Julianastraat en Anna Paulownastraat - inloopbijeenkomst definitief ontwerp (2019-301)

Op maandag 4 november organiseert de gemeente een bijeenkomst waar het definitieve ontwerp voor de Julianastraat en Anna Paulownastraat wordt gepresenteerd.

Het ontwerp

Zoals u waarschijnlijk inmiddels weet wordt Noorderkwartier Oost opnieuw ingericht. Er komt een gescheiden rioolstelsel, we pakken de wateroverlast aan en spelen in op veranderingen van het klimaat. Tijdens meerdere bijeenkomsten met bewoners zijn er ideeën en wensen opgehaald. Deze input is vertaald in het definitief ontwerp voor de Julianastraat en Anna Paulownastraat. Het was passen en meten in de beperkte ruimte om alle opgaven zo goed mogelijk in te passen. De parkeerplekken, verkeersdrempels, trottoirs, rijbanen, bomen en groenvakken liggen nu vast in het ontwerp.

Geveltuin en boomspiegel

Langs bijna alle gevels is een strook gereserveerd speciaal voor geveltuinen. Geveltuinen fleuren de straat op. Bovendien werkt groen verkoelend, zorgt het ervoor dat de bodem niet teveel uitdroogt en is het goed voor de biodiversiteit. Overal waar er ruimte voor is wil de gemeente geveltuinen aanleggen. Als u dat wilt regelt de gemeente de beplanting van uw geveltuin, maar u mag er natuurlijk ook zelf uw eigen planten in zetten. Van de bewoners vraagt de gemeente om hun eigen geveltuin te onderhouden. Is het onderhoud voor u een probleem, meldt u dat dan op de inloopavond. Daar zijn buurtbewoners en medewerkers van de gemeente die u daarbij kunnen helpen.

Naast de aanleg van een geveltuin kunt u ook een boomspiegel adopteren. Tijdens de inloopavond zijn collega’s van Samen aan de Slag aanwezig die u daar meer over kunnen vertellen.

Inloopbijeenkomst

Het definitieve ontwerp kunt u inzien op maandag 4 november van 19.00 - 21.00 uur in het clubgebouw van Speeltuin Noorderkwartier, Anna van Saksenstraat 8. Het is een inloopbijeenkomst, dus kom langs op het tijdstip dat u schikt. De ontwerpers van de gemeente Leiden zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Planning

Het is de bedoeling dat de herinrichting van de Julianastraat en Anna Paulownastraat de tweede helft van 2020 wordt uitgevoerd.

Daarop vooruitlopend worden er vanaf eind oktober rioleringswerkzaamheden uitgevoerd om wateroverlast bij de laagst gelegen woningen tegen te gaan. Hier wordt een bemalen rioolsysteem aangelegd. Het gaat om de delen van de Julianastraat en Anna Paulownastraat die liggen tussen de Sofiastraat en de Bernhardkade. Op de achterzijde van deze brief (hieronder) treft u informatie aan over deze rioleringswerkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Michèle Klare, projectmanager

Aanleg bemalen rioolsysteem laaggelegen woningen Julianastraat en Anna Paulownastraat, tussen de Sophiastraat en Bernhardkade

Wat gaat er gebeuren

Bij de laagst gelegen woningen in de Julianastraat en Anna Paulownastraat wordt een bemalen rioolsysteem aangelegd. Het rioolwater van deze woningen wordt hier straks door middel van pompen weggepompt naar andere rioolbuizen. Doordat het rioolwater wordt weggepompt is de kans kleiner dat de laag gelegen woningen onder water lopen.

Er komen twee grote ondergrondse putten met pompen erin: één pompput ter hoogte van Julianastraat 34 en één pompput in de Anna Paulownastraat ter hoogte van de berging van nummer 15a. In iedere pompput komen twee pompen, mocht er een pomp uitvallen, dan neemt de andere pomp het over. Vlakbij iedere pompput komt bovengronds een schakelkast voor de aansturing van de pompen. Voor de laaggelegen woningen komt een nieuwe rioolbuis. Deze buis wordt aangesloten op de pompput. Vanuit de pompput wordt het rioolwater afgevoerd door middel van een persleiding naar het riool in de Sophiastraat. Ook een groot gedeelte van de huisaansluitingen wordt aangesloten op de nieuw aan te leggen rioolbuis.

Waar

De aanleg van het bemalen systeem vindt plaats in de Julianastraat en Anna Paulownastraat, tussen de Sophiastraat en Bernhardkade.

Wanneer

We starten in de Julianastraat in de week van 28 oktober. De werkzaamheden duren hier naar verwachting vier weken. In de week van 18 november beginnen we in de Anna Paulowna-straat. Daar verwachten we ongeveer drie weken aan het werk te zijn. Het is de bedoeling dat we begin december klaar zijn met de werkzaamheden in de Julianastraat en Anna Paulownastraat.

Afvalinzameling

Tijdens de werkzaamheden kan de afvalinzameling voor wat betreft de Julianastraat niet plaats vinden op de plek waar u normaal gesproken uw huisvuilcontainer aanbiedt. Met de afvalinzameling is afgesproken dat u uw mini-container aan kan bieden in de Anna van Saksenstraat ter hoogte van nummer 14. Wij verzoeken u dan ook u mini-container op deze plaats aan te bieden.

Voor wat betreft de Anna Paulownastraat blijft de ondergrondse container bereikbaar. U kunt hier dus tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik van blijven maken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn beide straten tussen de Sophiastraat en Bernhardkade afgesloten voor alle verkeer en kan er niet worden geparkeerd. De woningen blijven wel bereikbaar. Het verkeer wordt door middel van borden omgeleid.

Overlast

Er wordt met machines gewerkt en hierdoor kunt u (geluids)hinder ervaren. Wij proberen overlast tot een minimum te beperken, maar deze kan helaas niet altijd voorkomen worden. Ervaart u echt overlast, neem dan contact op met de toezichthouder van de gemeente.  Hij is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op telefoonnummer 06-46057756 (alleen overdag).

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.