Humanities Campus - terugkoppeling informatiebijeenkomst Doelencomplex

Eind juni ontving u van mij een uitnodiging voor een bewonersavond op 8 juli. Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij hebben de aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken rondom de locaties in de binnenstad die ter compensatie worden ingezet voor de sloop van het wooncomplex ten behoeve van de Humanities Campus. Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn, stuurt de gemeente alle bewoners deze brief met informatie.

Informatieavond

De gemeenteraad besloot in juli 2017 dat het Campus Model als enige uitgangspunt werd genomen voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelengebied, de Humanities Campus. Hiermee sprak de raad zich uit over het voornemen tot sloop van de 58 woningen in uw wooncomplex. De gemeente vindt het belangrijk u persoonlijk op de hoogte te houden van de stand van zaken rondom de herhuisvestingsmogelijkheden en om u hier persoonlijk en als eerste over te informeren. Zo heeft er op 1 april ook een informatieavond plaatsgevonden, waarin de gemeente de drie locaties die ingezet kunnen worden heeft toegelicht.

De stand van zaken herhuisvesting

De drie locaties die ingezet kunnen worden ter compensatie van de woningen van het Doelencomplex, zijn de volgende locaties in de binnenstad:

  • Waardgracht, nieuwbouwwoningen;
  • Langegracht, ter hoogte van Stadsbouwhuis en maakt onderdeel uit van het project Energiepark e.o.;
  • Kaiserstraat, het bestaande Plexusgebouw.

Locatie Langegracht
Aan de Langegracht worden 22 grondgebonden woningen en 11 appartementen ontwikkeld, als onderdeel van het project Energiepark van de gemeente. Deze woningen worden ontwikkeld op de locatie van het huidige Stadsbouwhuis en het geplande moment van oplevering is 2022/2023. Afgelopen tijd heeft de omgeving daar meegedaan aan een uitgebreid participatietraject georganiseerd door de gemeente, op basis waarvan een gebiedsvisie wordt vastgesteld. Deze wordt op 17 juli aan de omgeving gepresenteerd. De bewoners van het Doelencomplex zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. U vindt in de envelop waar deze brief in zat tevens een uitnodiging voor deze avond.

Locaties Waardgracht en Kaiserstraat
Aan de Waardgracht worden 15 appartementen beschikbaar gesteld uit het wooncomplex van DUWO. Het geplande moment van oplevering is hier 2022/2023. Op de Kaiserstraat bevindt zich momenteel het studentenvoorzieningengebouw Plexus. Hier worden 10 appartementen gerealiseerd. De oplevering van de appartementen op deze locatie zal in 2026 zijn.

In een volgend stadium, als er meer gedetailleerde informatie is over de woningen op de diverse locaties, wordt met iedere bewoner gekeken of er interesse is voor een woning op een van de aangeboden compensatielocaties of dat er interesse is in een andere passende woning. Dit is onderdeel van het individueel maatwerkaanbod dat iedere bewoner krijgt. De eerste stap hierin is het verspreiden van een enquête onder alle bewoners van het huidige Doelencomplex door de huurdersbelangenvereniging, om een beeld te krijgen van de mogelijke interesse in de herhuisvestingslocaties. Deze enquête zal u deze zomer ontvangen.

Plan van aanpak herhuisvesting

De gemeente, de universiteit en De Sleutels werken aan het opstellen van een Plan van aanpak herhuisvesting, met als doel het verschaffen van duidelijkheid over het herhuisvestingstraject. In dit plan wordt onder andere informatie opgenomen over welke stappen er in het herhuisvestingstraject doorlopen moeten worden, op welk moment een besluit genomen moet worden, wanneer er door wie een definitief besluit tot sloop wordt genomen en welke bezwaarmogelijkheden er zijn. Het plan van aanpak wordt in het najaar door de gemeenteraad vastgesteld, waarna het tijdens een bewonersavond aan u verder toegelicht zal worden. Vervolgens wordt er door de Sleutels en de gemeente gewerkt aan een Sociaal Plan, waarin de regels waar de herhuisvesting aan moet voldoen in worden vastgelegd, met als doel het waarborgen van de belangen van u als bewoners. Dit Sociaal Plan zal worden getoetst door een onafhankelijk expert en in kleine groepjes bewoners toegelicht worden door De Sleutels en de gemeente. Hierna volgt een draagvlakmeting onder alle bewoners van het Doelencomplex. In de planning die vastgelegd wordt in het plan van aanpak wordt uitgegaan van een draagvlakmeting onder de bewoners van het Doelencomplex in april 2020.

Stand van zaken plannen

Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor ontwikkeling van de Humanities Campus hebben van 5 april tot en met 16 mei jl. ter inzage gelegen voor inspraak. Volgende week worden het stedenbouwkundigplan en het beeldkwaliteitsplan opnieuw door het college behandeld, samen met de inspraakreacties die binnen zijn gekomen. Vervolgens worden de plannen ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Tijdens de behandeling van de plannen door de gemeenteraad is er de mogelijkheid in te spreken. Dit zal in het najaar plaatsvinden.

Vervolgproces

De gemeente houdt u op de hoogte van de herhuisvestingsmogelijkheden, en organiseert zodra er meer informatie is een vervolgbijeenkomst om meer informatie te delen over de huisvestingsmogelijkheden. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Marloes de Klerk. Zij is bereikbaar via tel. 14 071 of via het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Paul Dirkse
Wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën