Energiepark - stand van zaken (2020-117)

Met deze brief informeren wij u over de laatste van stand van zaken van het project Energiepark.

Toelichting project Energiepark

Het project Energiepark omvat het gebied tussen de Maresingel en de Langegracht, het Stadsbouwhuis en het pand Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht. De gemeente wil dit deel van de binnenstad ontwikkelen tot een gebied waar gewoond, gerecreëerd en gewerkt kan worden in en rondom industrieel erfgoed en te midden van het Singelpark.

De gemeenteraad heeft 17 oktober 2019 een Gebiedsvisie vastgesteld, waarmee de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Energiepark vastliggen. Op de website www.leiden.nl/energiepark vindt u alle informatie over deze Gebiedsvisie.

Samenwerkingspartner voor de ontwikkeling van het gebied

Na de vaststelling van de Gebiedsvisie is de gemeente op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner, die de kennis en ervaring heeft om, samen met de gemeente en de betrokkenen uit de omgeving, aan de slag te gaan met de ontwikkeling van het gebied.

Op dinsdag 10 maart 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders een voorgenomen besluit genomen over een samenwerkingspartner, een combinatie van marktpartijen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om samen met het Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van de marktpartijen Bouwfonds Property Development, Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep de gebiedsontwikkeling Energiepark te realiseren. Het Nieuw Leids Bolwerk is een initiatief van betrokken stadsgenoten.

Op de website www.nieuwleidsbolwerk.nl vindt u alle informatie over dit burgerinitiatief.

Definitief besluit college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om ‘wensen en bedenkingen’ in te brengen op het voorgenomen besluit, omdat dit een belangrijke stap in het project is. Naar verwachting zal het college van burgemeester en wethouders in april een definitief besluit nemen. De eerste stap op weg naar realisatie van het Energiepark, is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek van zes maanden met genoemde partijen. Hierbij wordt onderzocht op welke wijze de ontwikkeling van het Energiepark haalbaar gemaakt kan worden. Via de website www.leiden.nl/energiepark houden wij u op de hoogte van het moment waarop dit bij de gemeenteraad geagendeerd wordt.

Naast het besluit over een samenwerkingspartner, spelen er nog andere ontwikkelingen. Graag lichten wij deze aan u toe.

A. Nieuwe maatschappelijke opvang

In het Energiepark bevindt zich ook de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen. Uitgangspunt is dat de maatschappelijke opvang binnen de grenzen van het project Energiepark blijft. De gemeente wil deze opvang op een andere manier gaan inrichten en het zorgconcept van de opvang aanpassen aan de hedendaagse inzichten. Tegelijkertijd wil de gemeente het deel van het park, dat grenst aan de maatschappelijke opvang, ontwikkelen tot een onderdeel van het Singelpark als verblijfsgebied  De komende periode zal in nauw overleg met de Beheer Groep Veiligheid en Openbare Ruimte (BVOR), met de wijkverenigingen,  omwonenden en bedrijven en organisaties in de omgeving gewerkt worden aan een Programma van Eisen voor de nieuwe maatschappelijke opvang.

B. Tijdelijke exploitatie Stadsbouwhuis door Villex

Zoals u wellicht weet is de gemeente verhuisd van het Stadsbouwhuis naar het Stadskantoor bij het station. Dat betekent dat het Stadsbouwhuis grotendeels leeg staat. Een deel is nog in gebruik door Servicepunt71. Omdat de gemeente eerst een haalbaarheidsonderzoek uitvoert naar de mogelijke functies die het gebouw zou kunnen krijgen, zal het Stadsbouwhuis in de tussentijd een nieuwe, tijdelijke functie krijgen. Daarvoor is de partij Villex Vastgoedbescherming geselecteerd. Villex zal gedurende 1 jaar het Stadsbouwhuis transformeren naar een plek waar wonen, werken, ontspannen en groen samen komen onder de naam De Groene Woondiversiteit. In het Stadsbouwhuis kunnen straks ongeveer 95 personen wonen en kunnen ondernemers een werkplek vinden. Vanaf maart 2020 gaat de verbouwing van start. De eerste bewoners zullen dan ook naar verwachting het tweede kwartaal kunnen inhuizen. Villex zoekt nog bewoners en creatieve ondernemers. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met Villex via 088-532 00 00 of kijken op www.villex.nl. In mei 2020 organiseert Villex een informatiebijeenkomst voor omwonenden en overige betrokkenen. U heeft wellicht ook gehoord dat het Stadsbouwhuis een monumentenstatus zou kunnen krijgen. Wij informeren u weer, zodra het college van burgemeester en wethouders hierover een besluit heeft genomen.

C. Evenementenbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2020 besloten de Nota Evenementenbeleid ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. In deze nota zijn ook de uitgangspunten en de kaders voor de organisatie van evenementen in het gebied Energiepark opgenomen. De nota Evenementenbeleid Leiden 2020 wordt op 19 maart behandeld in de raadscommissie Werk en Middelen (WM) en op 2 april a.s. in de gemeenteraad.

Betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het Energiepark

De komende periode worden, in samenwerking met het Nieuw Leids Bolwerk, de wijkverenigingen en de klankbordgroep Energiepark afspraken gemaakt over hoe u als bewoner, vertegenwoordiger van een bedrijf, organisatie en/of stichting betrokken kunt worden bij de ontwikkeling van het gebied. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u weer. Voor de zomer organiseren wij in ieder geval nog een bijeenkomst om u te informeren over de voortgang van het project Energiepark. In de tussentijd zullen regelmatig nieuwsberichten verschijnen op de website www.leiden.nl/energiepark of via Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. U kunt zich aanmelden voor Stadsnieuws via www.leiden.nl/publicaties en uw voorkeuren aangeven.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Simone Eefting

Senior Projectmanager Energiepark