Herenstraat - fietsrotonde (2020-371)

Met deze brief informeer ik u over de verkeerssituatie op de rotonde in de Herenstraat. In juni is de fietsrotonde op het kruispunt Herenstraat-Koninginnelaan afgerond. Er zijn door de gemeenteraad schriftelijke vragen gesteld en diverse berichten in de media verschenen over de rotonde. Daarom is een onderzoek uitgevoerd om te kijken welke maatregelen het meest effectief zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten van dat onderzoek en de maatregelen die genomen worden om het ontwerp nog verder te verbeteren qua verkeersveiligheid.

Uitkomsten observaties en onderzoek

In de periode 7 september 2020 tot 12 september 2020 is door de gemeente Leiden een observatie uitgevoerd bij de fietsrotonde. Uit de observaties en het onderzoek vallen drie zaken op en die vragen daarom nadere aandacht.

  1. De snelheid van autoverkeer op de Koninginnelaan die de fietsrotonde nadert is relatief hoog en automobilisten laten zich daarom soms verrassen door het feit dat zij geen voorrang meer hebben;
  2. Sommige automobilisten rijden relatief hard door de bocht, komende vanaf de Herenstraat zuid, richting Koninginnelaan. Zij zien daardoor soms de fietsoversteek over het hoofd;
  3. De bocht bij de inrit vanaf Koninginnelaan richting Herenstraat noord is vrij ruim. Automobilisten die die ruimte helemaal gebruiken, komen schuin op de fietsoversteek aan en moeten scherp over hun schouder meekijken om fietsers van rechts waar te nemen.

De combinatie van deze zaken draagt bij aan een aantal onverwachtse en onbedoelde manoeuvres in het verkeer en waarschijnlijk ook aan een gevoel van onveiligheid op het kruispunt. Het is gebruikelijk dat bij een herinrichting van deze omvang nog een aantal onvoorziene puntjes op de ‘i’ gezet moeten worden. Om de drie specifieke aandachtpunten te verbeteren neemt de gemeente Leiden een aantal concrete acties.

Aanvullende uit te voeren maatregelen

De aanvullende maatregelen zijn onder te verdelen in drie clusters.

Aanpassen wegmarkeringen

  • De ‘blokmarkering’ bij alle fietsoversteken wordt verduidelijkt. Dit verbetert de zichtbaarheid en attentie van en op de oversteek voor de automobilist;
  • De haaientanden bij het einde van het fietspad bij de fietsrotonde langs de Koninginnelaan worden een aantal meter teruggeplaatst. Dit voorkomt verwarring over de voorrangssituatie bij de ingang naar de Herenstraat-noord;

Bebording

  • Voor de fietsoversteken aan de zuid- en oostkant worden extra waarschuwingsborden geplaatst, die automobilisten wijzen op de fietsoversteek en de voorrang voor de fietsers. Dit verhoogt uiteraard ook de attentie van autoverkeer;

Snelheidsremmende maatregelen en andere fysieke aanpassingen

  • De binnenbocht van de Herenstraat-zuid naar Koninginnelaan en die van de Koninginnelaan naar de Herenstraat-noord worden versmald, door de ‘rammelstrook’ groter te maken. Dit remt de snelheid en verbetert de zichtbaarheid op de oversteek voor het autoverkeer, terwijl de bus en vrachtwagens de bocht nog steeds kunnen maken;
  • Op de Herenstraat-zuid en op de Koninginnelaan worden twee ‘busdrempels’ aangelegd. Deze remmen de snelheid voor het autoverkeer en verbeteren de attentie richting het kruispunt voor de fietsers, zonder dat ze trillings- en geluidhinder voor omwonenden veroorzaken;
  • De stoep in de middenberm van de Koninginnelaan wordt verlaagd. Ook deze aanpassing verbetert de zichtbaarheid op de fiets- en voetgangersoversteek.

Gewenningsperiode nieuwe verkeerssituatie

Een verkeersveilige situatie is niet alleen te realiseren met fysieke maatregelen, ook gedrag van verkeersdeelnemers speelt hierbij een belangrijk rol. Daarnaast geldt dat een gewenningsperiode voor een nieuwe verkeerssituatie over het algemeen een aantal maanden kan duren. De gemeente Leiden heeft er het vertrouwen in dat door deze maatregelen te nemen, op het gebied van het ontwerp alles is gedaan om het kruispunt zo veilig mogelijk te maken. De innovatieve vormgeving van dit kruispunt is namelijk vooral ter verbetering van het comfort en de veiligheid van de fietsers ontwikkeld. Het is de enige denkbare vormgeving waarbij we de fietsers op een veilige manier voorrang kunnen geven bij het oversteken van het kruispunt.

Planning

De uitvoering van deze maatregelen vindt op een zo kort mogelijke termijn plaats. Volgende week worden de waarschuwingsborden geplaatst. De overige werkzaamheden worden gecombineerd in een nacht uitgevoerd, zodat eventuele overlast voor het verkeer zo klein mogelijk is. Dit vindt naar verwachting eind oktober of begin november plaatst afhankelijk van de voorbereidingstijd voor deze uitvoering.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger
Projectleider
Gemeente Leiden