Energiepark - kaderbesluit en vaststelling ontwikkelplan (2021-135)

Met deze brief informeren wij u over de laatste van stand van zaken van het project Energiepark naar aanleiding van het besluit dat op 26 april door het college van burgemeester en wethouders is genomen.

Kaderbesluit

Het college heeft op 11 mei het Kaderbesluit Energiepark en omgeving vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. In dit Kaderbesluit beschrijft de gemeente de kaders waarbinnen de plannen voor het Energiepark en omgeving verder worden uitgewerkt, en waarbij de kernwaarden Energiek, Gezond en Verbonden, centraal staan. Het is de bedoeling dat het gebied uitgroeit tot een plek om te wonen, te werken en te recreëren, met respect voor het industriële heden en verleden en al het moois dat het gebied te bieden heeft en waar rust en reuring te vinden is met een cultuurprogramma opgebouwd rond kennis, kunst en kunde.

Ontwikkelplan

Rond de zomer van 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders na het vaststellen van de gebiedsvisie Energiepark en omgeving besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, samen met het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en het consortium van de marktpartijen Bouwfonds Property Development (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Na acht maanden onderzoek en participatie is een ontwikkelplan hiervan de uitkomst. Het ontwikkelplan vormt de basis van het Kaderbesluit.

Het ontwikkelplan

Langs de Maresingel komt een nieuw stadspark met ruimte voor diverse activiteiten, van sport, kleinschalige evenementen tot oude ambachten. Rond de 250 huur- en koopwoningen krijgen een plek aan de Langegracht. De gevel van Nieuwe Energie wordt ‘open gemaakt’ om aan te sluiten op het park en ruimte te bieden aan o.a. horeca. PLNT krijgt een plek in het gebouw. Maatschappelijke opvang de Binnenvest verhuist naar nieuwbouw elders in het gebied met de formele ingang aan de Langegracht. In en rond industrieel erfgoedgebouwen is ruimte voor kleinschalige culturele programma’s. Zo richten Leidse beeldend kunstenaars Iemke van Dijk en Guido Winkler, onder de naam EST hier een cultureel centrum in. Aan het Ambachtsplein, naast de oude Vuilverbranding waar brouwerij Pronck en steenhouwerij BamBam nu gevestigd zijn, komt een zogenaamd Makershuis. Ambachten krijgen hier een plek.

Ontwikkelplan bekijken

Het volledige ontwikkelplan staat op de website van het Nieuw Leids Bolwerk (www.nieuwleidsbolwerk.nl). Naast het ontwikkelplan vindt u daar ook achtergrondinformatie over de ontwikkeling, zoals een samenvatting van het totale plan op 1 A3 vel.

Besluitvorming gemeenteraad

Nu het college het Kaderbesluit, met daarmee het ontwikkelplan Energiepark heeft vastgesteld wordt dit ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Kaderbesluit wordt in de commissie Stedelijke Ontwikkeling behandeld. Op dinsdag 18 mei is het ontwikkelplan aan de commissie gepresenteerd. Deze presentatie is te zien via het politiek portaal van de gemeente Leiden (https://leiden.notubiz.nl/). Vervolgens zal de commissie Stedelijke Ontwikkeling bij de behandeling van het Kaderbesluit Energiepark op dinsdag 25 mei insprekers horen. De deadline voor het aanmelden om in te spreken is maandag 24 mei 12.00 uur. De spreektijd bedraagt een aantal minuten, dit is afhankelijk van hoeveel insprekers er zijn. Voor meer informatie en het aanmeldformulier kunt u terecht op de volgende website: gemeenteraad.leiden.nl/denk-mee/inspreken. Daarna vindt op dinsdag 15 juni de inhoudelijke behandeling van het Kaderbesluit plaats. Op dinsdag 22 juni is de raadsbehandeling van het Kaderbesluit Energiepark in de gemeenteraad.

De volgende stap en participatie

Na vaststelling van dit Kaderbesluit door de gemeenteraad kan de volgende (ontwerp)fase van start gaan. Deze begint met het opstellen van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de ontwikkeling, en parallel hieraan een Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte. De verwachting is dat het bestemmingsplan begin oktober 2021 gereed is. Na vaststelling wordt het plangebied gefaseerd ontwikkeld. Vooruitlopend hierop zullen activiteiten in en rond het Energiepark worden georganiseerd in het kader van ‘placemaking’. De gemeente en ontwikkelaars zullen inwoners, ondernemers en stadspartners vanzelfsprekend bij de ontwikkelingen betrekken.

Gebiedsraad

Het Nieuw Leids Bolwerk (NLB) was tijdens het haalbaarheidsonderzoek nauw betrokken bij de totstandkoming van de plannen en verzorgde namens gemeente en beoogde ontwikkelaars de participatie. In de volgende fase van het project zal NLB overgaan in een gebiedsraad. Deze zal de gemeente en het consortium van ontwikkelende partijen gevraagd en ongevraagd advies geven en zorgdragen voor de participatie tijdens het verdere verloop van het project.

Informatie

Voor meer informatie over het project Energiepark en omgeving kunt u terecht op de site: www.leiden.nl/energiepark of via Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. U kunt zich aanmelden voor Stadsnieuws via www.leiden.nl/publicaties en uw voorkeuren aangeven.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of stuur een mail naar Ben Pillen, projectsecretaris: b.pillen2@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Mireille Wiegman

Projectmanager Energiepark