Herensingel - uitkomst bodemonderzoek (2022-302)

U ontvangt deze brief, omdat u woont aan de Herensingel tussen huisnummer 27 en 30. Graag informeren wij u over controlemetingen die in het voorjaar van 2022 in de bodem zijn uitgevoerd. Deze metingen zijn gedaan om vast te stellen of de bodem goed gereinigd (gesaneerd) is voorafgaand aan de bouw van de appartementen met huisnummers 29B tot en met 30J. De gemeente vindt het belangrijk dat u woont in een gezonde omgeving en heeft de bodem daarom laten controleren.

Aanleiding controlemeting

Op de locatie waar uw appartementencomplex is gebouwd, stond vroeger chemische wasserij De Arend. De bodem was op deze plek verontreinigd. Voor er gebouwd mocht worden, moest de bodem geschikt gemaakt worden om op te kunnen wonen. Hiervoor is in 2013 een saneringsplan gemaakt. Tijdens de bodemsanering in 2015 gingen de aannemer en de eigenaar van de te bouwen appartementen failliet. Wij weten dat een deel van de werkzaamheden uit het saneringsplan wel zijn uitgevoerd. De gemeente Leiden heeft met bovengenoemde meting gecontroleerd of de sanering helemaal volgens het saneringsplan is uitgevoerd.

Wat toont de meting aan?

Er is onderzocht of in de lucht in de appartementen Vluchtige Organische Chloor verbindingen (VOCL) aanwezig zijn. De uitkomst van de binnenluchtmeting toont aan dat deze VOCL niet gemeten wordt.
Ook is gecontroleerd of verspreiding van VOCL plaatsvindt in het grondwater. Dit lijkt niet het geval. Ook lijkt het erop dat de verontreiniging in het grondwater langzaam afbreekt. Dit zijn positieve resultaten.

Vervolg

Het is gebruikelijk de kwaliteit van de binnenlucht twee keer per jaar te meten. Dit moet in verschillende jaargetijden gebeuren. Pas dan kan met zekerheid een uitspraak gedaan worden over het afwezig zijn van gezondheidsrisico’s. De verwachting is dat in januari 2023 de binnenluchtmeting wordt herhaald.
Ook zal de komende jaren verspreiding en afbraak van de verontreiniging in het grondwater worden gecontroleerd. In het saneringsplan uit 2013 is beschreven dat de sanering klaar is als de verontreiniging in het grondwater niet meer verspreidt. Dan is sprake van een stabiele situatie. Dit moet binnen 15 jaar na de start van de sanering gehaald worden. Zoals het er nu uitziet wordt binnen die periode een stabiele situatie bereikt. Mochten deze resultaten anders zijn dan de resultaten zoals in deze brief vermeld, dan wordt u hierover geïnformeerd.

 Meer informatie

De Omgevingsdienst West Holland (ODWH) ziet namens de gemeente toe op de naleving van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. De Omgevingsdienst begeleidt de gemeenten bij (water)bodem- onderzoeken en bodemsaneringen. Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, dan kunt u deze stellen aan de heer J.R. Brouwer, medewerker bij de Omgevingsdienst West-Holland. Hij is bereikbaar op 06-82271543 of per e-mail: j.brouwer@odwh.nl

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Jos van Wersch
Gemeente Leiden
Senior Beleidsmedewerker
Team Duurzame Leefomgeving