Herenstraat - uitvoering maatregelen verkeersveiligheid (2020-410)

In navolging van de brief van 8 oktober jl. over de aankondiging van aanvullende maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid fietsrotonde Herenstraat informeren wij u hierbij over de uitvoering. Op woensdag 11 november start aannemer AW Vessies Infra met de werkzaamheden om de verkeersveiligheid op de rotonde in de Herenstraat te verbeteren. Naar verwachting duren de werkzaamheden drie nachten, afhankelijk van het verloop van de uitvoering van de werkzaamheden. Er wordt in de nacht gewerkt zodat eventuele overlast voor het verkeer zo klein mogelijk is. Wij begrijpen dat de overlast voor de direct omwonenden daardoor hinderlijk kan zijn.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden voor de uitvoering van de aanvullende maatregelen fietsrotonde Herenstraat/Koninginnelaan vinden plaats vanaf woensdag 11 t/m vrijdag 13 november tussen 18.00 tot 06.00 uur. De aanvullende maatregelen die uitgevoerd gaan worden zijn;

Aanpassen wegmarkeringen

  • De ‘blokmarkering’ bij alle fietsoversteken wordt verduidelijkt. Dit verbetert de zichtbaarheid en attentie van en op de oversteek voor de automobilist;
  • De haaientanden bij het einde van het fietspad bij de fietsrotonde langs de Koninginnelaan worden een aantal meters teruggeplaatst. Dit voorkomt verwarring over de voorrangssituatie bij de ingang naar de Herenstraat-noord;

Bebording

  • Voor de fietsoversteken aan de zuid- en oostkant zijn inmiddels al extra waarschuwingsborden geplaatst, die automobilisten wijzen op de fietsoversteek en de voorrang voor de fietsers. Dit verhoogt uiteraard ook de attentie van autoverkeer;

Snelheidsremmende maatregelen en andere fysieke aanpassingen

  • De binnenbocht van de Herenstraat-zuid naar Koninginnelaan en die van de Koninginnelaan naar de Herenstraat-noord worden versmald, door de ‘keienstrook’ groter te maken. Dit remt de snelheid en verbetert de zichtbaarheid op de oversteek voor het autoverkeer, terwijl de bus en vrachtwagens de bocht nog steeds kunnen maken;
  • Op de Herenstraat-zuid en op de Koninginnelaan worden in plaats van twee, zoals eerder aangekondigd, drie ‘busdrempels’ aangelegd. Op de Herenstraat komen twee busdrempels en op de Koninginnelaan komt één busdrempel. Door op de Herenstraat twee busdrempels te plaatsen, kan het autoverkeer de drempel niet omzeilen en wordt voorkomen dat de verkeersveiligheid in gedrang komt. Deze remmen de snelheid voor het autoverkeer en verbeteren de attentie richting het kruispunt voor de fietsers, zonder dat ze trillings- en geluidhinder voor omwonenden veroorzaken. Er is voor deze locaties gekozen om de snelheid van het autoverkeer te verlagen voordat zij de rotonde oprijden.
  • De stoep in de middenberm van de Koninginnelaan wordt verlaagd. Ook deze aanpassing verbetert de zichtbaarheid op de fiets- en voetgangersoversteek.

Herplanting bomen

Vanwege een beter zicht vanuit het verkeer worden twee van de drie bomen die in de middenberm naast de fietsrotonde op de Koninginnelaan herplant zouden worden op een andere locatie herplant. Twee van deze bomen worden op de volgende locaties geplant: in de middenberm ter hoogte van Koninginnelaan 16/18 en 56/58. Er is voor deze locatie gekozen ter versterking van de groenstructuur op de middenberm van de Koninginnelaan.

Omleidingen en bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Er is geen doorgang mogelijk voor het auto- en fietsverkeer over de rotonde tijdens de uitvoeringstijden. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren wordt het gemotoriseerd- en fietsverkeer omgeleid. De aanwezige verkeersregelaars geven u hierover informatie. Wij vragen u om een alternatieve route naar uw bestemming te nemen op die manier dat u de kruising Herenstraat/Koninginnelaan ontwijkt tijdens de werkzaamheden. Bestemmingsverkeer naar de woningen en de winkels blijft mogelijk. De omleidingsroutes zijn afgestemd met Arriva en de nood- en hulpdiensten.

Mogelijke hinder tijdens uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden kunnen geluid- en lichthinder opleveren. De geluidshinder komt met name door het zagen en frezen van asfalt en het rijden van vrachtauto’s.

Verzoek aan bewoners: parkeren en huisvuil

Ten behoeve van de werkzaamheden worden er vier parkeerplaatsen gereserveerd voor de opslag van materialen. Wij verzoeken u vriendelijk om de parkeerplaatsen voor Herenstraat 95/97 en 116/118 vrij te houden tussen woensdag 11 november om 18.00 uur t/m vrijdag 13 november 06.00 uur. Daarnaast verzoeken wij u om het huisvuil pas in de ochtend op de aanbiedplaats aan te bieden. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Omgevingsmanager

Vanaf de start van de werkzaamheden tot en met de oplevering kunt u met al uw vragen terecht bij de heer Tino Geerlings, de omgevingsmanager van AW Vessies Infra.

  • Telefoonnummer: 06 – 29 62 09 02
  • E-mail: tgeerlings@awgroep.nl

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger
Projectmanager
Gemeente Leiden