Brahmslaan - behandeling van nota van uitgangspunten

Voor de Brahmslaan 80 zijn nieuwbouwplannen. Het gaat om de locatie van de bestaande sporthal naast kinderdagcentrum De Walnoot. In deze brief geef ik u een update over het project.

Nieuw bouwplan

Het nieuwe bouwplan past niet in het huidige bestemmingsplan voor dit gebied. Er moet dus een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Voorafgaand aan het nieuwe bestemmingsplan wordt een nota van uitgangspunten vastgesteld door de gemeenteraad. In dit document staan de kaders en ambities waarbinnen dit plan gerealiseerd moet en kan worden. Denk hierbij aan thema’s als woningbouwprogramma, duurzaamheid, bouwhoogte, parkeervoorzieningen, etc. De nota kunt u vinden op: https://leiden.notubiz.nl/document/7811382/1/RV_19_0059_Raadsvoorstel_NvU_Brahmslaan_80

Behandeling nota van uitgangspunten

De nota van uitgangspunten wordt besproken in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling op aanstaande dinsdag 10 september. om 19.45 uur. Tijdens deze commissievergadering heeft u de mogelijkheid om in te spreken, uw mening te geven over het plan en aandachtspunten aan de commissieleden mee te geven. In dezelfde vergadering wordt het plan inhoudelijk besproken. Indien de raadscommissie akkoord gaat, wordt het als definitieve nota van uitgangspunten aan de gemeenteraad voorgelegd.

Commissie- en raadsvergaderingen

U bent uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de commissie- en raadsvergaderingen. De agenda van de raadscommissies en gemeenteraad vindt  u in de Stadskrant en de website van de gemeenteraad. In de bijlage bij deze brief vindt u regels en tips bij het inspreken in een raadscommissie. U kunt hier ook meer over lezen op https://gemeenteraad.leiden.nl/denk-mee/inspreken/.

Vervolgproces

Nadat de gemeenteraad de nota van uitgangspunten heeft vastgesteld start de bestemmingsplanprocedure. De ontwikkelaar Sustay komt allereerst bij u terug om het plan aan de buurt voor te leggen. Vervolgens wordt het ontwerp-bestemminsplan opgesteld en wordt het door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Na dit besluit begint de inzagetermijn. Tijdens deze periode van 6 weken heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het plan. U kunt uw zienswijze digitaal of per post sturen. U wordt tijdig geïnformeerd over deze inzagetermijn en hoe u een zienswijze kan indienen.

Met vriendelijke groet,

Marloes van der Meer
Projectmanager Brahmslaan 80

Bijlage: Regels en tips bij het inspreken in een raadscommissie.