autoluw@leiden.nl met vermelding ‘Langebrug’. De wandelingen zullen in verband met corona in kleine groepjes plaatsvinden. Als u zich heeft aangemeld ontvangt u een bevestigingsmail met tijdstip en locatie van de afspraak.

Verkeersbesluit

Om de Langebrug definitief af te sluiten voor doorgaand autoverkeer is een verkeersbesluit nodig. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van het besluit, afhankelijk van de reacties op deze brief verwachten we het besluit in januari 2022 te kunnen publiceren. Het besluit wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kan in het Stadskantoor een papieren versie van het verkeersbesluit worden ingezien. Het is mogelijk om binnen zes weken na publicatie bezwaar te maken tegen dit besluit.

Agenda Autoluwe Binnenstad

Begin dit jaar is de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld door de gemeenteraad. De Agenda Autoluwe Binnenstad is een programma om de komende jaren stap voor stap meer ruimte te creëren voor een leefbare, groene en vitale binnenstad. De maatregelen in de Langebrug zijn hier onderdeel van. De eerste ingreep is om het doorgaand autoverkeer te weren. Wanneer het aantal verkeersbewegingen en geparkeerde auto’s in de toekomst afneemt kunnen parkeerplaatsen opgeheven worden en stoepen worden verbreed. Dit alles in goed overleg met de buurt. Meer informatie kunt u vinden via de website van de gemeente: www.leiden.nl/autoluwebinnenstad.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Anton den Engelse
Projectmanager