Dillenburgerstraat - groenere inrichting pleintje (2021-294)

De gemeente heeft een Groene Kansen Kaart opgesteld, met als doel om versteende locatie in de stad groener in te richten. Het gaat daarbij om plekken in de stad waarbij de verharding niet of nauwelijks een functionele functie heeft. Die andere inrichting is nodig om de gevolgen van de huidige verandering van het klimaat (hittestress enerzijds en wateroverlast anderzijds) het hoofd te kunnen bieden. Het toevoegen van groen gaat overmatige hitte tegen en geeft biodiversiteit een steuntje in de rug.

Ook het pleintje in de Dillenburgerstraat ter hoogte van de nummers 10 t/m 18 staat op de Groene Kansen Kaart. In 2022 gaan we hier aan de slag.

Onderhoud van de Dillenburgerstraat

Zoals u weet zal heel Noorderkwartier Oost, waaronder de Dillenburgerstraat klimaatadaptief worden ingericht waarbij een gescheiden rioolsysteem zal worden aangelegd en de straat weer netjes zal worden opgeknapt. Hierover heeft u reeds apart informatie ontvangen.

Deze werkzaamheden vormen een goed moment om dan ook het bovengenoemde pleintje om te vormen tot een aangename groene plek.

De werkzaamheden in de wijk zullen halverwege 2022 starten en ruim een jaar duren. Wanneer precies uw straat en pleintje aan de beurt zijn, is nu nog niet precies bekend. Daarover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Uitgangspunten met betrekking tot het ontwerp van het pleintje

Bij het bijgevoegde schetsontwerp zijn we uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

  • Zoveel mogelijk groen en waar mogelijk bomen toevoegen.
  • Bomen bij voorkeur in een plantvak.
  • Biodiversiteit vergroten.
  • Bestaande speelelementen inpassen.
  • Speelondergronden in waterdoorlatend materiaal.
  • Prettige verblijfsplek voor buurtbewoners

Uw mening

Bijgevoegd vindt u een grove schets van hoe het ongeveer zou kunnen worden. Wij horen graag uw mening en mogelijke suggesties over het ontwerp zodat wij het verder vorm kunnen geven. Gezien de huidige coronaproblematiek lijkt het niet handig een bewonersbijeenkomst te organiseren. Wij durven het echter wel aan om in de buitenlucht ter plekke van het pleintje bij elkaar te komen en daar samen verder te schetsen hoe het zou kunnen worden.

Wij stellen dan ook voor om vrijdagmiddag 19 november om 14.00 uur bijeen te komen op het pleintje bij de Dillenburgerstraat.

Mocht u vragen of suggesties hebben en niet in de gelegenheid zijn om deze avond te komen kunt u mij ook een mailbericht sturen. Dat kan naar mijn mailadres j.van.velzen@leiden.nl

Beschrijving van het schetsontwerp

In de schets is gezocht naar een combinatie van vergroening en spelen. Er zijn twee groenvakken op speelse wijze ingetekend. In een van deze vakken zit een stukje valdempende ondergrond met het duikelrek. Het plein wordt bestraat met hergebruikte gebakken klinkers met daarin een plekje voor de hinkeltegels en toegevoegd een aantal watertegels. Rond de groenvakken staat gedeeltelijk een hoge brede band ingetekend. Dit dient als spelaanleiding en als zitelement. Verder is er ruimte om een of twee bomen toe te voegen.

Beplanting

Welke beplanting we gaan gebruiken, hangt mede af van uw wensen. In zijn algemeenheid gaat het los van de bomen, om lage beplanting met hier en daar iets dat een beetje hoger is. In verband met de biodiversiteit streven we naar zoveel mogelijk inheemse plantensoorten. Ook willen we graag het nemen van geveltuinen stimuleren, omdat deze een grote bijdrage leveren aan de vergroening van het pleintje.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

John van Velzen

Wijkbeheerder