Haverstraat - ontwerp plein (2019-343)

Op 30 oktober jl. stuurden wij u een brief met het ontwerp voor het plein aan de Haverstraat. Het is brief met kenmerk 2019-330, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven.

Enkele bewoners stuurden ons een reactie op het ontwerp. In deze brief vindt u een overzicht van die reacties en ons antwoord daarop.

Behoud authentieke karakter van het plein

Veel bewoners hebben aangegeven het authentieke karakter te willen behouden, maar wel vergroening op prijs te stellen. Vandaar dat de vakkenstructuur in de bestrating gehandhaafd blijft. Voor de plantvakken B en D zijn daarvoor de bestratingsvlakken samengevoegd. Rondom ieder plantvak komt steeds een rij grijze keien, in lijn met de huidige bestrating en veel andere groenvakken in de historische binnenstad.

Verkleinen plantvak D

Er is gevraagd of plantvak D (zie tekening in bijlage) verkleind kan worden. Het ontwerp is hierop aangepast, het plantvak is verkleind en vooral korter geworden. In totaal gaat het om 2 m2 minder.

Boom en bank

Er is gevraagd of er een bank rondom de boom kan komen. Om de boom gezond te houden is het echter nodig de boomspiegel (de niet-bestrate ruimte rondom de boom) te vergroten. Ook de aanwezige wortels laten het plaatsen van banken rondom de boom helaas niet toe.

Wel komen er twee naast elkaar geplaatste gebogen banken, iets verder van de boom. Deze bank komt in de stijl van de bank zoals die staat bij het stadhuis.

Kruidentuin en bloemen

Er is gevraagd of er in een groenvak kruiden geplaatst kunnen worden. Dat behoort altijd tot de mogelijkheden als bewoners voor het onderhoud en beheer zorgen. Zo niet, dan plaatst de gemeente daar bloemrijke beplanting. Mocht u interesse hebben in het beheer en onderhoud van zo’n kruidentuintje, meld u zich dan bij aandeslag@leiden.nl.

Speelruimte

Sommige bewoners gaven aan speelruimte te willen houden. Zoals eerder aangegeven blijven de glijbaan en het duikelrek gehandhaafd. Door de ronde vormen van de groenvakken kunnen kinderen straks ook nog steeds over het pleintje fietsen.

Bereikbaarheid

Er was enige zorg over de bereikbaarheid voor grotere voertuigen. De ruimte van 3 meter tussen de woningen en de plantvakken is voldoende voor hulpdiensten, verhuiswagens e.d..

Tegengaan overlast kattenuitwerpselen

Meerdere malen is aangegeven dat de buurt zich zorgen maakt over kattenuitwerpselen. Onder de boom wordt de beplanting dicht tegen elkaar aan geplant waardoor er geen kale plekken zijn waar de katten graag hun behoefte doen.

Korf voor bladeren

De collega’s van Inzameling & Reiniging hebben uitgelegd, dat de bladkorf is verwijderd omdat deze niet goed te legen was op deze locatie. In plaats daarvan wordt het plein minimaal één keer per week geveegd. Hier is inmiddels mee gestart.

Keuze planten; droogte en schaduw

Sommigen vroegen een toelichting op de keuze voor de plantensoorten. De boom geeft natuurlijk forse schaduw in de zomer. Alle planten zijn erop geselecteerd om te kunnen overleven in (half)schaduw en droogte (onder een boom is het altijd droger).

Evaluatie onderhoud na half jaar

Ongeveer een half jaar na de aanleg organiseren we een evaluatiebijeenkomst op het plein. Dan kijken we gezamenlijk of het onderhoud op voldoende niveau wordt uitgevoerd.

Geveltuin

In het ontwerp kunt u zien dat er ruimte is voor geveltuinen. Heeft u interesse in een geveltuin? Laat het ons weten. Vooraf wordt altijd bekeken hoe die het beste in te passen valt. De gemeente zorgt voor het verwijderen van de stoeptegels, het aanleggen van de rand en het aanbrengen van een vruchtbare laag aarde. Mocht u interesse hebben in een geveltuin, meld u zich dan bij aandeslag@leiden.nl.

Planning

We willen nog dit plantseizoen starten met het aanpassen van het plein. Het plantseizoen loopt t/m maart. De uitvoeringsdatum is afhankelijk van de (verwachte) weersomstandigheden. U krijgt een brief over de concrete planning en de uit te voeren werkzaamheden zodra hier meer over bekend is.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en wil ik u bedanken voor uw tijd en creatieve ideeën om tot een groener plein te komen.

Met vriendelijke groet,

Wanita Mahesh

Wijkbeheerder Binnenstad

Gemeente Leiden

Een plattegrond van hoet het plein aan de Havertraat en de Gortestraat gaat worden. Naast de indeling van het plein staan ook de plantsoorten aangegeven.