Intentieovereenkomst voormalig kantoor van Jacobs (Plesmanlaan 100)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een intentieovereenkomst met Hericon Vastgoed B.V vast te stellen. Doel hiervan is om te kijken of en op welke manier Hericon Vastgoed B.V. het gebouw aan Plesmanlaan 100 kan verbouwen tot woningen en bedrijfsruimtes. In deze brief leest u meer over hoe u hierbij betrokken kunt zijn.

Van kantoorpand naar woningen

Hericon Vastgoed B.V. wil het voormalig kantoor van Jacobs (Plesmanlaan 100) geschikt maken voor woningen. De wens is om ook nieuwbouw toe te voegen voor bedrijfsruimte en appartementen.

Haalbaarheidsonderzoek

De intentieovereenkomst is een startpunt. Met deze intentieovereenkomst hebben de gemeente Leiden en Hericon afgesproken om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken. De gemeente en de initiatiefnemer onderzoeken onder andere de mogelijkheden voor sociale woningbouw, en kijken hierbij met name ook naar duurzaamheidsaspecten, de verkeersafwikkeling en het parkeren. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek leiden tot een Nota van Uitgangspunten, die wordt behandeld in de raadscommissie en de gemeenteraad. Deze nota geeft aan of en op welke manier het gebouw aan Plesmanlaan 100 kan worden omgebouwd tot woningen.

Denk mee

Overleg met en participatie van omwonenden en andere belanghebbenden is een belangrijk onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek. De planning hiervoor stelt de gemeente in samenspraak met de ontwikkelaar vast. Na het bepalen van de datum ontvangt u tijdig een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over de plannen. U kunt dan uw mening over de plannen met de gemeente en de ontwikkelaar delen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u die stellen aan Kees Holland: k.holland@leiden.nl, of telefonisch via 14 071.

Met vriendelijke groet,

Rosseel van den Broek

Projectmanager