Brahmslaan - bijlage (2019-227)

Bijlage bij de brief Brahmslaan 80, 2 september (2019-227)

Regels en tips bij het inspreken in een raadscommissie

U bent uitgenodigd om te spreken of u heeft zich aangemeld om te spreken bij een vergadering van een commissie van de gemeenteraad van Leiden. Om u enigszins wegwijs te maken, willen wij u enige informatie verschaffen over de werkwijze van de gemeenteraad en zijn commissies.

De gemeenteraad stelt de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders de uitvoering regelt. De gemeenteraad heeft de taak deze uitvoering te controleren en daarbij tevens contacten met de burgers te onderhouden. Om de vergadering van de gemeenteraad goed voor te bereiden, worden in verschillende commissies de raadsvoorstellen ‘voorbesproken’. Tevens behandelt de commissie onderwerpen die niet door de gemeenteraad worden behandeld, maar alleen in de betrokken vakcommissie worden besproken.

Als u inspreekt bij een commissie dan richt u zich dus tot de gemeenteraadsleden en niet tot het college van burgemeesters en wethouders. U kunt overigens alleen inspreken bij de commissievergaderingen en niet bij de raadsvergaderingen.

Graag willen wij u er op wijzen dat de commissievergaderingen rechtstreeks in beeld en geluid worden uitgezonden via de website van de gemeente: www.leiden.nl/raad. Daarna blijft de vergadering op deze website beschikbaar om na te bekijken en te beluisteren. Het conceptverslag van de vergadering kunt u normaliter twee weken na de commissievergadering vinden op de website van de gemeente: www.leiden.nl/raad in het Raadsinformatiesysteem.

Regels

  1. Als u tijdens een commissievergadering wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering (voor 16.00 uur) van de desbetreffende raadscommissie aanmelden als inspreker bij de secretaris van de commissie (gegevens zijn te vinden op de website of in de Stadskrant) of bij de secretaresse, mw. Boonman (telefoonnr: 516 51 07 of e-mail: P.Boonman@leiden.nl ). Bij vergaderingen die om 16.00 uur beginnen, kunt u zich voor 12.00 uur aanmelden.
  2. Bij de behandeling van een agendapunt waar insprekers zich voor hebben aangemeld worden in het algemeen eerst de insprekers gehoord. De voorzitter zal degene die het woord krijgt verzoeken naar voren te komen en aan de voorzitterstafel plaats te nemen. U wordt verzocht zich te richten tot de leden van de commissie en zich te beperken tot die zaken die rechtstreeks verband houden met het geagendeerde onderwerp. Treedt u buiten de orde, dan kan de voorzitter u het woord ontnemen.
  3. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. De voorzitter kan in bijzondere gevallen de maximale inspreektijd inkorten, bijvoorbeeld als er veel insprekers zijn.
  4. Nadat u heeft ingesproken worden de commissieleden in de gelegenheid gesteld enkele toelichtende vragen aan u te stellen. Als uw verhaal voor de commissieleden duidelijk was, zult u geen vragen krijgen. Vervolgens zal de voorzitter u verzoeken uw plaats op de publieke tribune weer in te nemen en wordt de volgende inspreker naar voren geroepen.
  5. Als de commissie alle insprekers heeft gehoord, wordt er in de regel overgegaan tot de inhoudelijke behandeling van het voorstel door de commissie. Meestal wordt afgesloten met een concreet advies over het voorliggende voorstel aan de gemeenteraad. U kunt zich overigens niet in deze discussie mengen. De commissie kan echter ook besluiten om in een volgende vergadering het punt opnieuw, en dan in besluitvormende zin, aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld omdat de  commissieleden zich nader willen beraden op hun standpunt en daarbij hun fractie willen raadplegen.
  6. U kunt ook inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda van de commissie staat, maar wel behoort tot de onderwerpen die in de commissie aan de orde komen. Dit vindt plaats bij het agendapunt ‘Burger aan het Woord’.

Tips

  1. Indien mogelijk is het verstandig om de commissieleden een alternatief voorstel aan te reiken waarmee aan uw kritiek (deels) tegemoet gekomen kan worden. U laat de commissieleden dan zien dat er ook andere oplossingen mogelijk zijn, waar zij voor kunnen kiezen.
  2. Maximaal vijf minuten spreektijd (en soms dus minder) blijkt in de praktijk voor veel insprekers aan de korte kant. Toch moet het mogelijk zijn om de belangrijkste punten uit uw betoog in een paar minuten naar voren te brengen. Gemiddeld is 1 A4-tje tekst ongeveer 5 minuten spreektijd.
  3. Dikwijls is het mogelijk uw tekst, als u die van te voren digitaal ter beschikking heeft, naar de commissieleden te sturen. De raadsadviseur kan u daarbij behulpzaam zijn. U kunt ook uw tekst op papier uitdelen voorafgaand of tijdens de vergadering. Dan moet u ongeveer 20 exemplaren van uw tekst meenemen.
  4. Bij de commissievergadering is meestal pers aanwezig. Als u wilt dat u goed geciteerd wordt in de krant (en uw naam goed wordt gespeld) is het verstandig om ook enkele exemplaren van uw tekst voor de pers bij u te hebben.