Zeeheldenbuurt - verbeteren fietsroutes (2022-044)

Het verbeteren van de fietsroute tussen de Rijndijken door de Zeeheldenbuurt heeft als doel om de verkeersveiligheid voor fietsers en alle andere verkeersdeelnemers te verhogen.

Om dit te kunnen realiseren verbreden we het Evertsenpad en het fietspad langs de Admiraalsweg, passen de fietsoversteek bij de Admiraalsweg aan en richten we de Tasmanstraat in als fietsstraat.

In deze brief informeren wij u over de stand van zaken van dit project. 

Wat vooraf ging

In de bewonersbrief van 14 mei 2021 informeerden wij u dat beroep was aangetekend bij de Rechtbank tegen het verkeersbesluit om de Tasmanstraat om te vormen naar een fietsstraat. Ook meldde wij in deze brief dat bezwaren waren ingediend bij de Regionale Commissie Bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunningen om de Tasmanstraat te verbreden en twee bomen te kappen. Vanwege het beroep en de bezwaren is toen besloten het project tijdelijk stil te leggen, en is aangegeven dat wij u informeren over het vervolg van het project na behandeling.

Uitspraak Rechtbank over het beroep

Het beroep tegen het verkeersbesluit om van de Tasmanstraat een fietsstraat te maken is op

21 september 2021 behandeld. De Rechtbank heeft op 2 november 2021 uitspraak gedaan en geoordeeld dat het beroep ongegrond is. Dit betekent dat de Rechtbank heeft geoordeeld dat de gemeente het verkeersbesluit op de juiste gronden genomen heeft.

Uitspraak Regionale Commissie Bezwaarschriften over de bezwaren

De bezwaren zijn op 28 mei 2021 behandeld, en de Commissie heeft op 6 september 2021 de bezwaren niet ontvankelijk en/of ongegrond verklaard. Dit advies is door het college van burgemeester en wethouders overgenomen. Dit betekent dat het college heeft besloten dat de omgevingsvergunningen terecht zijn afgegeven en dat deze uitgevoerd mogen worden.

Vervolg project

Omdat het college van B en W besloten heeft het advies van de Regionale Commissie Bezwaarschriften over de omgevingsvergunningen over te nemen én de Rechtbank heeft bepaald dat het beroep tegen het verkeersbesluit ongegrond is, gaan we verder met de laatste voorbereidingen voor uitvoering van het project.

Wij zijn op de hoogte dat een aantal bewoners op 19 oktober 2021 beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak van het college van B en W over de omgevingsvergunning om de Tasmanstraat te verbreden en dat hoger beroep is aangetekend tegen het verkeersbesluit.

Ondanks het feit dat deze zaken nog niet behandeld zijn en er nog geen uitspraak ligt van de Rechtbank en de Raad van State, is besloten om met het project door te gaan, mede op basis van de eerdere uitspraken van de Rechtbank en de Regionale Commissie Bezwaarschriften.

Het is mogelijk om met het project door te gaan, omdat de gemeente niet verplicht is te wachten met het voortzetten van het project totdat een uitspraak van de Rechtbank of de Raad van State ligt. Wij kiezen hiervoor om verdere vertraging van het project te voorkomen en daarmee snel de verkeersveiligheid op deze route te kunnen verbeteren.

Planning

Begin maart worden de bomen aan het Evertsenpad gekapt. Voor twee van deze bomen is een kapvergunning afgegeven. De kap van de bomen is mede nodig vanwege de aanleg van een hemelwaterriool.

In maart starten we met het zoeken naar een aannemer zodat volgens planning, eind juni 2022 de werkzaamheden kunnen beginnen met de aanleg van het hemelwaterriool in het Evertsenpad.

Deze werkzaamheden staan gepland in de zomervakantie van 2022. In die periode zijn de scholen gesloten en zijn er minder (schoolgaande) fietsers.

Voordat de werkzaamheden starten ontvangt u een brief met meer informatie over de aannemer, de werkzaamheden, de omleidingsroutes en waar u terecht kunt met vragen.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars
Projectmanager