Herenstraat - verwijderen 2 drempels (2021-067)

De gemeente Leiden werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers op verschillende locaties in de stad. Voor fietsers op de route Vrijheidslaan - Herenstraat - centrum was het kruispunt Herenstraat - Koninginnelaan een lastige oversteek. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is in de zomer van 2020 een fietsrotonde aangelegd. In het najaar van 2020 is, na onderzoek, de verkeersveiligheid op de fietsrotonde verder verbeterd door een zestal aanvullende maatregelen. Eén van de aanvullende maatregelen, de twee drempels op de Herenstraat, zorgt voor overlast door trillingen bij de omwonenden aan de Herenstraat. Trillingshinder van dit niveau in en op woningen is niet acceptabel. Om die reden worden deze twee drempels op de Herenstraat zo snel mogelijk verwijderd.

Trillingsonderzoek busdrempels

Voorafgaand aan het aanleggen van de drempels is deskundig trillingsonderzoek uitgevoerd. Hieruit kwamen geen risico’s naar voren als gevolg van het aanleggen van de drempels. De praktijk blijkt nu anders. De reden dat hier toch trillingen optreden is doordat onder andere vrachtwagens de drempels met een snelheid hoger dan 15km/u naderen en niet recht over de drempel rijden. De drempel wordt daardoor aangestoten en dat levert trillingen op. Deze drempels zijn zogenoemde ‘busdrempels’ waarbij de wielen van de vrachtwagens langs deze drempels rijden wat normaal gezien geen overlast geeft. Aan de andere zijde van de fietsrotonde, in de Koninginnelaan is ook een drempel aangelegd. Deze geeft geen hinder of klachten, waarschijnlijk omdat deze verder van de gevels ligt en omdat zwaar verkeer deze drempel beter en rechter aansnijdt.

Verkeersveiligheid

De drempels zijn aangelegd als onderdeel van een pakket aan aanvullende maatregelen. Andere maatregelen in het pakket blijken effectief, zoals de bebording en drempel in de Koninginnelaan. In het licht van het hele pakket zijn de drempels in de Herenstraat het minst effectief, omdat het verkeer hier al goed afremt voorafgaand aan het maken van de bocht naar de Koninginnelaan. Vanuit verkeersveiligheid is het verantwoord om deze twee drempels te verwijderen en zo de trillingshinder te doen stoppen (ten overvloede, de drempel op de Koninginnelaan kan en zal blijven liggen). Om de rotonde ook vanaf de kant van de Herenstraat blijvend attentie te geven wordt met wegmarkering de situatie onder de aandacht gebracht.

Planning

De uitvoering van het verwijderen van de twee drempels en het aanbrengen van de wegmarkering op de Herenstraat vindt zo snel als mogelijk plaats afhankelijk van de planning van de aannemer. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd waarbij het verkeer wordt omgeleid.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger

Projectleider, Gemeente Leiden