Groote Vink - informatieavond herinrichting verkeerssituatie (2021-297)

De gemeenten Leiden en Voorschoten hebben op 6 oktober 2021 een overeenkomst gesloten om de verkeerveiligheid op het kruispunt Leidseweg-Haagweg-Vinkweg (De Groote Vink) te verbeteren. Dit gebeurt in samenhang met de ontwikkeling van de locatie Intratuin in de gemeente Voorschoten, waar woningen komen. Wij nodigen u van harte uit voor een online informatiebijeenkomst op dinsdag 30 november over deze ontwikkeling.

Verbeteren verkeersveiligheid

Op het kruispunt gebeuren veel ongevallen op de fietsoversteken. Om deze verkeerssituatie veiliger te maken is een herinrichting van dit kruispunt als speerpuntproject benoemd in het door de gemeenteraad van Leiden vastgestelde Beleidsprogramma Fiets 2020-2030. Een van de denkrichtingen is het om al het gemotoriseerde verkeer van en naar Voorschoten door de bestaande onderdoorgang te laten rijden. Hiermee hoeven fietsers en automobilisten elkaar niet meer te kruisen. Bij de herinrichting worden ook de fietspaden in het gebied verbeterd aangelegd.

Woningbouw Intratuinlocatie en bereikbaarheid

Tegelijkertijd heeft de gemeente Voorschoten het plan om de Intratuinlocatie te ontwikkelen tot woningbouwlocatie, de bestaande Leidseweg tussen de Trompweg en de gemeentegrens met Leiden af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer en deze ontsluitingsroute aan te leggen door het Intratuingebied. De gemeente Voorschoten heeft aan Leiden medewerking gevraagd voor een nieuwe aansluiting op Leids grondgebied (bij de Vinkweg).

Schetsontwerp

In de afgelopen periode is invulling gegeven aan een eerste versie van een schetsontwerp. In deze fase van het project wil de gemeente omwonenden en andere belanghebbenden betrekken bij de planvorming. Uw inbreng is voor de gemeente heel belangrijk. Hiervoor organiseert de gemeente een digitale informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst

Wij nodigen u hierbij van harte uit voor een online informatiebijeenkomst op dinsdag 30 november 2021 van 18.00 tot 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u informeren over de thema’s: verkeer, groen, ontwerp en bestemmingsplan. En bent u in de mogelijkheid vragen te stellen over dit project.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, dan willen wij u vragen u aan te melden door een mail te sturen naar d.heij@leiden.nl. U ontvangt dan uiterlijk 29 november een link waarmee u toegang krijgt tot de MS Teams omgeving. Mocht nu niet in staat zijn bij de bijeenkomst aanwezig te zijn, na afloop van de bijeenkomst zal het schetsontwerp worden gedeeld via het doemee.leiden.nl platform.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Michel Groenendijk

Projectmanager herinrichting Kruising Groote Vink