Jacques Urlusplantsoen - plaatsing containers (2019-331)

Op 9 september 2019 heeft de gemeente het voorstel voor het plaatsen van de ondergrondse containers op het Jacques Urlusplantsoen beschikbaar gesteld voor inspraak. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de procedure.

Definitieve locaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft met inachtneming van de inspraakreacties besloten om de locatie Jacques Urlusplantsoen ter hoogte van nummer 129 voor ondergrondse afvalcontainers voor papier, glas en restafval definitief aan te wijzen.

Inzage en beroep

Met deze brief attenderen wij u erop dat de officiële publicatie hiervan heeft plaatsgevonden in de rubriek Gemeenteberichten van de gemeentelijke Stadskrant in het Leids Nieuwblad van donderdag 7 november 2019.
De definitieve locatie en de bijbehorende locatietekening liggen van 8 november t/m 19 december 2019 ter inzage in het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Beroep

Indien u het oneens bent met de plaatsing van de containers kunt u tot van 8 november tot en met 19 december 2019 in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het plaatsen van een betonnen bak in de bodem en andere werkzaamheden. Indien u moet omrijden of tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren vragen wij u om uw begrip en medewerking.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van gemeente Leiden,
Namens dezen,

Arif Erkoca,
Cluster Beheer
Gemeente Leiden