Centrumroute - stand van zaken tracédeel Hooigracht

Graag informeer ik u over de stand van zaken van het project Centrumroute tracédeel Hooigracht.

Aanbesteding

In oktober 2019 is de aannemer voor de herinrichting van het tracédeel Hooigracht 2019 bekend. Naar verwachting organiseert de aannemer samen met de gemeente Leiden een informatiebijeenkomst over de uitvoering en fasering van de werkzaamheden. Dan kunt u kennismaken met de aannemer en al uw vragen stellen. U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging.

Start werkzaamheden

Eerder is aan de ondernemers langs de Hooigracht input gevraagd voor het opstellen van de bereikbaarheids-, leefbaarheids-, veiligheids- en communicatieuitgangspunten. De aannemer neemt dit allemaal mee in een faseringsplan. De inschrijvingen op de aanbesteding worden hier mede op beoordeeld. Uit gesprekken met de omgeving is nadrukkelijk de wens naar voren gekomen niet in de maand december te starten met de werkzaamheden, om zo de bereikbaarheid van de ondernemers in die periode te garanderen. Om deze reden is besloten na de 3 oktoberfeesten te starten met het kappen van de bomen en de werkzaamheden van de aannemer in januari 2020 te starten, dus na de kerstperiode.

Kap bomen

In de eerste twee weken van november worden de bomen langs het tracédeel gekapt. De Wit Groenvoorziening voert deze werkzaamheden uit. De werkzaamheden veroorzaken minimale hinder voor de omgeving en vinden buiten de spitstijden plaats. De weg hoeft niet afgesloten te worden; er wordt gewerkt met een gedeeltelijke afzetting.

Voortgangsbesluit

Om het project binnen de financiële raming te houden, heeft de gemeenteraad op 23 mei 2019 een Voortgangsbesluit genomen. Het ontwerp is op twee punten aangepast ten opzichte van het eerder vastgestelde Uitvoeringsbesluit:

  1. Natuursteenbanden worden op bepaalde locaties vervangen door banden van beton;
  2. De rijbaan in de pleintjes bij de Pelikaanstraat en de Sint Jorissteeg worden in een lichte kleur asfalt uitgevoerd in plaats van in natuursteen. De rest van de pleintjes wordt wel met natuursteen gerealiseerd.

Inloopspreekuur

Afgelopen maanden hebben we een inloopspreekuur georganiseerd waar veel gebruik van is gemaakt. Daarom zetten we dit spreekuur ook na de zomer voort. U bent welkom van 15.00 tot 16.00 uur in Belgisch Biercafé Olivier, Hooigracht 23, op elke derde vrijdag van de maand in ieder geval tot het einde van dit jaar:

  • 20 september
  • 18 oktober
  • 15 november
  • 20 december

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ewoud Spruijtenburg
Projectmanager Centrumroute tracédeel Hooigracht