Brahmslaan 80 - 2e informatiebijeenkomst en stand van zaken

Graag nodig ik u uit voor de tweede inloopavond over het woningplan voor Brahmslaan 80.

Het gaat om de locatie van de bestaande sporthal, gelegen ten zuiden van het Kinderdienstencentrum Holland Rijnland: De Walnoot aan de Brahmslaan 76. De tweede inloopavond vindt plaats op maandag 6 mei 2019 van 17.30 tot 19.30 uur in De Walnoot aan de Brahmslaan 76. In deze brief leest u hier meer over.

Inloopavond

Tijdens de eerste informatiebijeenkomst over dit woningbouwplan op 4 februari jl. hebben de gemeente, woningbouwvereniging Ons Doel en ontwikkelaar Sustay vragen en aandachtspunten uit de buurt opgehaald. Bij deze tweede inloopavond vertellen wij u graag meer over de gehoorde aandachtspunten.

Op de volgende pagina’s kunt hier alvast meer over lezen. We geven per punt aan :

  • Wat het huidige beleid is;
  • Wat de kaders zijn waarbinnen we met de omgeving kunnen kijken wat er mogelijk is;
  • Of en hoe we dit meenemen in het vervolg van dit project.

Bouwplan

Het bouwplan bestaat uit een appartementencomplex voor 26 sociale huurappartementen. De woningen zullen een vloeroppervlakte hebben van ongeveer 50 m2. De bestaande sporthal zal ten behoeve van deze ontwikkeling worden gesloopt.

Nieuw bestemmingsplan

Het nieuwe bouwplan past niet in het huidige bestemmingsplan Leiden Zuidwest. Voor de ontwikkellocatie moet dan ook een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Vooraf wordt een nota van uitgangspunten vastgesteld. In bijgaande informatiefolder en tijdens de inloopavond van maandag 6 mei kunt u meer informatie vinden over het besluitvormingsproces en de mogelijkheid om uw mening te geven over dit plan en in te spreken.

Ik nodig u van harte uit om aanwezig te zijn bij de tweede inloopavond. U kunt tussen 17.30 en 19.30 uur het bouwplan bekijken en vragen stellen aan de ontwikkelaar en de aanwezige ambtenaren.

Met vriendelijke groet,

Marloes van der Meer
Projectmanager Brahmslaan 80

Bijlage:

Informatie Brahmslaan 80

Tijdens de informatiebijeenkomst over het woningbouwplan voor de Brahsmlaan 80 op 4 februari hebben de gemeente en Sustay vragen en aandachtspunten uit de buurt opgehaald. Graag vertellen wij u meer over de gehoorde aandachtspunten. We geven per punt aan wat het beleid is en wat de kaders zijn waarbinnen we met de omgeving kunnen kijken wat er mogelijk is en - indien mogelijk - hoe we dit meenemen in het vervolg van dit project.

Parkeren

De parkeerdruk van maart 2018 voor deze telwijk 68: Fortuinwijk Zuid ligt op alle momenten van de week tussen 60% en 70% en is daarmee volgens de norm van 80% zeer acceptabel. We zien wel dat bepaalde delen van de wijk een hogere parkeerdruk kunnen hebben. Eén sectie op de Brahmslaan bijvoorbeeld met slechts een zeer lage parkeercapaciteit kent een parkeerdruk van 93% in de nacht. In beginsel is er nog voldoende parkeercapaciteit beschikbaar in omliggende straten.

Beleving van parkeerdruk

Objectief gezien is er geen parkeerprobleem in deze buurt, alhoewel wij ons kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld rond het winkelcentrum op sommige momenten de parkeerdruk in die straten als hoog kan worden ervaren. Wij zien dat bij andere winkelcentra in Leiden, zoals de Kopermolen of de Stevensbloem, de parkeerdruk op bepaalde tijden eveneens hoger ligt dan de omliggende straten.

Parkeren bij De Walnoot

Tijdens de inloopavond vertelden enkele bewoners dat het leerlingenvervoer voor de Walnoot van Gemiva de parkeerplaatsen aan de achterzijde van de school niet gebruiken waardoor er meer parkeerdruk is op de openbare weg. Indien u hinder ondervindt door (verkeerd) geparkeerde busjes dan kunt u dit melden bij Gemiva door binnen te lopen of te bellen naar (071) 5359710.

Mogelijke oplossing

In maart 2019 is een nieuwe parkeerdrukmeting uitgevoerd. De verwachting is dat de parkeerdruk iets hoger zal zijn dan bij de vorige metingen, maar nog steeds acceptabel is (<80% parkeerdruk). Volgens het gemeentelijk parkeerbeleid de bestaande parkeervraag van de sporthal gebruiken om de parkeervraag die ontstaat met het ontwikkelen van woningen op te lossen. De parkeervraag van de sporthal is 17 parkeerplaatsen. In het geval dat er 26 sociale huurwoningen van ongeveer 50 m2 worden gerealiseerd aan de Brahmslaan 80 levert dit een parkeervraag op van 16-17 parkeerplaatsen. Formeel gezien is het niet nodig om extra parkeerplaatsen te realiseren ten behoeve van deze ontwikkeling. Als bewoner kunt u een andere parkeerdruk ervaren dan de tellingen aantonen. Daarom is het een optie om op de parkeerplaats aan het Clara Wieckpad het speeltoestel weg te halen en enkele parkeerplaatsen extra te maken. Dit leggen wij graag in een volgende bijeenkomst aan u voor.

Fietsen

De gemeente Leiden zet de fiets op 1. Er moeten bij nieuwbouwprojecten daarom voldoende fietsparkeerplaatsen (conform CROW publicatie 317) gerealiseerd worden: 0,75 fietsparkeerplaats per kamer in een appartement, met een minimum van 2 fietsparkeerplaatsen per woning. De norm voor het parkeren van fietsen van bezoekers is 0,5-1,0 fietsparkeerplaats per woning.

Mogelijke oplossingen

Fietsen voor bewoners kunnen in dit plan binnen het gebouw gerealiseerd worden op een makkelijk toegankelijke locatie. Fietsen van bezoekers moeten nabij de entree komen, bij voorkeur op eigen terrein en daarna pas in de openbare ruimte. Wij hanteren een norm van 0,5 fietsparkeerplaats per woning voor bezoekers, maar houden wel ruimte achter de hand waar eventueel extra plaatsen t.b.v. bezoekers toegevoegd kunnen worden als de praktijk aantoont dat dit wenselijk is. Ook wordt rekening gehouden met andere afmetingen van fietsen, zoals bakfietsen en/of scooters, zowel voor bewoners als bezoekers. De voorziene locatie van de fietsparkeerplaatsen en de hoeveelheid plaatsen die er komen, leggen wij graag in een volgende bijeenkomst aan u voor.

Sociale huurwoningen

Het woonbeleid van de gemeente Leiden is opgenomen in de Nota Wonen 2020 en het Beleidsakkoord 2018-2020. Hierin heeft het college zich ten doel gesteld om tot 2030 8.500 nieuwe woningen te bouwen, waarbij vooral wordt voorzien in de behoefte aan sociale huurwoningen en middeldure koopwoningen om zo een beter evenwicht op de woningmarkt te realiseren. Om dit te bereiken wordt per saldo 30% sociale huurwoningen gebouwd. Dit percentage hanteert de gemeente bij alle grote woningbouwprojecten. Aangezien het project aan de Brahmslaan gerealiseerd wordt voor Ons Doel, zet de gemeente Leiden in op de volledige realisatie van sociale huurwoningen. Sociale huurwoningen is immers waar een woningstichting zich op moet focussen.

Tevens is in het beleidsakkoord opgenomen dat ingezet wordt op menging van sociale huurwoningen, particuliere huurwoningen en koopwoningen in een wijk, met specifieke aandacht voor  de verhouding tussen de verschillende woningtypen. Zo worden corporaties gestimuleerd om sociale huurwoningen te bouwen in wijken waar het aandeel sociaal woningbezit lager is dan in de rest van Leiden.

Verdeling in de wijk

De gemeente Leiden heeft onderzocht hoe groot het corporatiebezit is in Fortuinwijk-zuid. Hieruit blijkt dat 61% (op een totaal van 1.072 woningen) van de woningen  in de wijk koopwoningen zijn, 37% bestaat uit huurwoningen (zowel particulier als sociaal) en van 2% is het eigendom niet bekend. Van het totale bezit is 21% in corporatiebezit. Dit is aanzienlijk lager dan in Fortuinwijk-noord en de Gasthuiswijk waar respectievelijk 46% en 32% van de woningen in corporatiebezit zijn. Dit gegeven en de wens om in te zetten op menging van koop en huur, zijn redenen waarom de gemeente Leiden graag wil dat Ons Doel sociale huurappartementen realiseert aan de Brahmslaan.

Speeltoestel Clara Wieckpad

De speelrichtlijnen uit het beleidskader spelen en bewegen vormen de basis voor het aantal speelvoorzieningen in de buurt en de locatie ervan. Deze kaders geven aan dat in de Fortuinwijk-zuid op dit moment voldoende speelvoorzieningen aanwezig zijn, maar dat er geen speelvoorzieningen verwijderd kunnen worden. Anders blijven er te weinig speelplekken over in de omgeving om kinderen de mogelijkheid te geven om buiten te spelen.

Mogelijke oplossing

Het speeltoestel aan het Clara Wieckpad is een jaar geleden geplaatst. Op 4 februari 2019 gaf een aantal bezoekers aan dat er op deze plek overlast wordt ervaren van jongeren die hier hangen. De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende speelgelegenheid voor kinderen is in de omgeving. We kijken of er in de omgeving een andere locatie voor dit speeltoestel kan worden gevonden. Als deze gevonden wordt, dan kan deze ruimte anders benut worden, bijvoorbeeld door extra parkeerplaatsen. Een mogelijke locatie voor het speeltoestel is bij het basketbalveld aan het Strausspad. Alternatieve locaties en de invulling van het terrein waar het speeltoestel momenteel staat, bespreken wij graag tijdens een volgende bijeenkomst met de buurt.

Overlast meldingen

Tijdens de informatiebijeenkomst op 4 februari 2019 gaf een aantal bezoekers aan dat er overlast wordt ervaren van sluipverkeer en hangjongeren. Er is navraag gedaan bij de wijkagent en bij de afdeling wijkregie. Zowel bij de politie als bij de gemeente zijn er geen meldingen gedaan van overlast.

Wanneer u overlast ervaart dan is het belangrijk dat u dit meldt. U kunt dit doen door contact met de gemeente via tel. 14 071 of via www.leiden.nl/contact (zie rechtsonder op die pagina).

Inkijk woningen

Tijdens de bewonersavond is door een aantal bewoners de zorg geuit voor inkijk vanuit het appartementengebouw op de woningen aan het Clara Wieckpad.

Mogelijke oplossing

Het appartementengebouw wordt op een afstand van ongeveer 15 meter ten opzichte van de woningen aan het Clara Wieckpad gebouwd. Dit is vergelijkbaar met een gemiddelde woonstraat met aan beide zijden woningen. Op verzoek van de gemeente heeft de ontwikkelaar de mogelijke inkijk verbeeld. Dit willen wij graag tijdens een volgende bewonersbijeenkomst aan u voorleggen.

Bomen Clara Wieckpad

De gemeente is zeer terughoudend met het kappen van bomen. Het beleidsakkoord 2018-2022 ‘Samen maken we de stad’ geeft de ambitie van de gemeente weer om de stad zichtbaar te vergroenen. Dit doet de gemeente om in te spelen op klimaatadaptatie en het tegengaan van hittestress. De gemeente stimuleert bij nieuwbouwplannen actief om extra te vergroenen en overbodige verharding te verwijderen. Het behouden van bomen past binnen deze ambitie.

De bestaande bomen worden iedere vier jaar gesnoeid en geïnspecteerd. De bomen in Fortuinwijk-zuid zijn in 2019 aan de beurt om geïnspecteerd te worden, waarna ze in 2020 worden gesnoeid.

Heien op deze locatie

Tijdens de bewonersavond van 4 februari hebben omwonenden zorgen geuit over mogelijke schade aan de woningen tijdens de bouw door het heien van de fundering van het appartementencomplex.

Mogelijke oplossing

Sustay, de ontwikkelaar die namens woningstichting Ons Doel de woningen gaat bouwen, heeft aangegeven dat de fundering van het appartementencomplex door middel van schroeffundering wordt gebouwd. Ten opzichte van een geheide fundering komen met deze methode veel minder trillingen vrij, waardoor schade aan omliggende woningen wordt voorkomen.

Vervolgproces en inspraakmomenten

Het plan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd door middel van een Nota van Uitgangspunten (NvU). In dit document staan de kaders en ambities waarbinnen dit plan gerealiseerd moet en kan worden. Denk hierbij aan thema’s als woningbouwprogramma, duurzaamheid, bouwhoogte, parkeervoorzieningen, etc.

De NvU wordt eerst besproken in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Tijdens deze commissievergadering heeft u de mogelijkheid om in te spreken en uw mening te geven over het plan en aandachtspunten aan de commissieleden mee te geven. Vervolgens wordt het plan inhoudelijk besproken in een tweede commissievergadering en indien de raadscommissie akkoord is, wordt het als hamerstuk aan de gemeenteraad voorgelegd. Het is ook nog mogelijk dat het plan tijdens de raadsvergadering door alle raadsleden inhoudelijk wordt behandeld.

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de commissie- en raadsvergaderingen. De agenda van de vergaderingen vindt u in de Stadskrant en op gemeenteraad.leiden.nl. Meer informatie over hoe u kunt inspreken tijdens de raadscommissie vindt u op: https://gemeenteraad.leiden.nl/denk-mee/inspreken/.

Bestemmingsplanprocedure

Nadat de gemeenteraad de NvU heeft vastgesteld start de bestemmingsplanprocedure. Ontwikkelaar Sustay komt allereerst bij u terug om het plan aan de buurt voor te leggen. Vervolgens wordt het ontwerp-bestemminsplan opgesteld en wordt dit door het college van B&W vastgesteld. Na dit besluit begint de inzagetermijn. Tijdens een periode van zes weken heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het plan. U kunt uw zienswijze digitaal of per post sturen. U wordt tijdig geïnformeerd over deze inzagetermijn en hoe u een zienswijze kan indienen.

Voorlopige planning

We streven ernaar om de NvU medio september/oktober 2019 te laten vaststellen door de gemeenteraad. Vervolgens neemt de gemeente samen met woningstichting Ons Doel en ontwikkelaar Sustay contact met u op om het plan voor te leggen. In november 2019 willen wij dan het ontwerpbestemmingsplan laten vaststellen door het college, waarna het plan gedurende zes weken ter inzage ligt.